Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.061.525 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 292 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Prawo do wolności zgromadzeń należy do kategorii praw fundamentalnych, a jego ograniczenie nastąpić może wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych i zawsze dobrze uzasadnionych.
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Dawne prawo wyznaniowe » Okres Polski Ludowej

Wykonanie uwłaszcz.kościeln. na Ziemiach Zach-Półn [1]

M.P.71.44.284

ZARZĄDZENIE

DYREKTORA URZĘDU DO SPRAW WYZNAŃ

z dnia 13 sierpnia 1971 r.

w sprawie wykonania przepisów o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

(M.P. z dnia 1 września 1971 r.)

Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (Dz. U. Nr 16, poz. 156) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postępowanie mające na celu wydanie decyzji stwierdzającej przejście na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego lub innych kościołów albo związków wyznaniowych, zwane dalej „kościelnymi osobami prawnymi", własności nieruchomości, określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (Dz. U. Nr 16, poz. 156), zwanej dalej „ustawą", dotyczy następujących kościelnych osób prawnych, posiadających siedzibę lub władających majątkiem na Ziemiach Zachodnich i Północnych:

1) parafii, diecezji i diecezjalnych seminariów duchownych Kościoła Rzymskokatolickiego;

2) parafii i diecezji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego;

3) parafii i diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz Kościoła tego jako całości;

4) parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;

5) parafii i diecezji Kościoła Polskokatolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;

6) parafii Kościoła Metodystycznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;

7) gmin wyznaniowych Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego nie posiadającego hierarchii duchownej;

8) gmin wyznaniowych Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;

9) następujących kościołów i związków wyznaniowych jako całości:

a) Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów;

b) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;

c) Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;

d) Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;

e) Karaimskiego Związku Religijnego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;

f) Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Polsce;

g) Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego w Polsce;

h) Świeckiego Misyjnego Ruchu „Epifania";

10) zakonów, prowincji zakonnych, domów zakonnych, zakonnych seminariów duchownych oraz takich samych jednostek organizacyjnych kongregacji duchownych.

§ 2. 1. Na kościelne osoby prawne przeszła z mocy prawa z dniem 29 czerwca 1971 r. własność nieruchomości odpowiadających warunkom określonym w art. 1 ust. 1 ustawy, bez względu na to, czy położone są one na obszarze miast lub osiedli, czy też na obszarze gromad. Przejście własności objęło grunty, jak również znajdujące się na nich budynki, urządzenia trwale z gruntem związane i inne części składowe nieruchomości.

2. Nieruchomości przeszły na własność kościelnych osób prawnych w stanie wolnym od ciężarów, ograniczeń i hipotek z wyjątkiem służebności gruntowych na rzecz osób fizycznych ujawnionych w księdze wieczystej w dniu wejścia w życie ustawy.

§ 3. 1. Jeżeli kościelne osoby prawne faktycznie władały częścią nieruchomości, należy określić granice faktycznego władania. Dotyczy to zarówno nieruchomości zabudowanych, w tym również budynkami gospodarczymi o charakterze podrzędnym (np. szopy), jak i nieruchomości nie zabudowanych, w tym również nieruchomości rolnych. Na własność kościelnych osób prawnych przeszła, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 3, ta część nieruchomości, którą faktycznie władały w dniu 1 stycznia 1971 r.

2. Jeżeli faktyczne władanie dotyczyło części nieruchomości wraz ze znajdującym się na niej budynkiem (budynkami), należy określić powierzchnię gruntu niezbędną do prawidłowego użytkowania zabudowy, włącznie z drogą konieczną.

3. Jeżeli faktyczne władanie dotyczyło części budynku, przejście własności na kościelne osoby prawne nastąpiło tylko wtedy, gdy możliwy jest fizyczny podział budynku w pionie poprzez wszystkie kondygnacje, a mianowicie, gdy:

1) po podziale każda część budynku mieć będzie oddzielne wejście lub istnieje techniczna możliwość urządzenia oddzielnego wejścia;

2) przy budynkach mających więcej niż jedną kondygnację ponadto każda część budynku mieć będzie oddzielną klatkę schodową lub

3) przy budynkach mających więcej niż jedną kondygnację podział budynku przebiegać będzie przez środek klatki schodowej.

Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Do części nieruchomości określonych w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia, dotyczące nieruchomości.

§ 4. Przepisy art. 1 ustawy nie dotyczą nieruchomości lub części, służących celom kultu religijnego, którymi w dniu 1 stycznia 1971 r. władały państwowe jednostki organizacyjne, a mianowicie:

1) nieruchomości duszpasterstwa wojskowego;

2) nieruchomości lub ich części, przeznaczonych do wykonywania posług religijnych w państwowych zakładach służby zdrowia, opieki społecznej oraz zakładach karnych; na własność kościelnych osób prawnych przeszły jednak dające się wydzielić z tych nieruchomości zgodnie z § 3 ust. 2 albo ust. 3 pkt 1 lub 2 części nieruchomości, jeżeli znajduje się na nich obiekt sakralny, wykorzystywany również dla duszpasterstwa wśród osób spoza zakładu.

