List do Ministra Zdrowia w sprawie kapelanów szpitalnych
Autor tekstu:

Do:
Ministra Zdrowia
Bartosza Arłukowicza

Dotyczy : konsultacje społeczne w sprawie propozycji rozporządzenia „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej."

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_20130418_wynagrodzenia.pdf

 

Szanowny Panie Ministrze,

Jako organizacja zajmująca się neutralnością światopoglądową państwa dowiadujemy się, że wśród stałych pracowników szpitali uwzględnieni są kapelani. Przysługuje im do tego miano „Pracowników działalności podstawowej", w przeciwieństwie do kierowników administracyjnych i osób odpowiedzialnych za techniczną obsługę szpitali.

Zaliczenie kapelana do grupy XV, razem z merytoryczną kadrą kierowniczą np. .pielęgniarką oddziałową, budzi podejrzenie o chęć nieuprawnionego uprzywilejowania hierarchicznego i finansowego przedstawicieli Kościoła Katolickiego. Zatrudnianie kapelanów finansowanych ze środków szpitala prowadzi do nieuzasadnionych wydatków i zadłużania się szpitali.

Taki stan rzeczy uważamy za stanowczo niezgodny z konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, a zwłaszcza z jej artykułami 25 i 53. Przypominamy przy tym, że szpitale utrzymywane są ze środków publicznych, czyli ze środków pobieranych nie tylko od praktykujących katolików, ale również od osób o światopoglądzie ateistycznym i agnostycznym, jak i od wyznawców innych religii.

Punkty 1 i 2 artykułu 25 konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówią:

1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.

2.Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Oznacza to, iż uwzględnianie kapelanów w gronie podstawowych pracowników państwowych szpitali jest daleko posuniętym nadużyciem prawa. Istnieją naszym zdaniem dwa zgodne z konstytucją i szacunkiem do polskiej demokracji rozwiązania tej sytuacji. Albo należy dodać do grona stałych pracowników instytucji szpitalnych przedstawicieli wszystkich zarejestrowanych w Polsce związków wyznaniowych (czyli imamów, rabinów, guru, mnichów buddyjskich, popów, pastorów etc.), oraz również niosących pokrzepienie osobom niewierzącym ateistycznych psychologów, albo też należy zrezygnować z tego chybionego pomysłu i pozwolić kapelanom odwiedzać zainteresowanych tym chorych za ich własne pieniądze (lub za pieniądze innych katolików) i w miejscu, gdzie nie przeszkadza to mającym inny światopogląd pacjentom. Dowiadujemy się bowiem, że praktyki religijne odprawiane przez kapelanów przeszkadzają wielu pacjentom nie utożsamiającym się w żaden sposób z religią katolicką i nie mogącym z uwagi na stan zdrowia znaleźć się w innym miejscu, niż to, w którym odbywa się spowiedź, namaszczenie, albo msza.

Wagę naszego wniosku potwierdzają kolejne punkty artykułu 53 konstytucji Rzeczpospolitej Polski.

1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

6.Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Jesteśmy przekonani, iż zatrudnianie kapelanów, jako podstawowych pracowników szpitalnych jest całkowitym pogwałceniem wyżej wspomnianych punktów naszej konstytucji. Jest też pogwałceniem konkordatu z Kościołem Katolickim, który mówi wyraźnie o rozdziale kościoła i państwa. Łożenie środków publicznych na pensje dla kapelanów jest sprzeczne z owym rozdziałem.

Z poważaniem

prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

Jacek Tabisz


Jacek Tabisz
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Historyk sztuki, poeta i muzyk, nieco samozwańczy indolog, muzykolog i orientalista. Publikuje w gazetach „Akant”, „Duniya” etc., współtworzy portal studiów indyjskich Hanuman, jest zaangażowany w organizowanie takich wydarzeń, jak Dni Indyjskie we Wrocławiu.

 Liczba tekstów na portalu: 118  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,8949)
 (Ostatnia zmiana: 07-05-2013)