O interpretacji Konkordatu

M.P.98.4.51

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 26 stycznia 1998 r.

w sprawie Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r. w celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r.

(M.P. z dnia 26 stycznia 1998 r.)

Podaje się do wiadomości, że w związku z podpisaniem Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła w dniu 15 kwietnia 1997 r. Deklarację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów Konkordatu. Deklarację tę przedstawiam do publicznej wiadomości.

DEKLARACJA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego dnia 28 lipca 1993 r., zwanego dalej „Konkordatem", Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, w uzgodnieniu ze Stolicą Apostolską, oświadcza, co następuje:

1. Zasada wyrażona w artykule 1, według której Państwo i Kościół są niezależne i autonomiczne, jest w istocie nadaniem wyrazu prawnego praktyce, jaka wytworzyła się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Oznacza ona rezygnację z takiego pojmowania norm konstytucyjnych, które wyrażało stosunek antagonistyczny, na rzecz wykładni zakładającej współdziałanie dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

2. Pojęcie nienaruszalności cmentarzy, użyte w artykule 8 ust. 3 Konkordatu, nie może być rozumiane jako prawo do odmowy pochowania na cmentarzu katolickim osoby innego wyznania lub niewierzącej.

3. Konkordat szanuje całkowitą wolność nupturientów co do tego, jakie zawrą małżeństwo i na jakim forum ma ono wywierać skutki. Konkordat pozostawia sprawę realizacji zasad określonych w artykule 10 ustawodawstwu polskiemu.

4. Konkordat w artykule 12 stanowi, że:

a) organizowanie nauki religii katolickiej odbywać się będzie z poszanowaniem zasady tolerancji i wolności religijnej. Państwo gwarantuje organizowanie nauki religii w szkołach i przedszkolach publicznych wówczas, gdy osoby zainteresowane wyrażą taką wolę w sposób określony w prawie polskim,

b) uczestniczenie w katechezie w szkołach i przedszkolach publicznych jest dobrowolne, czyli bez przymusu i ograniczania,

c) sprawy związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem katechetów, należące do dziedziny stosunków pracy, ureguluje ustawa.

5. Konkordat w artykule 17 potwierdza prawo gwarantowane przez Państwo do:

a) dobrowolnego korzystania z posługi duszpasterskiej w zakładach penitencjarnych,

b) dobrowolnego korzystania z posługi kapelanów w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej.

6. Konkordat uznaje określone ustawodawstwem polskim kompetencje organów państwowych do regulowania kwestii finansowych i podatkowych kościelnych osób prawnych i fizycznych. W tym celu strona państwowa zapozna się z opinią strony kościelnej w łonie odpowiedniej Komisji, o której mowa w artykule 22 ust. 2 i 3.

7. Zasady wyrażone w artykule 27 i 28 Konkordatu będą stosowane przy poszanowaniu konstytucyjnie określonych kompetencji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz poszanowaniu kompetencji Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1337)
 (Ostatnia zmiana: 22-07-2002)