Ustawa konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z 1807

Tytuł I

Art. 1. Religia katolicka, apostolska, rzymska jest religią stanu.

Art. 2. Wszelka cześć religijna jest wolna i publiczna.

Art. 3. Księstwo Warszawskie podzielone będzie na sześć diecezji; będzie w nim jedno arcybiskupstwo i pięć biskupstw.

Art. 4. Znosi się niewola. Wszyscy obywatele są równi przed obliczem prawa; stan osób zostaje pod opieką trybunałów.

Tytuł V. O senacie

Art. 23. Senat składa się z osiemnastu członków, to jest sześciu biskupów, sześciu wojewodów, sześciu kasztelanów.

Art. 24. Wojewodów i kasztelanów król mianuje, biskupów król mianuje, a Stolica Święta instytucję daje. (..)

Tytuł VII. O sejmikach i zgromadzeniach gminnych

Art. 58. Mają prawo głosowania za zgromadzeniach gminnych: 1) każdy obywatel właściciel nieszlachcic; 2) każdy rękodzielnik i przełożony nad czeladzią warsztatową, każdy kupiec mający własny swój zapas w sklepie lub magazynie wartości 10000 zł polskich; 3) wszyscy plebani i wikariusze; 4) każdy artysta i obywatel znakomity z talentów, wiadomości lub przysług uczynionych bądź handlowi, bądź kunsztom; 5) każdy podoficer i żołnierz, który będąc ranny lub odbywszy kilka kampanii otrzymał uwolnienie od służby; 6) każdy podoficer i żołnierz czynnie w służbie będący, który za dobre sprawowanie się otrzymał ozdobę honorową; 7) oficerowie wszelkiego stopnia. (...)

Tytuł IX. Porządek sądowy

Art.69. Kodeks Napoleona, będzie prawem cywilnym Księstwa Warszawskiego.

*

Napoleon, cesarz Francuzów, król włoski, protektor Konfederacji Reńskiej. Potwierdziliśmy i potwierdzamy powyższą Ustawę Konstytucyjną podaną nam w skutku 5 artykułu traktatu zawartego w Tylży, a którą my uważamy za zdolną dopełnić nasze obowiązanie się względem ludów Warszawy i Wielkiej Polski, godząc oraz ich swobody i przywileje z spokojnością państw ościennych.

Działo się w pałacu królewskim w Dreźnie dnia 22 lipca 1807 r.

podpisano: Napoleon

przez Cesarza

Minister Sekretarz Stanu

podpisano: Hugo B. Maret

Zgodnie z oryginałem:

podpisano: Hugo B. Maret

Zgodnie z urzędową kopią:

Ignacy Sobolewski

Sekretarz Rady Stanu

W oryginale po ostatnim artykule Konstytucji, umieszczeni są:

Członkowie Komisji Rządzącej

podpisano: Stanisław Małachowski Prezes

Ludwik Gutakowski

Stanisław hrabia Potocki

Józef Wybicki

Ksawery hrabia Działyński

Piotr hrabia Bieliński

Walenty Sobolewski

Jan Łuszczewski Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1377)
 (Ostatnia zmiana: 08-11-2003)