Wniosek o wpis do rejestru kościołów
Autor tekstu: oprac. Paweł Borecki

Opracowanie: Paweł Borecki

Warszawa, ..........................
[miejscowość, data]

................................................................................
[nazwa kościoła/ związku wyznaniowego]

................................................................................

................................................................................
[adres siedziby kościoła/ związku wyznaniowego]

Wniosek

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

o wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych

[WZÓR]

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319, z późn. zm.), w imieniu członków założycieli wnosimy o wpisanie ...................................[nazwa kościoła/ związku wyznaniowego] do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

Do niniejszego wniosku, zgodnie z przepisami prawa, załączamy

1) listę ............[określić ilu, co najmniej stu] członków założycieli ...........................[nazwa kościoła/ związku wyznaniowego], zawierającą wymagane informacje, notarialnie potwierdzone podpisy oraz deklarację o utworzeniu .................................[nazwa kościoła/ związku wyznaniowego] (zał. nr 1),

2) informację o dotychczasowych formach życia religijnego i metodach działania .....................................[nazwa kościoła/ związku wyznaniowego] (zał. nr 2),

3) informację o podstawowych celach, źródłach i zasadach doktrynalnych oraz obrzedach religijnych (zał. nr 3),

4) statut .......................…… [nazwa kościoła/ związku wyznaniowego] (zał. nr 4).

Załączamy również protokół z zebrania założycielskiego.....................................[nazwa kościoła/ związku wyznaniowego], które odbyło się dnia ...............…… [data], w .........................…… [miejscowość, adres].

Informujemy, że siedziba ...................…… [nazwa kościoła/ związku wyznaniowego] mieści się w .................................…… [adres siedziby kościoła/ związku wyznaniowego, np. Warszawa, ul. Tomcia Palucha 7, lok. 11, tel. 987 65 43].

Informujemy również, że kierowniczym organem wykonawczym ....................…… [nazwa kościoła/ związku wyznaniowego] jest ......................…… [nazwa organu właściwego organu, zgodnie ze statutem, np. Rada Naczelna] w składzie:

1) [np.] Przewodniczący .......................................…… [imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer i cechy dokumentu tożsamości, np. dowodu osobistego, paszportu],

2) ........................................ [tego samego rodzaju dane jak wyżej]

3) ........................................

..............................................

Członkowie założyciele .................…… [nazwa kościoła/ związku wyznaniowego w odpowiednim przypadku] upoważnili do reprezentowania w postępowaniu rejestrowym .................…… [określenie osoby (osób) upoważnionej(ych), umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację — imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer i cechy dokumentu tożsamości]

Z poważaniem

[podpisy członków kierowniczego organu wykonawczego]

......................................, ............................................., ............................................

Załączniki:

1) lista członków — założycieli [nazwa kościoła/ związku wyznaniowego w odpowiednim przypadku], zawiarająca informacje wymagane przez prawo oraz notarialnie potwierdzone podpisy,

2) informacja o dotychczasowych formach życia religijnego, celach i metodach działania,

3) informacja o podstawowych celach, źródłach i zasadach doktrynalnych oraz obrzędach religijnych,

4) statut,

5) protokół z zebrania założycielskiego


 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,312)
 (Ostatnia zmiana: 04-02-2004)