Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.061.201 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 292 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Sursum corda, ale nie wyżej mózgu."
 Prawo » Prawa Człowieka » Akty międzynarodowe

Deklaracja przeciwko nietolerancji religijnej 1981

Tłumaczenie: Jadwiga Nazimek

Deklaracja o eliminacji wszystkich form nietolerancji i dyskryminacji na podstawie religii lub przekonań.

G.A. res. 36/55, 36 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 171, U.N. Doc. A/36/684 (1981)

Zgromadzenie Ogólne,

Zważywszy, że jedną z podstawowych zasad Karty Narodów Zjednoczonych jest zasada godności i równości przysługującej wszystkim istotom ludzkim, i że wszystkie Państwa Członkowskie zobowiązały się podjąć wspólne i indywidualne działania we współpracy z Organizacją w celu promowania i wspierania powszechnego szacunku i przestrzegania praw człowieka oraz fundamentalnych wolności wszystkich, bez względu na rasę, płeć, język lub religię,

Zważywszy, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka proklamują zasady niedyskryminacji i równości wobec prawa oraz prawo do wolności słowa, sumienia, religii i przekonań,

Zważywszy, że lekceważenie i łamanie praw człowieka i fundamentalnych wolności, szczególnie prawa do wolności słowa, sumienia, religii i przekonań, doprowadziły, bezpośrednio lub pośrednio, do wojen i ogromnych cierpień ludzkości, szczególnie tam, gdzie służą jako środki obcej interwencji w wewnętrzne sprawy innych Państw i przyczyniają się do rozpalania nienawiści między ludźmi i narodami,

Zważywszy, że religia lub przekonania, dla każdego, kto je wyznaje, jest jednym z podstawowych elementów koncepcji życia, i że wolność religii lub przekonań powinna być w pełni szanowana i gwarantowana,

Zważywszy, jak istotne jest promowaniezrozumienia, tolerancji i szacunku w kwestiach związanych z wolnością religii i przekonań i niedopuszczenie do posługiwania się religią lub przekonaniami dla celów niezgodnych z Kartą Narodów Zjednoczonych, innych odpowiednich instrumentów Narodów Zjednoczonych oraz celów i zasad niniejszej Deklaracji,

Przekonane, że wolność religii i przekonań powinna również przyczyniać się do osiągnięcia pokoju na świecie, sprawiedliwości społecznej i przyjaźni między ludźmi, jak również eliminacji ideologii lub praktyk kolonialistycznych i dyskryminacji rasowej,

Stwierdzając z satysfakcją przyjęcie i wejście w życie pod egidą Narodów Zjednoczonych i agencji wyspecjalizowanych pewnych konwencji, mających na celu eliminację różnorodnych form dyskryminacji,

Zaniepokojone manifestacjami nietolerancji i istnieniem dyskryminacji w kwestiach religii i przekonań w niektórych częściach świata,

Postanowiło przyjąć wszelkie niezbędne środki dla szybkiej eliminacji takiej nietolerancji we wszystkich jej formach i objawach oraz zapobiec i zwalczać dyskryminację na podstawie religii i przekonań,

Proklamuje niniejszą Deklarację o Eliminacji Wszelkich Form Nietolerancji i Dyskryminacji na podstawie Religii lub Przekonań:

Artykuł 1:

1. Każdy powinien mieć prawo do wolności słowa, sumienia i religii. Prawo to powinno obejmować wolność religii i przekonań stosownie do wyboru, i swobodę manifestowania , indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, tej religii lub przekonań, wolność uprawiania kultu, przestrzegania zasad, praktyk i nauczania.

2. Nikogo nie wolno poddawać przymusowi, który by naruszył jego wolność religii lub przekonań zgodnych z jego wyborem

3. Wolność do manifestowania religii lub przekonań może podlegać tylko takim ograniczeniom, które są przewidziane przez prawo i są konieczne ze względu na bezpieczeństwo publiczne, ochronę porządku publicznego, zdrowia, moralności lub ochronę podstawowych praw i wolności innych osób.

Artykuł 2.

1. Nikt nie może być dyskryminowany przez jakiekolwiek Państwo, instytucję, grupę ludzi lub osobę na podstawie religii lub przekonań.

2. Dla celów niniejszej Deklaracji, wyrażenie „nietolerancja i dyskryminacja na podstawie religii lub przekonań" oznacza jakiekolwiek wyróżnienie, wykluczenie, restrykcje lub uprzywilejowanie oparte na religii lub przekonaniach i mające za cel lub efekt unieważnienie lub naruszenie uznania, korzystania lub egzekwowania praw człowieka i fundamentalnych praw i wolności w równej mierze przysługujących każdej osobie.

