Tryb prac nad ratyfikacją Konkordatu-uchwała Sejmu

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 1994 r. o trybie prac nad ustawą o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską (M.P.1994.39.326)

zmiany:
1995-02-16 M.P.1995.8.110 § 1
1996-07-03 M.P.1996.43.418 § 1

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 20 ust. 1 Regulaminu Sejmu, powołuje Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektu
ustawy o ratyfikacji Konkordatu miedzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

§ 2. Zadania Komisji Nadzwyczajnej polegać będą w szczególności na:

— ocenie skutków prawnych, jakie nastąpią w przypadku uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej w świetle obowiązujących przepisów konstytucyjnych oraz innych ustaw; Komisja Nadzwyczajna zakończy w tym zakresie prace i złoży sprawozdanie do dnia 15 marca 1995 r.,

— ocenie zgodności Konkordatu z uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucją; sprawozdanie w tym zakresie Komisja Nadzwyczajna złoży nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia uchwalenia projektu Konstytucji.

§ 3. Ostateczne sprawozdanie Komisja Nadzwyczajna przedłoży, niezwłocznie po przeprowadzeniu referendum, pod które zostanie poddana nowa Konstytucja

§ 4. Do zasad i trybu działania Komisji Nadzwyczajnej, o której mowa w § 1, mają zastosowanie przepisy rozdziału 1 i 6 działu II Regulaminu Sejmu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2616)
 (Ostatnia zmiana: 09-11-2003)