Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich a niewierzący w Polsce

Warszawa, 2007-09-13

Pani Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister,

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów pragniemy zwrócić uwagę na niczym nieuzasadnione pomijanie opinii środowiska niewierzących w Polsce w pracach Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS. Dotyczy to w szczególności realizacji działań podejmowanych w ramach Europejskiego Roku Równości Szans dla Wszystkich ustanowionego decyzją Parlamentu Europejskiego na 2007 rok. Głównym celem Roku Równości, określonym zarówno w dokumentach Komisji Europejskiej, jak i w Krajowej Strategii Europejskiego Roku Równości, jest „zapewnienie stosowania i propagowania zasady niedyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną".

Z przykrością stwierdzamy, że cel ten jest realizowany wybiórczo, z całkowitym pominięciem kryterium niedyskryminacji ze względu na przekonania. Przy Departamencie Kobiet, Rodziny i przeciw-działania Dyskryminacji powstał Komitet Doradczy ERRSW 2007 skupiający przedstawicieli wielu organizacji pozarządowych, mediów, związków wyznaniowych oraz organów administracji publicznej, mających w swoich kompetencjach przeciwdziałanie dyskryminacji. Niestety, nie ma wśród nich ani jednego przedstawiciela wolnomyślicieli, niewierzących i humanistów. Pragniemy przypomnieć, że społeczność ta nie powinna być ignorowana zarówno ze względu na jej historyczne tradycje (w tym roku obchodzona będzie rocznica 100-lecia I Zjazdu Wolnomyślicieli w Polsce), jak i liczebność. Zgodnie z wynikami badań w Polsce jest ok. 3 mln osób bezwyznaniowych, z których od 1,7 do 2 mln stanowią ateiści i agnostycy. Staraniem Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów kilka tygodni temu została uruchomiona Internetowa Lista Ateistów i Agnostyków, na którą wpisało się do tej pory ponad 7,5 tys. osób, przy czym część z nich zastrzegła swoje dane osobowe do wiadomości organizatorów, nie decydując się na ich pełne upublicznienie z obawy przed różnymi działaniami, które najszerzej można określić właśnie jako dyskryminację. Wielokrotnie wskazywaliśmy w listach do organów państwowych na dyskryminujący osoby niewierzące charakter prawa w Polsce, ale nawet to prawo nie jest należycie stosowane, żeby wspomnieć tu choćby niezapewnienie niewierzącym uczniom lekcji etyki w wielu polskich szkołach.

W Komitecie Doradczym znalazło się miejsce dla reprezentantów dużo mniej liczebnych mniejszości w Polsce, jak np. Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (ok. 1500 mormonów) czy Ligi Muzułmańskiej (ok. 5 tys. polskich muzułmanów, bez uwzględnienia studentów, uchodźców i biznesmenów z krajów islamskich). To, że zabrakło w nim miejsca dla przedstawicieli społeczności niewierzących uważamy zadziałanie niesprawiedliwe i wzywamy Panią Minister do podjęcia kroków w celu naprawienia tej sytuacji.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

Mariusz Agnosiewicz
Prezes

Nina Sankari 
p.o. Sekretarza Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5563)
 (Ostatnia zmiana: 22-09-2007)