Śluby wyznaniowe: Wykaz stanowisk duchownych

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI [ 1 ] z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

(M. P. z dnia 17 maja 2004 r. Nr 22, poz. 392)

obowiązuje od 24 maja 2004 r.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. — Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180, z późn. zm. [ 2 ]) ogłasza się wykaz stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
w z. A. Brachmański

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2004 r. (poz. 392)

WYKAZ STANOWISK, KTÓRYCH ZAJMOWANIE UPOWAŻNIA DO SPORZĄDZENIA ZAŚWIADCZENIA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 1 § 2 l 3 KODEKSU RODZINNEGO l OPIEKUŃCZEGO

1. Kościół Katolicki: ordynariusz miejsca, proboszcz, administrator parafii, wikariusz w zastępstwie proboszcza, duchowny w zastępstwie proboszcza.

2. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny: biskup, proboszcz, wikariusz z upoważnienia proboszcza.

3. Kościół Ewangelicko-Augsburski: biskup, proboszcz, administrator, wikariusz.

4. Kościół Ewangelicko-Reformowany: wszyscy ordynowani duchowni.

5. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny: pastor parafii.

6. Kościół Chrześcijan Baptystów: prezbiter, kaznodzieja.

7. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego: duchowni starsi.

8. Kościół Polskokatolicki: ordynariusz diecezji, proboszcz, administrator parafii.

9. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich: rabin, podrabin.

10. Kościół Starokatolicki Mariawitów: Biskup Naczelny, ordynariusz, biskup, proboszcz, administrator parafii.

11. Kościół Zielonoświątkowy: prezbiter.


 Przypisy:
[ 1 ] Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).
[ 2 ] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2001 r. Nr 43, poz. 476 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i 1189.


 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3507)
 (Ostatnia zmiana: 15-07-2004)