Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 roku

I. Rzeczpospolita Polska(Art.1 - Art.10)
II. Prezydent Rzeczypospolitej (Art.11 - Art.24)
III. Rząd (Art.25 - Art.30)
IV. Sejm (Art.31 - Art.45)
V. Senat (Art.46 - Art.48)
VI. Ustawodawstwo (Art.49 - Art.57)
VII. Budżet (Art.58 - Art.60)
VIII. Siły zbrojne (Art.61 - Art.63)
IX. Wymiar sprawiedliwości (Art.64 - Art.71)
X. Administracja państwowa (Art.72 - Art.76)
XI. Kontrola państwowa (Art.77)
XII. Stan zagrożenia państwa (Art.78 - Art.80)
XIII. Zmiana Konstytucji (Art.80)
XIV. Przepisy końcowe (Art.81)

*

I. Rzeczpospolita Polska

Artykuł 1

Państwo Polskie jest wspólnem dobrem wszystkich obywateli.

(..)

Artykuł 2

Na czele Państwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej.

Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historji za losy Państwa.

(..)

Artykuł 7

Wartością wysiłku i zasług obywatela na rzecz dobra powszechnego mierzone będą jego uprawnienia do wpływania na sprawy publiczne.
Ani pochodzenie, ani wyznanie, ani płeć, ani narodowość nie mogą być powodem ograniczenia tych uprawnień.

II. Prezydent Rzeczypospolitej

Artykuł 15

Prezydent Rzeczypospolitej za swe akty urzędowe nie jest odpowiedzialny.

Za czyny, niezwiązane ze sprawowaniem urzędu, Prezydent Rzeczypospolitej nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w okresie urzędowania.

Artykuł 19

Prezydent Rzeczypospolitej składa przed objęciem urzędu przysięgę treści następującej:

Świadom odpowiedzialności wobec Boga i historji za losy Państwa, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej: praw zwierzchnich Państwa bronić, jego godności strzec, ustawę konstytucyjną stosować, względem wszystkich obywateli równą kierować się sprawiedliwością, zło i niebezpieczeństwo od Państwa odwracać, a troskę o jego dobro za naczelny poczytywać sobie obowiązek. Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego Męka. Amen.

Akt złożenia przysięgi stwierdzają podpisem: nowoobrany Prezydent Rzeczypospolitej oraz osoby urzędowe, obecne przy zaprzysiężeniu.

*

Ustawa konstytucyjna z dnia 15 lipca 1920 r., zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego (Dz. U.R.P. Nr 73 poz. 497) wraz ze zmianami wprowadzonemi ustawami z dnia 8 marca 1921 r. (Dz. U.R.P. Nr 26 poz.146), z dnia 30 lipca 1921 (Dz. U.R.P. Nr 69 poz.449), z dnia 18 października 1921 r. (Dz. U.R.P. Nr 85 poz.608), oraz z dnia 18 marca 1925 r. (Dz. U.R.P. Nr 36 poz.240) zachowuje swą moc, z tem że art. 44 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. U.R.P. Nr 73 poz.497) nadaje się brzmienie:

„Zmiana niniejszej ustawy konstytucyjnej wymaga ustawy państwowej", i że uchyla się art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1921 r. (Dz. U.R.P. Nr 26 poz. 146).

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki  
Prezes Rady Ministrów: W. Sławek  
Minister Spraw Wewnętrznych: Marjan Zyndram-Kościałkowski  
Minister Spraw Zagranicznych: Beck  
Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski  
Minister Skarbu: Wł. Zawadzki
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: W. Jędrzejewicz  
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Poniatowski
Minister Przemysłu i Handlu: H. Floyar-Rajchman  
Minister Komunikacji: M. Butkiewicz  
Minister Opieki Społecznej: Jerzy Paciorkowski  
Minister Poczt i Telegrafów: E. Kaliński Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1071)
 (Ostatnia zmiana: 08-11-2003)