Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
183.943.168 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7352 tekstów. Zajęłyby one 29008 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 3953 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Państwo i kościół uprawiały miłość, jak koty w czasie nocy i na dachach"
 Tematy różnorodne » PSR » Dokumenty

Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego

Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów (PSR)

§ 1

Główny Sąd Koleżeński PSR z siedzibą w Warszawie działa na podstawie Statutu i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Kadencja Głównego Sądu Koleżeńskiego trwa 1 rok.

2. Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, który kieruje jego pracami, w szczególności dokonuje losowania składów orzekających.

§ 3. Kompetencje Głównego Sądu Koleżeńskiego

 1. Główny Sąd Koleżeński w składzie 3-osobowym orzeka o:

  1) pozbawianiu funkcji osoby obsadzającej organ w związku z powtarzającą się nieobecnością na zebraniach organu na których nie udało się skompletować wymaganego kworum,
  2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami oraz członkami i władzami Stowarzyszenia,
  3) odpowiedzialności członków, w zakresie:

  1. przestrzegania przepisów prawa, Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. działalności na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków,
  3. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
  4. prawomocnego orzeczenia skazującego za czyn popełniony po wstąpieniu do Stowarzyszenia,
  5. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy, mimo wezwań do zapłaty,
  6. pisemnego umotywowanego wniosku 5 innych członków Stowarzyszenia.
 2. Główny Sąd Koleżeński w pełnym składzie orzeka o:

  1) pozbawianiu funkcji członka Zarządu, na podstawie uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej,
  2) odwołaniu od orzeczenia składu 3-osobowego.

 3. Pełny skład Głównego Sądu Koleżeńskiego może uchwalać żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków (Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów).

§ 4

1. Sprawę do Głównego Sądu Koleżeńskiego może wnieść każdy członek lub władza Stowarzyszenia.

2. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 5

Główny Sąd Koleżeński w I instancji orzeka w składzie 3 osób wybranych drogą losowania przez Przewodniczącego Głównego Sądu.

§ 6

Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w I instancji służy odwołanie do pełnego składu Głównego Sądu Koleżeńskiego, działającego jako Główny Sąd Koleżeński II instancji.

§ 7

1. Niezwłocznie po wniesieniu sprawy do Głównego Sądu Koleżeńskiego przewodniczący wyznacza obwinionemu stosowny termin do udzielenia pisemnej odpowiedzi.

2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ustępie pierwszym, przewodniczący Głównego Sądu losuje zespół orzekający w sprawie.

§ 8

Termin posiedzenia zespołu orzekającego określa przewodniczący zespołu orzekającego.

§ 9

1. Termin rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy winien być wyznaczony w ciągu 30 dni od powołania zespołu orzekającego.

2. Główny Sąd Koleżeński zawiadamia strony o terminie rozprawy Głównego Sądu Koleżeńskiego na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 10

1. W razie uzasadnionych obaw o bezstronność, członek zespołu orzekającego może być wyłączony ze sprawy — na wniosek zainteresowanej osoby lub z własnej inicjatywy.

2. O wyłączeniu członka rozstrzygają pozostali członkowie składu orzekającego. Przewodniczący wyznacza innego członka do wzięcia udziału w rozpatrywaniu sprawy.

§ 11

1. Rozprawy Głównego Sądu Koleżeńskiego odbywają się jawnie.

2. Skład orzekający na życzenie stron może wyłączyć jawność całości lub części posiedzenia — rozprawy.

3. Skład orzekający z urzędu ogranicza jawność rozpatrzenia sprawy, gdy dotyczy ona życia osobistego lub spraw o zniewagę lub pomówienie.

§ 12

Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
a) domniemania niewinności,
b) kontradyktoryjności (sporności),
c) obiektywizmu (bezstronności),
d) prawdy materialnej,
e) prawa do obrony.

§ 13

W imieniu strony lub obok strony może występować upoważniony przez nią przedstawiciel.

§ 14

1. Przewodniczący składu orzekającego prowadzi rozprawę.

2. Rozprawę rozpoczyna się od wywołania sprawy; następnie przewodniczący składu orzekającego sprawdza, czy osoby wezwane i zawiadomione o terminie rozprawy stawiły się oraz, czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy.

3. Przewodniczący składu orzekającego czuwa nad jej prawidłowym i sprawnym przebiegiem zwracając uwagę, aby w toku rozprawy zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.

4. Z przebiegu rozprawy sporządza się zwięzły protokół podpisywany przez przewodniczącego.

§ 15

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego, któremu doręczono wezwanie na rozprawę, można przeprowadzić rozprawę zaocznie.

§ 16

1. Rozpoczynając postępowanie dowodowe przewodniczący składu orzekającego zapoznaje obwinionego z treścią zarzucanego mu czynu.

