Interpelacja Zielińskiego dot. ustaw okołokonkord.

Interpelacja posła Tadeusza Jacka Zielińskiego do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedłożenia przez rząd projektów tzw. ustaw okołokonkordatowych
(10 maja 1995 r., Katowice)

W Sejmie RP oczekuje na uchwalenie projekt ustawy upoważniającej prezydenta Rzeczypospolitej do ratyfikowania konkordatu zawartego 28 lipca 1993 r. między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. Ewentualna ratyfikacja pociągnie za sobą konieczność dokonania zmian w ustawodawstwie państwowym RP, a jednocześnie spowoduje zmianę sytuacji prawnej Kościoła katolickiego w Polsce, przyznając mu nowe — w stosunku do obowiązującego stanu prawnego - uprawnienia.
Rząd RP wnosząc do Sejmu wspomniany projekt ustawy zapewniał przez swojego przedstawiciela podczas pierwszego czytania w Izbie, iż w trakcie prac nad projektem ustawy upoważniającej do ratyfikacji konkordatu Rada Ministrów skieruje do laski marszałkowskiej projekty ustaw dostosowujących ustawodawstwo polskie do norm konkordatu oraz projekty ustaw wprowadzających — w warunkach nowej sytuacji prawnej Kościoła katolickiego — równouprawnienie innych polskich kościołów i związków wyznaniowych, czyli projekty tzw. ustaw okołokonkordatowych.
Do dnia dzisiejszego — pomimo obietnic rządu oraz wielokrotnych apeli opozycji i Komisji Nadzwyczajnej do spraw ratyfikacji konkordatu, której jestem członkiem — projektów tych Rada Ministrów do Izby nie wniosła. Co więcej, pojawiają się niepokojące głosy, a pośród nich także publiczna wypowiedź wicepremiera Aleksandra Łuczaka (w programie telewizyjnym pt. „Monitor Rządowy"), iż rząd przedstawi omawiane projekty dopiero po uchwaleniu ustawy dotyczącej ratyfikacji traktatu ze Stolicą Apostolską. Enuncjacje takie, sprzeczne z wcześniejszymi zapewnieniami rządu, rodzą obawy, iż głosując nad ustawą ratyfikacyjną członkowie Izby nie będą znać kształtu proponowanych regulacji prawnych, których uchwalenia wymagać będzie konkordat. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, iż uchwalenie ustawy upoważniającej do ratyfikacji umowy międzynarodowej z 28 lipca 1993 r. nie odbędzie się jednocześnie z uchwaleniem ustaw gwarantujących równouprawnienie w stosunku do Kościoła katolickiego innych działających w naszym kraju kościołów i związków wyznaniowych.

W związku z powyższym zapytuję pana premiera:
- Czy Rada Ministrów ma zamiar wnieść do laski marszałkowskiej w okresie poprzedzającym uchwalenie ustawy upoważniającej prezydenta RP do ratyfikacji konkordatu z 1993 r. projekty ustaw dotyczących zmian w prawie polskim, będących konsekwencją ratyfikacji konkordatu?
- Czy Rada Ministrów ma zamiar wnieść do laski marszałkowskiej we wskazanym, w powyższym pytaniu, terminie projekt (projekty) ustawy dokonującej w warunkach obowiązywania konkordatu równouprawnienia z Kościołem katolickim innych kościołów i związków wyznaniowych działających w Polsce?

Jeśli odpowiedź na któreś z powyższych pytań jest twierdząca, proszę podać, kiedy rząd zamierza dokonać inicjatywy ustawodawczej w omawianym zakresie.

Poseł Tadeusz Jacek Zieliński

Katowice, dnia 10 maja 1995 r.

_____________________

Sprawozdanie Stenograficzne z 50 posiedzenia Sejmu w dniu 25 maja 1995, Załącznik nr 2 — Interpelacje i zapytania, s. 13.


 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2981)
 (Ostatnia zmiana: 17-11-2003)