Konfesjonalizacja Państwowej Straży Pożarnej
Autor tekstu:

Warszawa, 21.3.2007

Sz. P. Dr Janusz Kochanowski 
Rzecznik Praw Obywatelskich

W imieniu RACJI Polskiej Lewicy składam wniosek o zbadanie czy Zarządzenie Nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego (Dz. Urz. KGPSP Nr 1, poz. 4) nie dyskryminuje osób bezwyznaniowych, naruszając w ten sposób obowiązującą Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Uregulowania zawarte w Dziale IX powyższego zarządzenia, zatytułowanym UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNE, dyskryminuje osoby bezwyznaniowe, łamiąc art. 32 ust. 2 i art.53 ust 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jak również art. 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W wyżej wymienionym dziale przedstawiony jest udział strażaków w tego typu uroczystościach. Mają one, bez wyjątku, charakter konfesyjny. Uhonorowane są tylko 3 wyznania: rzymsko-katolickie, prawosławne i ewangelicko — augsburskie. Nie ma ani słowa o ateistach, agnostykach czy innych wyznaniach, oprócz wymienionych. Poniżej przykłady udziału pożarniczej asysty honorowej w uroczystościach patriotyczno-religijnych i religijnych dla wyznania rzymsko-katolickiego:

1) ślubowanie połączone z błogosławieństwem, 2) odsłanianie pomników i tablic pamiątkowych, 3) poświęcenie sztandaru, 4) otwarcie i błogosławienie strażnicy, 5) święcenie przekazywanego sprzętu pożarniczego, 6) ślub strażaka, 7) pogrzeb z pożarniczą asystą honorową, 8) inauguracja roku akademickiego, 9) wręczenie aktów mianowania, dyplomów i nadania stopni.

Pożarnicza asysta honorowa bierze udział w uroczystościach religijnych jak np.: 1) msza św. w kościele, 2) msza św. polowa, 3) procesje, 4) pielgrzymki, 5) posterunek honorowy przy Pańskim Grobie.

Kilka przykładów zachowań strażaków:

— podczas ślubowania połączonego z błogosławieństwem, kapelan podchodzi do mikrofonu i odczytuje tekst błogosławieństwa. Po słowie kapelana AMEN wypowiadają słowa „Tak nam dopomóż Bóg", 

— strażacy pełnią podczas części uroczystości funkcję ministrantów, 

— podczas otwarcia i błogosławienia strażnicy kapelan poświęca strażnicę z zewnątrz, następnie przedmioty kultu. Następnie przekazuje krzyż komendantowi, który klęka na prawe kolano całuje krzyż i go przejmuje. Wyznaczony strażak wnosi do strażnicy poświęcony sztandar, krzyż i figurę św. Floriana. Po wejściu do strażnicy jest kolejne poświęcanie, a mianowicie jej wnętrza i znajdujących się tam sprzętów.

Konfesyjny charakter Państwowej Straży Pożarnej uniemożliwia w niej służbę i awans osobom bezwyznaniowym, o ile nie zaprą się swoich poglądów i przekonań.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem,
Krzysztof Mróź
Wiceprzewodniczący RACJI Polskiej Lewicy

Tekst, na podstawie dwóch wniosków z 21.03.2007 r. i 27.03.2007 r., skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Krzysztof Mróź
Ur. 1954. Działacz społeczny i polityczny. Z zawodu bankowiec i rzeczoznawca majątkowy. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (historia), później także Podyplomowe Studium Menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Słuchacz różnorakich kursów, między innymi kurs Szkoły Praw Człowieka organizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz kurs Bankowego Doradcy Unii Europejskiej. Aktualnie pełni funkcje wiceprzewodniczącego partii RACJA PL i sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Wolnomyślicieli. Członek stowarzyszenia Pro Femina i Narodowej Rady ds. Integracji Europejskiej. Mieszka w Warszawie.

 Liczba tekstów na portalu: 2  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5331)
 (Ostatnia zmiana: 05-04-2007)