Pakt europejski na rzecz neutralności światopoglądowej i otwartości społeczeństw

Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo „Neutrum" wraz z Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów zapraszają europejskie organizacje pozarządowe, którym bliskie są idee neutralności państwa: religijnej, wyznaniowej, światopoglądowej, rozdziału państwa i kościoła, świeckości życia publicznego naszych krajów i naszego kontynentu — do zawarcia ogólnoeuropejskiego porozumienia o współpracy w tej sprawie.

Poniżej zamieszczamy propozycję tekstu Porozumienia (Paktu) europejskiego, który może stanowić podstawę do dalszych prac nad wypracowaniem ostatecznego tekstu. Tekst Porozumienia zostałby przyjęty podczas Kongresu organizacji pozarządowych, po zatwierdzeniu ostatecznej jego wersji.

Uważamy, że ze względów symbolicznych miejscem wspólnego spotkania i podpisania Paktu powinna być Polska — kraj, w którym standardy neutralności światopoglądowej i otwartości społeczeństwa są najbardziej gwałcone spośród krajów członkowskich UE, zaś siedzibą Sekretariatu — ze względów strategicznych Bruksela - centrum UE.

W razie odpowiedniego zainteresowania inicjatorzy gotowi są zorganizować spotkanie w roku 2006 w Warszawie.

Kontakt: psr@racjonalista.pl

Projekt

PAKT EUROPEJSKI
na rzecz neutralności światopoglądowej i otwartości społeczeństw
podpisany w Warszawie dnia ...

Biorąc pod uwagę, że prawo wszystkich osób do równości wobec prawa i ochrony ich przed dyskryminacją są uznane Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz Deklaracją Narodów Zjednoczonych o eliminacji wszystkich form nietolerancji i dyskryminacji na podstawie religii lub przekonań, a także Konwencją Narodów Zjednoczonych o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, międzynarodową konwencją o eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej oraz konwencjami Narodów Zjednoczonych o prawach obywatelskich i politycznych oraz o prawach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych, a także Europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;

Biorąc pod uwagę, że społeczeństwo obywatelskie państw europejskich powinno mieć większy wpływ na niedostateczną ochronę praw człowieka i jego wolności w procedurach proponowanych nam przez struktury polityczne;

Biorąc pod uwagę to, iż struktury polityczne dążą do przybliżenia organów władzy do obywatela i ułatwienia dostępu do instytucji i organów władzy;

Potwierdzając swoją głęboką wiarę w podstawowe prawa i wolności, które są fundamentem sprawiedliwości i pokoju społecznego i których zachowanie opiera się głównie na zachowaniu zasad równouprawnienia i niedyskryminacji;

Uznając, że neutralność światopoglądowa państwa jest standardem europejskim, składową wartości europejskich.

My, przedstawiciele europejskich organizacji pozarządowych - sygnatariusze niniejszego Porozumienia, zebrani w Warszawie, dnia … 2006 r., postanawiamy co następuje.

Uważamy za konieczne i celowe zbliżenie europejskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz neutralności światopoglądowej państw europejskich oraz otwartości społeczeństw dla wzmocnienia naszych działań, ponad granicami wewnętrznymi Unii Europejskiej.

Uznajemy, że w urzeczywistnianiu wizji Europy jako domu równo otwartego dla wszystkich jego domowników doniosłą rolę powinny odegrać europejskie organizacje — sygnatariusze niniejszego Porozumienia (Paktu), które zobowiązują się do współpracy w zakresie:

  • wymiany informacji (o wszelkich istotniejszych zdarzeniach i działaniach w danym kraju na rzecz/przeciwko neutralności światopoglądowej);

  • wspólnych spotkań, konferencji tematycznych;

  • regularnego sporządzania raportów europejskich obrazujących stan społeczeństw Europy w realizacji idei neutralności światopoglądowej państwa i otwartości społeczeństw, przekazywanych następnie władzom UE i rządom krajowym;

  • przedstawiania wspólnych stanowisk, oświadczeń, apeli i opinii;

  • rozwoju innych form współpracy na rzecz neutralności światopoglądowej oraz otwartości społeczeństw.

Sygnatariusze Paktu dla koordynacji współpracy powołują Europejski Sekretariat organizacji działających na rzecz neutralności światopoglądowej i otwartości społeczeństw. Siedzibą Europejskiego Sekretariatu jest ...

Niniejszy Pakt Europejski jest otwarty do podpisu dla organizacji pozarządowych państw Unii Europejskiej oraz dla organizacji pozarządowych z państw pozostających poza Unią Europejską, które mogą wyrazić swą zgodę na związanie się jego postanowieniami poprzez podpisanie przez upoważnionego członka władz organizacji pozarządowej.

Niniejszy Pakt Europejski sporządzono w Warszawie w dniu ...; jeden egzemplarz zostanie zdeponowany w archiwum Sekretariatu. Przewodniczący Sekretariatu Europejskiego przekaże jego autentyczną poświadczoną kopię każdej organizacji, będącej sygnatariuszem paktu.

*

Wersja angielska PDF

Wersja francuska PDF

Wersja holenderska PDF

Wersja włoska PDF Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4490)
 (Ostatnia zmiana: 25-01-2006)