Inne zmagania z Kościołem

"Kraj, którego Jan Paweł II chciał uczynić bazą dla
wielkiej reewangelizacji Europy, naprawy Europy
zgodnie z chrześcijańskim wzorem, po prostu
nie był zbytnio zainteresowany propozycją"
Dawid Warszawski, GW, 13 VI 1991

Smuciło to wielce papieża:
"Pod hasłami tolerancji w życiu publicznym i w środkach
masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz
większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie wierzący.
Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia
społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich
stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej
dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia"
Jan Paweł II, 22 maja 1995 w Skoczowie

Pech chciał, że w Polsce odczucia były zgoła przeciwne...

Kolejne krucjaty:

 • o krzyż na piersi Orła Białego,

 • o wartości chrześcijańskie —

  • w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. zamieszczono następujące zdanie we wstępie: "Nauczanie i wychowanie — respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki"

  • Spór wokół kwestii WC doprowadził do zablokowania niezwykle potrzebnej ustawy o radiofonii i telewizji"Do uchwalonej przez Sejm we wrześniu 1991 r. ustawy Senat wprowadził m.in. poprawkę o obowiązku respektowania przez środki przekazu uniwersalnych zasad etyki, ze «szczególnym uwzględnieniem wartości chrześcijańskich». Podzielony w tej sprawie Sejm, w konsekwencji luki w prawie konstytucyjnym, umożliwiającej powstanie tzw. pata legislacyjnego, nie był w stanie ani przyjąć, ani tez odrzucić senackich poprawek. W rezultacie zajął się dopiero parlament następnej kadencji, który — po kolejnych ostrych sporach - przyjął ją 29 grudnia 1992 r. wraz z zapisem, że «audycje powinny szanować uczucia religijne odbiorców, a zwłaszcza respektować chrześcijański system wartości» (art. 18 ust. 2)" (Dudek)

 • o religię w szkołach —

  • w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wprowadzono zapis o organizowaniu przez szkoły publiczne nauczania religii (art. 12)

  • Największe spory wybuchły jednak po wydaniu przez ministra edukacji Andrzeja Stelmachowskiego 14 kwietnia 1992 r. rozporządzenia o "nauczaniu religii w szkołach publicznych", będącego aktem wykonawczym do ustawy o systemie oświaty. Rozporządzenie zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw Obywatelskich Tadeusza Zielińskiego.

 • o zakaz aborcji

Prowadzono te spory w bardzo emocjonalnej, agresywnej formie, stworzyły one w znacznej części społeczeństwa przekonanie, że katolicką prawicę reprezentują niebezpieczni awanturnicy. Jednak największy rezonans miała niewątpliwie trwająca do tej pory wojna o aborcję. Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1298)
 (Ostatnia zmiana: 20-07-2002)