Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.013.506 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 407 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:

Złota myśl Racjonalisty:
"Pomysł, że dobry Bóg wysyła ludzi na męki piekielne, jest całkowicie godny potępienia. Są to majaczenia obłędu, zdegenerowane przesądy".
Komentarze do strony Eschatologia czyli dzień uboju

Dodaj swój komentarz…
SadyeSteuber
Spędzanie 15-30 minut dziennie na rozrywce geometrydash23.com pomoże Ci być bardziej czujnym, aktywnym i zmotywowanym w nauce i pracy.
Autor: SadyeSteuber  Dodano: 30-11-2023
Reklama
Jerzy Sedziak - Kilka uwag   1 na 1
Dobrze ˝e autor powy˝szego komentarza zauwa˝y?, ˝e równie˝ esse?czycy, podobnie jak Jezus, rozumieli koniec ?wiata dos?ownie, a nie w przeno?ni, jak próbuj? wmówiç katoliccy pseudoapologeci.
Do odno?nego artyku?u Agnosiewicza Lewandowski napisa? i opublikowa? na swojej stronie internetowej "Trynitarianie" obszerny, kilkudziesi´ciostronicowy komentarz gdzie czytamy:
"Nawet z punktu widzenia zwyk?ej logiki j´zykowej wiadomo, ˝e takie zwroty jak ?blisko", czy nawet ?bardzo blisko", s? bardzo ogólnikowe i wzgl´dne oraz zale˝? od kontekstu, w jakim s? u˝ywane. Autorzy NT pisali w kontek?cie odnosz?cym si´ do bardzo szerokich rozpi´to?ci czasowych, si´gaj?cym (je?li wzi?ç pod uwag´ etapy historii zbawienia) tysi´cy lat. Autorzy NT pisali wi´c jak gdyby w skali Bo˝ej. W skali Bo˝ej za? ?blisko" mo˝e byç rozumiane jako w zasadzie dowolny okres czasu? Je?li ?wiat istnieje miliardy lat, homo sapiens przynajmniej od ok. 400 000 lat, a Jezus przyszed? dopiero dwa tysi?ce lat temu, to w tej skali czasu nawet dwa tysi?ce lat, jakie up?yn´?y od czasu pojawienia si´ Jezusa na ziemi, s? zaledwie chwilk?. Jak widaç, takie s?owa jak ?blisko" czy ?nied?ugo" przyjmuj? ca?kiem inne znaczenia i zakresy czasowe, gdy na skali historii zbawienia przyjmiemy w?a?ciwe dla tego tematu ogromne obszary czasowe.
We?my taki przyk?ad: gdyby kto? powiedzia? ?kataklizm si´ przybli˝a" o kataklizmie, jaki ma nast?piç na przyk?ad za kilka milionów lat, czy znaczy?oby to, ˝e ten kataklizm nast?pi nie w ci?gu kilku milionów lat, tylko np. w ci?gu kilku lat?? wszystkie wy˝ej omawiane i mówi?ce o powrocie Jezusa okre?lenia z NT, jak ?u drzwi", ?blisko jest" itd., nie mog? byç rozumiane dos?ownie i s? przeno?niami? Jak zatem widaç, tekst z Mt 24,29, mówi?c o tym, ˝e Jezus powróci ?wkrótce" (eutheos) po zburzeniu Jerozolimy w roku 70 n.e., mo˝e byç rozumiany tak, ˝e Jezus powróci w bli˝ej nieokre?lonym odst´pie czasu od tego wydarzenia. W skali czasu istnienia ?wiata dla Boga mo˝e byç to zaledwie chwila, ?zaraz", ? uprawniony jest wi´c wniosek, ˝e równie˝ dla Jezusa i Aposto?ów, wywodz?cych si´ ze ?rodowiska semickiego, biblijne poj´cie ?chwili" trwaj?cej blisko 1000 lat by?o okre?leniem jak najbardziej akceptowalnym z punktu widzenia kategorii literackich stosowanych w ST? Z punktu widzenia kategorii biblijnych nie by?o wi´c nic niestosownego w u˝ywaniu przez pisarzy NT takich s?ów jak ?blisko", na okre?lenie bardzo d?ugich okresów czasu"

