Fundusz Kościelny: Belka do Pastusiaka

Warszawa, 2004-10-22

PREZES RADY MINISTRÓW
Marek Belka

Pan
Prof. dr hab. Longin PASTUSIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z pismem Nr BPS-KPSZ-034-184/04 z dnia 20 października br. dotyczącym projektu ustawy o zniesieniu Funduszu Kościelnego (druk senacki nr 771), i zaproszenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na połączone posiedzenie senackich komisji w dniu 28 października, podczas którego ma się odbyć pierwsze czytanie tego projektu, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.) zagadnienia związane ze stosunkami Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, są ujęte w dziale: wyznania religijne. Określając kompetencje poszczególnych członków Rządu, powierzyłem, rozporządzeniem z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436), kierowanie wymienionym wyżej działem administracji rządowej wskazanemu w tytule tego aktu prawnemu ministrowi (§ 1 ust. 2 pkt 3).

Dlatego też organem właściwym do reprezentowania Rządu w pracach parlamentarnych nad projektem przedmiotowej ustawy będzie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, do którego przekazano ten projekt celem zaopiniowania proponowanych w nim rozwiązań. Opinia ta nie jest jeszcze gotowa.

Pragnę także zauważyć, iż zgodnie z art. 22 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) została powołana Rządowa Komisja Konkordatowa, której zadaniem jest zajęcie się koniecznymi zmianami dotyczącymi spraw finansowych instytucji i dóbr kościelnych oraz duchowieństwa. Zważywszy na rangę dokumentu prawnego tworzącego tę Komisję (ratyfikowana umowa międzynarodowa) na wszystkich najwyższych organach państwowych biorących udział w procesie prawodawczym spoczywa obowiązek skonsultowania projektowanych regulacji - mieszczących się w zakresie przedmiotowym określonym w art. 22 ust. 2 Konkordatu — z wymienioną Komisją. Pragnę poinformować Pana Marszałka, że Rządowa Komisja Konkordatowa w nowym składzie zbierze się wkrótce na swoim posiedzeniu. Przedmiotem obrad będą m.in. kwestie długofalowej perspektywy i ewentualnych korekt w regulacjach prawnych będących przedmiotem jej zainteresowań.

Uprzejmie informuję również, że istnieje ustawowy obowiązek rozpatrywania problemów związanych z rozwojem stosunków między Państwem i Kościołem przez Komisję Wspólną Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej).

Mając na uwadze ważkość proponowanej regulacji prawnej i konieczną w związku z tym dokładną analizę całokształtu zagadnienia, będę wdzięczny Panu Marszałkowi za spowodowanie przesunięcia terminu pierwszego czytania projektu ustawy o zniesieniu Funduszu Kościelnego.

Z szacunkiem

(-) Marek Belka Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3821)
 (Ostatnia zmiana: 19-12-2004)