Rozszerzenie zakresu celów Funduszu Kościelnego

Dz. U.90.61.354

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 23 sierpnia 1990 r.

w sprawie rozszerzenia zakresu celów Funduszu Kościelnego.

(Dz. U. z dnia 6 września 1990 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87 i Nr 10, poz. 111, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1989 r. Nr 29, poz. 154) zarządza się, co następuje:

§ 1. Środki Funduszu Kościelnego przeznacza się, oprócz celów określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87 i Nr 10, poz. 111, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1989 r. Nr 29, poz. 154), na następujące cele:

1) wspomaganie kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej, a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów administracji rządowej z Kościołem Katolickim w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,

2) pokrywanie części wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych duchownych, zgodnie z art. 31 ust. 3 i 4 oraz art. 37 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych (Dz. U. Nr 29, poz. 156 i z 1990 r. Nr 36, poz. 206),

3) konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1310)
 (Ostatnia zmiana: 19-12-2004)