MICHEL Eyquem de MONTAIGNE (1533–92)

Francuski pisarz i filozof-humanista; jeden z gł. przedstawicieli renesansu; 1557-70 radca parlamentu (sądu) w Bordeaux, 1581-85 burmistrz tamże. Swoje poglądy filoz. wyraził w Próbach (księgi 1-3 1580-88, wyd. uzupełnione 1595, 1. wyd. pol. pt. Pisma, t. 1-5 1917), zbiorze luźnych przemyśleń o życiu, w znacznej mierze o charakterze autobiogr.; inspirowane przez staroż. filozofów, dzieło to stanowi gł. dokument lit. renesansowego sceptycyzmu, powiązanego z elementami hedonizmu i stoicyzmu; nadając swym rozważaniom charakter antropocentryczny i występując z afirmacją niezależności i swobodnego rozwoju jednostki, M. zajmował postawę laicką, głosił idee tolerancji rel., racjonalizmu i relatywizmu etycznego oraz uznania naturalnego rozumu ludzkiego za instancję rozstrzygającą; Próby wywarły znaczny wpływ na literaturę, filozofię i pedagogikę XVII w.; fr. tytuł Essais stał się nazwą gatunku
Zamknij