Równość Kościołów: Podsumowanie

Z materiałów przedstawionych w tym raporcie wynika, że istnieją „punkty zapalne", których usunięcie przyczyniłoby się do polepszenia klimatu społecznego wokół kwestii równości religii i wyznań w Polsce.

Uważamy, że podstawową przyczyną istniejących nierówności kościołów i związków wyznaniowych jest przyjęcie modelu indywidualnego regulowania ich sytuacji prawnej zamiast uchwalenia wspólnej jednolitej ustawy, która obejmowałaby również stowarzyszenia i organizacje o charakterze światopoglądowym.

Sytuacja ta rodzi szereg problemów, napięć i konfliktów, omówionych szczegółowo w poszczególnych rozdziałach tego raportu. Poniżej przedstawiamy wnioski praktyczne, których uwzględnienie mogłoby polepszyć sytuację w tym zakresie.:

1. Należy wprowadzić zmiany ustawowe gwarantujące wszystkim legalnie działającym kościołom i związkom wyznaniowym te same uprawnienia niezależnie od formy uregulowania ich sytuacji prawnej.

2. Za niebezpieczne dla zasady równości uważamy planowane podwyższenie dolnego progu liczby członków kościołów i związków wyznaniowych jako kryterium korzystania z równych praw.

3. Zrezygnowanie z zasady nauczania religii w szkole jako rozwiązania uprzywilejowującego wyznawców kościoła rzymskokatolickiego i będącego przyczyną różnych negatywnych zjawisk w szkole, a przynajmniej znowelizowanie ustawy … w punkcie .. dotyczącym wpisywania ocen z religii na świadectwa szkolne.

4. Sformułowanie wyraźniejszych kryteriów odmowy przyznania ulg celnych, zezwoleń budowlanych itp., tak by ograniczyć pole interpretacyjne urzędników podejmujących decyzje.

5. Wprowadzenie zmian w ustawie o mediach publicznych (RTV) zapewniających faktyczny dostęp mniejszościowym kościołom, związkom wyznaniowym i organizacjom światopoglądowym do publicznego radia i telewizji. (czy jest o poszanowaniu wartości innych religii lub światopoglądów). W szczególności chodziłoby o wprowadzenie cyklicznych audycji umożliwiających mniejszościowym kościołom i związkom wyznaniowym oraz organizacjom światopoglądowym przedstawianie swojego punktu widzenia (na wzór istniejących redakcji katolickich w publicznym radio i telewizji).

6. Postulujemy usprawnienie pracy Departamentu ds. Wyznań poprzez:

- przekazania sądom powszechnym kompetencji Departamentu związanych z rejestracją kościołów i związków wyznaniowych,

- rygorystyczne przestrzeganie bezstronności i zasady neutralności światopoglądowej przez urzędników Departamentu,

- udzielania kościołom i związkom wyznaniowym pomocy w zakresie: a) kontaktów z administracją państwową i samorządową, b) budownictwa sakralnego, c) szkolnictwa, d) spraw lokalowych.

7. Usprawnienie współpracy o charakterze „interwencyjnym" między mniejszościowymi kościołami i zw. zawodowymi a Ministerstwem Edukacji Narodowej.

8. Uwrażliwienie administracji lokalnej na kwestie dotyczące spraw lokalowych, majątkowych oraz budowy obiektów sakralnych mających żywotne znaczenie dla mniejszościowych kościołów i związków wyznaniowych (np. opracowanie i rozesłanie odpowiednich materiałów informacyjno-edukacyjnych).

9. Należy zapewnić świecki charakter uroczystościom państwowym w taki sposób, by ewentualne obrzędy religijne nie stanowiły ich integralnej części.

10. Należy zapewnić w zakładach karnych, w zakładach opieki zdrowotnej, w wojsku itp. możliwość przestrzegania przepisanych religią zasad odżywiania, przestrzegania dni świątecznych oraz swobodny dostęp duchownych wszystkich wyznań do swoich wiernych. Znacznym ułatwieniem byłoby stworzenie możliwości osobom tego samego wyznania odbywania służby wojskowej w tej samej jednostce.

Rygorystyczne przestrzeganie zasady, by podstawą wszelkich działań państwa skierowanych przeciwko grupom religijnym lub światopoglądowym było stwierdzone naruszenie przez nie obowiązującego prawa. Zasada ta dotyczy również polityki informacyjnej państwa, która powinna być oparta na danych pochodzących z obiektywnych i źródeł. Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,624)
 (Ostatnia zmiana: 31-10-2003)