O ratio legis prawa stowarzyszeniowego
Autor tekstu:

Zobacz szerszy kontekst tej sprawy: Tworzenie stowarzyszenia racjonalistów

*

Legnica, 28.6.2005 r.

Komitet Założycielski
Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Sąd Gospodarczy
XIX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

W związku z Postanowieniem z dnia 13.6.2005 r. (sygn. akt: Wa XIX Ns-Rej. KRS 9911/05/285), w nawiązaniu także do złożonego przez nas 28.6.2005 r. Pisma wyjaśniającego, prosimy o przedłużenie terminu na złożenie poprawionej wersji statutu o 3 tygodnie. Prośbę swą uzasadniamy koniecznością zorganizowania zebrania założycieli mieszkających w różnych częściach Polski, co jest niemożliwe w naznaczonym tygodniowym terminie.

Nasza prośba o przedłużenie terminu w celu dokonania zmiany statutu jest zasadna tylko w razie uwzględnienia naszych uwag z Pisma wyjaśniającego odnośnie żądań Prezydenta m.st. Warszawy, które uznajemy w punktach 1, 2, 3 i 5 za całkowicie bezzasadne prawnie oraz naruszające zasadę samorządności stowarzyszenia, co też jesteśmy w stanie uzasadnić w postępowaniu rejestrowym (także odwoławczym).

W razie przyjęcia przez sąd rejestrowy, iż próba głębokiej ingerencji organu nadzorczego w treść statutu nie jest sprzeczna z Prawem o stowarzyszeniach, prosimy o niezwłoczne wydanie rozstrzygającego orzeczenia. Prosimy również o dokładne uzasadnienie ewentualnie negatywnej dla nas interpretacji, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, czego niestety zabrakło w wywodach organu nadzorczego.

Owszem, można także dziś forsować wątpliwie interpretacje prawa stowarzyszeniowego, ośmielimy się zauważyć, jak uczynił to organ nadzorczy, np. twierdząc, że nie ma podstaw dla dopuszczenia nowych form komunikowania w działalności organów stowarzyszenia. Interpretacje te jednak są formalistycznym pogwałceniem aksjologii i charakteru przepisów prawa stowarzyszeniowego regulującego wolność zrzeszania się. Dla wsparcia naszego stanowiska załączamy artykuł pt. „Stowarzyszenia w społeczeństwie informacyjnym", który będzie publikowany w tym roku w „Monitorze Prawniczym".

Liczymy na to, że sąd podzieli taki kierunek interpretacji, która uwzględnia aksjologię stojącą za kulisami (czyt.: za literą) polskiego prawa stowarzyszeniowego, które zostało uchwalone w przekonaniu o potrzebie jak najszerszego uwzględnienia doniosłości wolności zrzeszania się i nieingerencji w to władz administracyjnych, nieingerencji, która jest ograniczona zasadniczo porządkowym charakterem wymogów rejestracji stowarzyszeń, co potwierdził TK w orzeczeniu z 12.2.1991 r. Próby nieuzasadnionej ingerencji w wolność zrzeszania się mają w Polsce długoletnią i ponurą tradycję z okresu PRL. Ostatnie posunięcia Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie praw i wolności obywatelskich a także kuriozalne wręcz tegoż poglądy na politykę karną dowodzą, że należy być szczególnie wyczulonym na próby ograniczania praw i wolności obywatelskich, stąd też jesteśmy zdeterminowani, aby naszych praw w zakresie samorządności stowarzyszenia bronić w procedurach, które gwarantuje nam polskie prawo.

W imieniu Komitetu Założycielskiego (-)

Załączniki:

1. Artykuł „Stowarzyszenia w społeczeństwie informacyjnym"


Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 933  Pokaż inne teksty autora
 Liczba tłumaczeń: 3  Pokaż tłumaczenia autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4289)
 (Ostatnia zmiana: 02-08-2005)