Program działania Zarządu Głównego PSR na lata 20122013

Szanowni Państwo,

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (PSR) jest działającą od kilku lat organizacją, skupiającą osoby o światopoglądzie racjonalistycznym. Poniżej pragniemy przedstawić Państwu nasz program działań na najbliższy rok. Mamy nadzieję, że zechcą się Państwo z nim zapoznać i, jeśli uznają Państwo naszą działalność za wartościową i istotną, dołączą Państwo do nas jako członkowie/członkinie lub sympatycy/sympatyczki.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o opinię i uwagi na temat naszych planów. Państwa głos jest dla nas bardzo ważny. Otwarci jesteśmy na świeże spojrzenie i nowe pomysły, które przybliżą nas do wspólnego celu, jakim jest świecka i przepojona racjonalistycznym duchem Polska.

Korespondencję prosimy przysyłać na adres: kontakt@psr.org.pl. 

Informujemy Państwa, że Stowarzyszenie jest obecne również w Internecie. Mogą nas Państwo znaleźć na stronie ogólnopolskiej, a także na Facebooku.

Program działania Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów na lata 2012 — 2013

1. Jakościowy i ilościowy rozwój Stowarzyszenia poprzez przedstawienie szeroko rozumianej laickiej, racjonalistycznej opinii publicznej atrakcyjnego programu działania i zaproszenie do jego wspólnej realizacji.

2. Inicjowanie i animowanie debat publicznych, zapraszanie przedstawicieli różnych środowisk, tworzenie przestrzeni do dyskusji. Poruszane i rozwijane będą tematy takie jak:

- czy racjonalizm jest zielony? Promowanie racjonalnego stosunku do zagadnień ochrony środowiska i ochrony przyrody; refleksja nad tym, gdzie widzimy zabobony, gdzie zaś racjonalną reakcję na zagrożenia związane z niekontrolowanym rozwojem cywilizacji.

- czy współczesny ruch racjonalistyczny znajduje się poza spektrum politycznym, czy jednak posiada konkretną barwę polityczną? Czy racjonalizm jest w stanie pomieścić w polu swojego zainteresowania tak odmienne postawy jak socjalizm i liberalizm? Czy sam racjonalizm może być uznany za ideologię, czy raczej wyraża wszechstronny krytycyzm wobec wszystkich dogmatów, także politycznych?

- nasz stosunek do polityki. Czy zapisana w statucie PSR apolityczność jest niepodważalnym imperatywem, czy chcemy i możemy/powinniśmy współpracować z partiami politycznymi?

- nasz stosunek do religii i Kościoła. PSR jest i pozostanie organizacją laicką, racjonalistyczną. Czy możliwa jest współpraca z osobami religijnymi w celu budowy świeckiego społeczeństwa (antyklerykalizm rozumiemy jako sprzeciw wobec procesu klerykalizacji sfery publicznej, a nie walkę z duchowieństwem). Niezmiennie domagamy się wykreślenia art. 196 kodeksu karnego (znieważenie uczuć religijnych) oraz renegocjacji bądź wypowiedzenia konkordatu.

Nasze stanowisko w tych i innych tematach światopoglądowych będzie dostępne publicznie (na przykład w formie artykułów i debat dostępnych w Sieci). Racjonalne stanowisko nie oznacza jednoznacznej oceny i jednomyślności, poparte argumentami rozbieżności traktowane będą jako inspiracja do dalszych działań i dyskusji.

3. Zwiększenie obecności PSR w mediach i przestrzeni publicznej. Będziemy to realizować poprzez:

- udział w istniejących od lat i organizowanych w miastach — siedzibach Oddziałów PSR własnych marszach i manifestacjach, wzorowanych na krakowskim Marszu Ateistów i Agnostyków. Będziemy dążyć do tego, aby każde tego typu wydarzenie miało wyrazisty i odrębny charakter, odwołujący się do lokalnych tradycji wolnomyślicielskich. Mowa między innymi o planowanych projektach, jak wrocławskie Pobożne Krasnoludki czy warszawski Kongres Ateistów, który pielęgnować będzie pamięć o straceniu pierwszego polskiego ateisty, Kazimierza Łyszczyńskiego.