Artykuł 3

Dyskryminacja między ludźmi na podstawie religii lub wyznania stanowi zniewagę wobec ludzkiej godności i odrzucenie zasad Karty Narodów Zjednoczonych, i powinna zostać potępiona jako pogwałcenie praw człowieka i fundamentalnych wolności proklamowanych przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka oraz szczegółowo przedstawionych w Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka, i jako przeszkoda w przyjaznych i pokojowych stosunkach między narodami.

Artykuł 4

1. Wszystkie Państwa powinny podjąć skuteczne środki mające na celu zapobieżenie i wyeliminowanie dyskryminacji na podstawie religii i przekonań w uznawaniu, egzekwowaniu i korzystaniu z praw człowieka i fundamentalnych wolności we wszystkich obszarach życia obywatelskiego, ekonomicznego, politycznego, społecznego i kulturalnego

2. Wszystkie Państwa powinny podjąć wysiłki, aby uchwalić lub uchylić prawodawstwo tam, gdzie konieczne jest zakazanie takiej dyskryminacji, i aby podjąć wszelkie odpowiednie środki, aby zwalczyć nietolerancję na podstawie religii lub innych przekonań w tej kwestii.

Artykuł 5

1. Rodzice, lub prawni opiekunowie dziecka mają prawo do organizowania życia w rodzinie zgodnie ze swoją religią lub przekonaniami i mając na uwadze edukację moralną, w której pragną wychować dziecko.

2. Każdemu dziecku przysługuje prawo dostępu do edukacji w kwestiach religii lub przekonań zgodnie z życzeniami rodziców lub prawnych opiekunów, i nie wolno go zmuszać do przyjmowania nauki o religii lub przekonaniach wbrew życzeniom rodziców lub prawnych opiekunów, przy czym zasadą przewodnią jest dobro dziecka

3. Dziecko powinno być chronione od wszelkich form dyskryminacji na podstawie religii lub przekonań. Powinno być wychowywane w duchu zrozumienia, tolerancji, przyjaźni między narodami, pokoju I uniwersalnego braterstwa, szacunku dla wolności religii lub przekonań innych, i w pełnej świadomości że jego energia i talenty powinny być poświęcone służbie jego towarzyszy.

4. W przypadku dziecka, które nie znajduje się pod opieką rodziców ani prawnych opiekunów, wyrażone przez nich życzenia lub jakiekolwiek inne dowody ich życzeń w kwestii religii lub przekonań powinny zostać należycie uwzględnione, przy czym zasadą przewodnią jest dobro dziecka.

5. Praktykowanie religii lub przekonań, w których dziecko jest wychowywane, nie może być szkodliwe dla jego zdrowia fizycznego lub umysłowego lub dla jego pełnego rozwoju, biorąc pod uwagę artykuł 1, paragraf 3 niniejszej Deklaracji.

Artykuł 6

W zgodzie z artykułem1 niniejszej Deklaracji, i stosownie do przepisów artykułu 1, paragraf 3, prawo do wolności słowa, sumienia, religii i przekonań powinno obejmować, między innymi, następujące wolności:

(a) uprawiania kultu lub organizowania zgromadzeń związanych z religią lub przekonaniami, oraz do ustanawiania i utrzymywania miejsc przeznaczonych od tych celów

(b) zakładania i utrzymywania odpowiednich instytucji dobroczynnych i humanitarnych

(c) wytwarzania, nabywania i używania w odpowiednim zakresie artykułów i materiałów związanych z obrzędami lub zwyczajami religii lub przekonań

(d) pisania, wydawania i rozpowszechniania odpowiednich publikacji w tych dziedzinach;

(e) nauczania religii lub przekonań w miejscach odpowiednich do tych celów

(f) ubiegania się i otrzymywania dobrowolnych datków finansowych i innych od osób indywidualnych i instytucji

(g) szkolenia, mianowania, wybierania lub wyznaczania w drodze sukcesji odpowiednich przywódców powołanych zgodnie z wymaganiami i standardami religii lub przekonań;

(h) przestrzegania dni odpoczynku oraz celebrowania świąt i ceremonii zgodnie z nakazami religii lub przekonań

(i) nawiązywania i utrzymywania kontaktu z osobami indywidualnymi i wspólnotami w kwestiach religii i wyznania na poziomach narodowym i międzynarodowym.

Artykuł 7

Prawa i wolności ustanowione przez niniejszą Deklarację powinny być wprowadzone do prawodawstwa narodowego w taki sposób, żeby każdy mógł skorzystać z takich praw i wolności w praktyce.

Artykuł 8

Nic w niniejszej Deklaracji nie powinno być interpretowane jako ograniczające lub pozbawiające jakiegokolwiek prawa zdefiniowanego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowych Konwencjach Praw Człowieka.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Karta Narodów Zjednoczonych
Kościoły i związki wyzn. o tolerancji i demokracji

 Dodaj komentarz do strony..   


« Akty międzynarodowe   (Publikacja: 01-09-2002 Ostatnia zmiana: 13-03-2004)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 2393 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365