S.J. Czyta?em wiele publikacji na temat powtórnego przyj?cia Jezusa, ale jeszcze nie trafi?em na taki niem?dry wywód. Dziwi´ si´, ˝e mnichowi chce si´ p?odziç takie bzdurne, ˝enuj?ce elaboraty, które ze wzgl´du na obj´to?ç a tym bardziej stron´ merytoryczn?, funta k?aków s? niewarte. Na takie argumenty i tak nikogo nie nabierze, tym bardziej w serwisie Racjonalista. Chyba ma za du˝o czasu i nie wie co z nim robiç. Jak widac sa tacy co stracili poczucie czasu i rzeczywistosci.

L.J. W tamtej staro˝ytnej kulturze semickiej s?owo ?pozdrowiç" mia?o inne znaczenie, ni˝ wydaje si´ Agnosiewiczowi na podstawie potocznego znaczenia tego s?owa, które przyj´?o si´ w naszej kulturze. W kulturze semickiej czasów Jezusa s?owo ?pozdrowiç" oznacza?o natomiast przede wszystkim ?z?o˝yç komu? d?u˝sz? wizyt´" [10] . Nie chodzi?o tu wi´c o brak czasu na zwyk?e ?dzie? dobry i do widzenia", jak naiwnie zak?ada Agnosiewicz, ale o d?u˝sz? wizyt´.

S.J. Niech wska˝e które historyczne ?ród?o mówi o tym, ˝e pozdrowienie kogo? w czasach Jezusa musia?o trwaç tak d?ugo.
Cech? naukowca jest brak dogmatyzmu i kultura. Cech? mnicha jest cynizm i arogancja. Ostatnio mnich pokaza?, ˝e o wiele lepiej mu idzie wyzywanie przeciwnika ni˝ obrona merytoryczna swoich argumentów i straci? zapa? do komentowania tekstów Racjonalisty.
Autor: Jerzy Sedziak Dodano: 08-05-2005
suvorov - Nie przeminie to pokolenie ...
Przytoczę fragment artykułu.
ks. Stanisława Mędala "Znaczenie rękopisów znad Morza Martwego dla studium Nowego Testamentu" , "Filomata. Numer specjalny. Rękopisy z Qumran. I", 391, 1989.

Artykuł generalnie uwypukla różnice pomiędzy Jezusem a esseńczykami, księgami Nowego Testamentu a pismami qumrańkimi. Mimo to zawiera dość interesujący fragment, trzeba uczciwie przynać, że autor nie opatrzył go żadnymi pokrętnymi wyjaśnieniami.
------------------------------------------------------------------------------

"Teksty z Qumran, zwłaszcza zaś komentarze biblijne i korpus proroctw mesjańskich ukazują świadomość religijną esseńczyków; podług nich historia świata dobiegała już kresu i w niedalekiej przyszłości nastąpić miało zamknięcie dziejów ludzkich. Tego rodzaju koncepcja historii świętej bodaj najwyraźniej wyłożona została w "Komentarzu na okresy" z groty IV. Autor komentarza podejmuje temat walki między Księciem Światłości i Księciem Ciemności ze starszego utworu (pt. Wizja Amrama), aby ukazać zmaganie się zła i dobra w historii narody wybranego oraz ostateczne zwycięstwo wybranych. W tym celu dzieli on historię świętą na okresy jubileuszowe (7 okresów po 70 lat z tradycji prorockiej przerabia na 10 okresów po 49 lat z tradycji kapłańskiej). Dzieje gminy qumrańskiej pojmuje autor jako ostatni etap historii świętej, która wkracza oto w dziesiąty okres stanowiący wielki jubileusz."
----------------------------------------------------------------
Autor: suvorov Dodano: 13-12-2004

Pokazuj komentarze od pierwszego

Aby dodać komentarz, należy się zalogować

  

Zaloguj przez Facebook lub OpenID..
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany/a - załóż konto..

Reklama
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365