Konstytucja z 1952 - tekst jednolity z 1976

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej — Tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r.  

Preambuła - Rozdział 1. (Art.1 - Art.10)
Ustrój polityczny - Rozdział 2. (Art.11 - Art.19)
Ustrój społeczno-gospodarczy - Rozdział 3. (Art.20 - Art.33)
Naczelne organy władzy państwowej - Rozdział 4. (Art.34 - Art.36)
Najwyższa Izba Kontroli - Rozdział 5. (Art.37 - Art.42)
Naczelne organy administracji państwowej - Rozdział 6. (Art.43 - Art.55)
Terenowe organy władzy i administracji państwowej - Rozdział 7. (Art.56 - Art.66)
Sąd i Prokuratura - Rozdział 8. (Art.67 - Art.93)
Podstawowe prawa i obowiązki obywateli - Rozdział 9. (Art.94 - Art.102)
Zasady prawa wyborczego - Rozdział 10. (Art.103 - Art.105)
Godło, barwy i stolica Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Rozdział 11. (Art.106)
Zmiana Konstytucji

*

Rozdział 8

Podstawowe prawa i obowiązki obywateli

Artykuł 67

(..) Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mają równe prawa bez względu na płeć, urodzenie, wykształcenie, zawód, narodowość, rasę, wyznanie oraz pochodzenie i położenie społeczne. (..)

Artykuł 81

Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej niezależnie od narodowości, rasy i wyznania mają równe prawa we wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Naruszenie tej zasady przez jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uprzywilejowanie albo ograniczenie w prawach ze względu na narodowość, rasę czy wyznanie podlega karze.

Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni albo poniżanie człowieka ze względu na różnice narodowości, rasy czy wyznania jest zakazane.

Artykuł 82

Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolność sumienia i wyznania. Kościół i inne związki wyznaniowe mogą swobodnie wypełniać swoje funkcje religijne. Nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych. Nie wolno też nikogo zmuszać do udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych.
Kościół jest oddzielony od państwa. Zasady stosunku państwa do kościoła oraz sytuację prawną i majątkową związków wyznaniowych określają ustawy. Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1032)
 (Ostatnia zmiana: 08-11-2003)