Konstytucja z 1952

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.

Preambuła — Rozdział 1. (Art.1 — Art.6)
Ustrój Polityczny - Rozdział 2. (Art.7 — Art.14)
Ustrój Społeczno-Gospodarczy - Rozdział 3. (Art.15 — Art.28)
Naczelne Organy Władzy Państwowej - Rozdział 4. (Art.29 — Art.33)
Naczelne Organy Administracji Państwowej - Rozdział 5. (Art.34 — Art.45)
Terenowe Organy Władzy Państwowej - Rozdział 6. (Art.46 — Art.56)
Sąd i Prokuratura - Rozdział 7. (Art.57 — Art.79)
Podstawowe Prawa i Obowiązki Obywateli - Rozdział 8. (Art.80 — Art.88)
Zasady Prawa Wyborczego - Rozdział 9. (Art.89 — Art.90)
Godło, Barwy i Stolica Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej — Rozdział 10. (Art.91)
Zmiana Konstytucji

*

Artykuł 69

Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej niezależnie od narodowości, rasy i wyznania mają równe prawa we wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Naruszenie tej zasady przez jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uprzywilejowanie albo ograniczenie w prawach ze względu na narodowość, rasę czy wyznanie podlega karze.
Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni albo poniżanie człowieka ze względu na różnice narodowości, rasy czy wyznania jest zakazane.

Artykuł 70

Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolność sumienia i wyznania. Kościół i inne związki wyznaniowe mogą swobodnie wypełniać swoje funkcje religijne. Nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych. Nie wolno też nikogo zmuszać do udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych.
Kościół jest oddzielony od państwa. Zasady stosunku państwa do kościoła oraz sytuację prawną i majątkową związków wyznaniowych określają ustawy.
Nadużywanie wolności sumienia i wyznania dla celów godzących w interesy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest karane.

Artykuł 81

Prawo wybierania ma każdy obywatel, który ukończył lat 18, bez względu na płeć, przynależność narodową i rasową, wyznanie, wykształcenie, czas zamieszkiwania, pochodzenie społeczne, zawód i stan majątkowy.

*

Prezydent Rzeczypospolitej: Bolesław Bierut
Prezes Rady Ministrów: Józef Cyrankiewicz
Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: H. Minc
Wiceprezes Rady Ministrów: A. Zawadzki
Wiceprezes Rady Ministrów: A. Korzycki
Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Państwowych Gospodarstw Rolnych: H. Chełchowski
Wiceprezes Rady Ministrów: St. Jędrychowski
Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Handlu Zagranicznego: T. Gede
Minister: W. Baranowski
Minister: T. Michejda
Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowski, Marszałek Polski
Minister Spraw Zagranicznych: St. Skrzeszewski
Minister Gospodarki Kominalnej: K. Mijał
Minister Bezpieczeństwa Publicznego: St. Radkiewicz
Minister Finansów: K. Dąbrowski
Minister Sprawiedliwości: H. Świątkowski
Minister Oświaty: W. Jarosiński
Minister Szkolnictwa Wyższego: A. Rapacki
Minister Górnictwa: R. Nieszporek
Minister Przemysłu Maszynowego: J. Tokarski
Minister Energetyki: B. Jaszczuk
Kierownik Ministerstwa Hutnictwa: K. Żemaitis
Minister Przemysłu Lekkiego: E. Stawiński
Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego: M. Hoffmann
Minister Przemysłu Chemicznego: B. Rumiński
Minister Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego: M. Minor
Minister Przemysłu Drobnego i Rzemiosła: A. Żebrowski
Minister Handlu Wewnętrznego: T. Dietrich
Minister Rolnictwa: J. Dąb-Kocioł
Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinek
Minister Kultury i Sztuki: S. Dybowski
Minister Żeglugi: M. Popiel
Minister Leśnictwa: B. Podedworny
Minister Kolei: R. Strzelecki
Minister Transportu Drogowego i Lotniczego: J. Rustecki
Minister Poczt i Telegrafów: W. Szymanowski
Minister Zdrowia: J. Sztachelski
Minister Budownictwa Miast i Osiedli: R. Piotrowski
Minister Budownictwa Przemysłowego: Cz. Bąbiński Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1663)
 (Ostatnia zmiana: 08-11-2003)