2. Po upewnieniu się, że obwiniony zrozumiał treść zarzutu, przewodniczący zapytuje go, czy przyznaje się do winy i jakie chce złożyć wyjaśnienia.

3. Obwinionemu przysługuje prawo obecności przy wszystkich czynnościach postępowania dowodowego, powoływania świadków, zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień co do poszczególnych dowodów.

4. Świadków przesłuchuje się podczas nieobecności tych świadków, którzy jeszcze nie składali zeznań.

5. Przewodniczący składu orzekającego uchyla pytania, które uznaje za nieistotne w sprawie lub niedopuszczalne.

6. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, przewodniczący składu orzekającego zamyka postępowanie dowodowe i udziela głosu stronom, a następnie zarządza przerwę celem odbycia narady i wydania orzeczenia.

§ 17

1. Skład orzekający na podstawie zebranego materiału dowodowego rozstrzyga większością głosów w kwestii winy i kary.

2. Naradą i głosowaniem kieruje przewodniczący.

3. Członek składu orzekającego, który głosował przeciw uznaniu obwinionego za winnego, może powstrzymać się od głosowania nad karą — wówczas głos ten przyłącza się do zdania najprzychylniejszego dla obwinionego.

4. Rozstrzygnięcie podpisuje cały skład orzekający, nie wyłączając przegłosowanego, który podpisuje rozstrzygnięcie i ma prawo w terminie tygodnia złożyć na piśmie zdanie odrębne.

§ 18

1. Główny Sąd koleżeński może stosować następując kary organizacyjne:

1) udzielenie upomnienia,
2) udzielenie nagany,
3) uchylenie zawieszenia konieczności opłacania składek,
4) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy,
5) pozbawienie godności członka honorowego,
6) zakaz pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia przez okres do 4 lat,
7) złożenie wniosku do Zarządu Głównego o wykluczenie z listy członków.

2. Zawieszenie w prawach członka PSR oznacza zawieszenie czynnego i biernego prawa wyborczego, zawieszenie przyznanych przez PSR rekomendacji, uprawnień do prowadzenia szkoleń, realizacji projektów oraz innych uprawnień wynikających z członkostwa w PSR.

§ 19

Skład orzekający wydaje orzeczenie:
1) o ukaraniu,
2) o odstąpieniu od wymierzenia kary,
3) o uniewinnieniu,
4) o umorzeniu postępowania

§ 20

1. Przewodniczący składu orzekającego w każdym stadium sprawy może wyznaczyć posiedzenie pojednawcze, jeśli przemawia za tym charakter sprawy oraz przyczyni się to do jej polubownego zakończenia odpowiadającego zasadom współżycia społecznego.

2. Sąd Koleżeński lub każdy z jego sędziów mogą pełnić rolę mediatora w sporze na prośbę zainteresowanych.

§ 21

Orzeczenie o ukaraniu powinno zawierać:
1) imiona i nazwiska składu orzekającego, protokolanta,
2) datę i miejsce wydania orzeczenia,
3) imię i nazwisko oraz adres obwinionego,
4) określenie czynu zarzucanego obwinionemu oraz wskazanie naruszonego przepisu statutu, regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
5) decyzję co do kary,
6) pouczenie o trybie i terminie zaskarżenia orzeczenia,
7) uzasadnienie.

§ 22

1. Orzeczenie ogłasza się bezpośrednio po zakończeniu narady.

2. Jeżeli obwiniony po złożeniu wyjaśnień samowolnie opuścił miejsce rozprawy przed jej zakończeniem, orzeczenie ogłasza się także, gdy na Sali nie ma osób uprawnionych do wniesienia odwołania.

§ 23

Od orzeczenia Głównego Sądu I instancji stronom przysługuje odwołanie do Głównego Sądu II instancji w terminie 14 dni

§ 24

Odwołanie winno zawierać:
1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone,
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3) uzasadnienie zarzutów,
4) wniosek o zmianę, o uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

§ 25

1. Orzeczenia wydane przez Główny Sąd Koleżeński jako II instancja są ostateczne.

2. Do postępowania przed sądem II instancji stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu o postępowaniu przed Sądem I instancji.

§ 26

Posiedzenie Sądu może się odbyć za pośrednictwem elektronicznych środków komunikowania na odległość, jeśli istnieją trudności w zebraniu się na zebraniu w jednym miejscu, w związku z zamieszkaniem sędziów i stron.

§ 27

Główny Sąd Koleżeński prowadzi rejestr spraw i dokumentację.

§ 28

Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego może brać udział w pracach i posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§ 29

Główny Sąd Koleżeński składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności.

§ 30

Regulamin został uchwalony przez Zarząd Główny w dniu 20 lutego 2008 roku i wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Regulamin Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów
Zgromadzenie delegatów PSR

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (3)..   


« Dokumenty   (Publikacja: 20-02-2008 )

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 5745 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365