- oficjalne zajmowanie stanowiska Stowarzyszenia w ważnych bieżących kwestiach społecznych i politycznych;

- ożywioną obecność (artykuły, ogłoszenia, informacje, dyskusje) na forach internetowych, na własnym portalu psr.org.pl oraz w największym racjonalistycznym polskim portalu publicystycznym Racjonalista.pl;

- opracowanie we współpracy z Racjonalistą.pl projektu własnego medium papierowego.

4. Tworzenie własnych projektów dotyczących praw kobiet w kontekście dyskryminacji ze względów religijnych. Podejmowanie systematycznych działań w tym zakresie na skalę krajową i międzynarodową.

5. Rozwijanie Ceremonii Humanistycznych, jako ważnego elementu budowania nowej tradycji świeckiej. Rozszerzenie projektu, poza dobrze już znane śluby humanistyczne, także na inne ważne wydarzenia w życiu człowieka (nadanie imienia, ostatnie pożegnanie).

6. Działalność pomocowo-informacyjna oraz wsparcie prawne dla osób szykanowanych z powodu nietolerancji wobec osób niewierzących (np. przymuszanie do lekcji religii w szkole, naciski w pracy, dyskryminacja przy zatrudnieniu).

7. Współpraca z bliskimi nam ideowo i programowo organizacjami, uczestnictwo w inicjatywach i organizacjach międzynarodowych. Nie chcemy się przy tym ograniczać do Europy. Będziemy także współpracować i popularyzować ruch racjonalistyczno-humanistyczny w krajach odgrywających coraz większą rolę na świecie, jak choćby projekt indyjskich wolnomyślicieli Nirmukta.

8. Rozszerzenie działalności Stowarzyszenia na obszar szeroko rozumianej kultury i sztuki. Wspieranie kultury zainspirowanej nauką, skupionej na zagadnieniach równości, obronie pluralizmu, propagowaniu nastawienia poznawczego i sceptycznego.

Będziemy wspierać działania zabezpieczające wszystkim powszechny, swobodny dostęp do dóbr kultury. Wierzymy w wolność twórczości i badań.

Sztuka jest wyrazem wolności ekspresji ludzkiej, którą będziemy chronić przed działaniami cenzury represyjnej, posługującej się naciskami prawnymi, ekonomicznymi i biurokratycznymi. Akceptujemy sztukę jako niezależne źródło wiedzy o świecie — bowiem nawet nie posługująca się metodami naukowymi, irracjonalna, skrajnie subiektywna sztuka, w przeciwieństwie do religii, nie rości sobie praw do powszechności, a swoją totalność ogranicza do osób zaangażowanych w proces twórczy. Będziemy przypominać, że uczucia estetyczne są znacznie lepiej zdefiniowane, niż uczucia religijne, które mimo braku definicji, posiadają ochronę w prawie polskim, co jest według nas kompromitującym nadużyciem.

Dla artystów związanych lub sympatyzujących z PSR tworzona będzie baza informacji ułatwiających organizowanie koncertów, wystaw, spektakli etc.

9. Aktywny udział w koniecznym reformowaniu polskiej edukacji. Dalszy rozwój projektu Etyka w szkole i inicjatyw jemu podobnych.

10. W sprawach wewnętrznych Stowarzyszenia będziemy pracować nad:

- pozyskiwaniem środków finansowych także ze źródeł zewnętrznych (darowizny, granty, korzystanie z programów krajowych i unijnych);

- uzyskaniem przez PSR statusu Organizacji Pożytku Publicznego, co pozwoli na pozyskanie nowych środków finansowych;

- tworzeniem Ośrodków, a następnie Oddziałów we wszystkich większych miastach Polski, stworzeniem warunków i opracowaniem sposobów aktywizacji Oddziału Wirtualnego tak, aby każdy członek PSR mógł aktywnie uczestniczyć w projektach PSR;

- nieskrępowanym przepływem pomysłów, inicjatyw, projektów — tak, aby mogły być one wykorzystywane przez wszystkie Oddziały;

- propagowaniem udostępniania projektów na zasadach creative commons.

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów
w składzie:

Jacek Tabisz (prezes, pomysłodawca tego dokumentu)
Łukasz Dąbrowiecki
(wiceprezes)
Andrzej Wendrychowicz (wiceprezes)
Aleksander Rafał Gutowski
(sekretarz)
Marek Ławreszuk
(skarbnik)
Magdalena Kowalczyk (członkini Zarządu, rzecznik)
Wojciech Peisert
(członek Zarządu) Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,7674)
 (Ostatnia zmiana: 10-01-2012)