§ 5. Przez faktyczne władanie należy rozumieć użytkowanie, najem, dzierżawę, jak i każdy inny tytuł prawny, a także korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego.

§ 6. Na kościelne osoby prawne przeszła własność terenów państwowych oddanych im przed dniem 29 czerwca 1971 r. w użytkowanie wieczyste.

§ 7. Na kościelne osoby prawne przeszła własność nieruchomości państwowych położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych, spełniających warunki określone w art. 1 ust. 1 ustawy, bez względu na to, kto był ich właścicielem przed dniem 9 maja 1945 r., oraz bez względu na to, na podstawie jakiego przepisu prawnego Państwo stało się ich właścicielem.

§ 8. Przepisy ustawy nie dotyczą nieruchomości, które:

1) zostały nabyte na własność przez polskie kościelne osoby prawne po powrocie Ziem Zachodnich i Północnych do Polski;

2) stanowią własność osób fizycznych lub niepaństwowych osób prawnych.

§ 9. Przejście własności nieruchomości na kościelne osoby prawne nastąpiło nieodpłatnie oraz jest wolne od podatków i opłat. Kościelne osoby prawne ponoszą spośród kosztów postępowania administracyjnego, mającego na celu wydanie decyzji o stwierdzeniu przejścia własności nieruchomości (dział V Kpa), wyłącznie koszty koniecznych czynności geodezyjnych.

§ 10. Własność nieruchomości przeszła na tę kościelną osobę prawną, która w dniu 1 stycznia 1971 r. wyłącznie władała nieruchomością, chyba że § 11-15 stanowią inaczej.

§ 11. Własność nieruchomości, którymi w dniu 1 stycznia 1971 r. faktycznie wyłącznie władały kapituły katedralne, przeszła na diecezje.

§ 12. W razie faktycznego władania w dniu 1 stycznia 1971 r. jedną nieruchomością wspólnie przez osoby prawne dwu lub więcej kościołów lub związków wyznaniowych, należy — przed wydaniem decyzji przewidzianej w art. 1 ust. 3 ustawy — wysłuchać przedstawicieli zainteresowanych kościelnych osób prawnych, a w razie potrzeby również ich jednostek nadrzędnych.

§ 13. W razie faktycznego władania w dniu 1 stycznia 1971 r. jedną nieruchomością wspólnie przez dwie lub więcej osób prawnych tego samego kościoła lub związku wyznaniowego, należy decyzję przewidzianą w art. 1 ust. 3 ustawy wydać na podstawie pisemnej opinii ich jednostek nadrzędnych.

§ 14. 1. W wypadkach określonych w § 12 i 13 dopuszczalne jest:

1) dokonanie fizycznego podziału nieruchomości zgodnie z § 3;

2) jeżeli podział fizyczny jest niemożliwy lub niecelowy z uwagi na sposób władania i układ zabudowy — stwierdzenie przejścia nieruchomości na współwłasność w częściach ułamkowych, przy czym udział współwłaścicieli należy ustalić stosownie do zakresu władania nieruchomością w dniu 1 stycznia 1971 r.

2. W wypadkach określonych w § 12 dopuszczalne jest, na zgodny wniosek zainteresowanych kościelnych osób prawnych, stwierdzenie przejścia własności nieruchomości na jedną zainteresowaną kościelną osobę prawną, z ustanowieniem praw rzeczowych ograniczonych na rzecz pozostałych zainteresowanych kościelnych osób prawnych.

3. W wypadkach określonych w § 13 dopuszczalne jest, zgodnie z opinią jednostek nadrzędnych, stwierdzenie przejścia własności nieruchomości na jedną zainteresowaną kościelną osobę prawną.

§ 15. Wnioski zainteresowanych kościelnych osób prawnych o stwierdzenie przejścia własności nieruchomości na inną kościelną osobę prawną niż ta, która nią w dniu 1 stycznia 1971 r. faktycznie wyłącznie władała (np, na rzecz zakonu jako całości a nie domu zakonnego), mogą być uwzględnione, jeżeli nie pozostają w sprzeczności z celem ustawy, którym jest uregulowanie sytuacji majątkowo-prawnej Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych na podstawie stanu faktycznego władania w dniu 1 stycznia 1971 r.


1 2 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Przekazanie własności nieruch.na Ziemiach Zach-Pół
Uwłaszczenie kościelne na Ziemiach Zach. i Półn.


« Okres Polski Ludowej   (Publikacja: 22-07-2002 Ostatnia zmiana: 09-11-2003)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1318 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365