Uchwała o trybie prac nad ustawą ratyfikacyjną

Uchwała z 1 VII 1994

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 20 ust. 1 Regulaminu Sejmu, powołuje Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską (Komisję uformowano w składzie: Siemiątkowski Zbigniew (SLD) — przewodniczący; Ikonowicz Piotr (PPS) — z-ca przewodniczącego; Rogowski Stanisław (UP) - z-ca przewodniczącego; Bentkowski Aleksander (PSL); Bugaj Leszek (PSL); Ciemniewski Jerzy (UW); Czernek Joachim (MN); Grodzicki Ryszard (SLD); Hyla Barbara (SLD); Iwiński Tadeusz (SLD); Kalisz Józef (PSL); Komornicki Jan (PSL); Kossakowski Wiesław (PSL); Lipowicz Irena (UW); Lityński Jan (UW); Łybacka Krystyna (SLD); Mazurkiewicz Marek (SLD); Medwid Władysław (PSL); Murynowicz Alicja (SLD); Napierała Konrad (UP); Nowakowska Maria (UP); Rokita Jan (UW); Sierakowska Izabella (SLD); Skrzyński Andrzej (SLD); Szymański Krzysztof (PSL); Świrepo Jan (PSL); Wiatr Jerzy (SLD); Winiarczyk-Kossakowska Małgorzata (SLD); Zieliński Tadeusz (UW); Żabiński Władysław (PSL). Ponadto 22 listopada 1994 r. i 17 stycznia 1995 r. utworzono dwie podkomisje. Ich skład i efekty działania zobacz dok. nr 16 i 20.)

§ 2. Zadania Komisji Nadzwyczajnej polegać będą w szczególności na:

- ocenie skutków prawnych, jakie nastąpią w przypadku uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej w świetle obowiązujących przepisów konstytucyjnych oraz innych ustaw; Komisja Nadwyczajna zakończy w tym zakresie prace i złoży sprawozdanie do dnia 31 stycznia 1995 r.,

- ocenie zgodności Konkordatu z uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucją; sprawozdanie w tym zakresie Komisja Nadzwyczajna złoży nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia uchwalenia projektu Konstytucji.

§ 3. Ostateczne sprawozdanie Komisja Nadzwyczajna przedłoży niezwłocznie po przeprowadzeniu referendum, pod które zostanie poddana nowa Konstytucja, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 1995 r.

§ 4. Do zasad i trybu działania Komisji Nadzwyczajnej, o której mowa w § 1, mają zastosowanie przepisy rozdziału 1 i 6 działu II Regulaminu Sejmu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Sejmu: J. Oleksy

_____________________

Monitor Polski Nr 39, poz. 326. Tekst publikowany w: „Konkordat Polski 1993. Wybór materiałów źródłowych z lat 1993-1996". Wybór tekstów: Czesław Janik, Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, Warszawa 1997.


 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2955)
 (Ostatnia zmiana: 17-11-2003)