Skarga na odmowę wpisu do rejestru kościołów
Autor tekstu:

........................................
[miejscowość, data]

....................................................
[imię i nazwisko]  

....................................................
[ulica, nr domu, nr mieszkania]

....................................................
[kod pocztowy, miejscowość]

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie
ul. Jasna 2/4
00-013 Warszawa

SKARGA

Zaskarżam decyzję nr ...................., z dnia ...............…… [np.] o odmowie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych [ewentualnie: o wykreśleniu z rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, o wyznaczeniu likwidatora kościoła/ związku wyznaniowego, o przeznaczeniu majątku pozostałego po zakończeniu postępowania likwidacyjnego] wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

UZASADNIENIE

(W uzasadnieniu należy określić na czym polega naruszenie prawa bądź interesu prawnego)

[...]

....................................................................
[czytelny podpis wnoszącego skargę]

Załączniki:

1. .........…… [oznaczenie załączników]

2. ...............

.....................


Paweł Borecki
Doktor habilitowany, pracownik Katedry Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalność naukowa: prawo wyznaniowe. Autor artykułów i książek z zakresu prawa wyznaniowego.

 Liczba tekstów na portalu: 47  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2639)
 (Ostatnia zmiana: 04-02-2004)