Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.100.427 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 161 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Twierdzenia, których zasadniczo nie można sprawdzić, są jako wyjaśnienia pozbawione wartości.
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Polskie konkordaty » Konkordat z 1993 » Prace nad konkordatem » Prace nad ustawą ratyfikacyjną

Projekt Wałęsy zmiany kodeksu rodzinnego [1]

Projekt zmiany ustawy — Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz zmiany niektórych ustaw, wniesiony przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę
(18 października 1995 r., Warszawa)

Ustawa z… o zmianie ustawy — Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz o zmianie niektórych ustaw

Art. 1. W ustawie z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9, poz. 59, z 1975 r. nr 45, poz. 234, z 1986 r. nr 36, poz. 180, z 1990 r. nr 34, poz. 198 i z 1995 r. nr 83, poz. 417) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 1 dodaje się art 1' w brzmieniu:

"Art. 1' § 1. Małżeństwem jest także wpisany do akt stanu cywilnego związek małżeński zawarty w formie wyznaniowej, jeżeli to wynika z umowy międzynarodowej lub ustawy.
§ 2. Małżeństwo zawarte w formie wyznaniowej podlega wpisaniu do akt stanu cywilnego, jeżeli małżonkowie złożyli przy jego zawarciu zgodne oświadczenie, że wolą ich jest, aby małżeństwo wywierało skutki takie same jak małżeństwo zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oraz jeżeli duchowny lub co najmniej jeden z małżonków w terminie 5 dni zgłosił do urzędu stanu cywilnego wpisanie tego małżeństwa do akt stanu cywilnego, a na przeszkodzie zawarciu małżeństwa nie stoją okoliczności wyłączające dokonanie tej czynności. Bieg wymienionego terminu ulega zawieszeniu z powodu siły wyższej.
§ 3. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w formie wyznaniowej, czynności przygotowujące jego zawarcie określone w przepisach art. 3-5 i art. 8 § 1 lub z tym zawarciem związane, a określone w przepisach art. 25 i art. 88, powinny być dokonane przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub wobec niego przed zawarciem małżeństwa.
§ 4, 1. Kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej wydaje zaświadczenie stwierdzające, że stało się zadość warunkom wymaganym do zawarcia małżeństwa.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być okazane duchownemu, przed którym ma być zawarte małżeństwo w formie wyznaniowej, i przed złożeniem oświadczenia woli warunkującego skuteczność cywilną małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej";

2) po art. 1' dodaje się art 1'' w brzmieniu:
"Art. 1''. Małżeństwo zawarte w formie wyznaniowej wywiera od chwili jego zawarcia takie same skutki jak zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, a w szczególności mają do niego zastosowanie przepisy o nieistnieniu, unieważnieniu i ustaniu małżeństwa; w sprawach tych orzeka sąd powszechny";

3) w art. 6 dodaje się§ 3 w brzmieniu:
" § 3. Przepisy niniejszego artykułu nie mają zastosowania do małżeństw zawieranych w formie wyznaniowej";

4) w art. 9:
a) dotychczasową treść oznacza się jako§ 1,
b) dodaje się§ 2 w brzmieniu:
„ § 2. Wpisaniu do akt stanu cywilnego podlega także małżeństwo zawarte w formie wyznaniowej w okolicznościach, o których mowa w § 1, wobec samych świadków bez udziału duchownego. W takim wypadku czynności i oświadczenia, o których mowa w art 1' § 3 powinny być dokonane po zawarciu małżeństwa, a wniosek o ujawnienie tego zdarzenia w aktach stanu cywilnego może złożyć jeden z małżonków także w razie śmierci drugiego małżonka".

Art. 2. W ustawie z 29 września 1986 r. — Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 36, poz. 180, z 1988 r. nr 19, poz. 132, z 1989 r. nr 29, poz. 154, z 1990 r. nr 34, poz. 198 i z 1995 r. nr 83, poz. 417) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 54 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Do osób zamierzających zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej stosuje się przepisy ust. 1 i 2".
2) po art. 56 dodaje się art. 56a i 56b w brzmieniu:
"Art. 56a. 1. Kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej zgodnie z art. 1' kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sporządza zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, zwane dalej „zaświadczeniem". Przepisy art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 56 stosuje się odpowiednio.
2. Przed sporządzeniem zaświadczenia kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo pisemne oświadczenie o nazwiskach, które będą oni nosić po zawarciu małżeństwa, oraz o nazwisku, które będą nosić dzieci zrodzone z ich małżeństwa. Wyjaśnia także prawa i obowiązki małżonków, wynikające z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
3. Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia sporządzenia. Przepis art. 17 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 56b. Do zaświadczenia wpisuje się:
1) nazwiska i imiona osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, ich nazwiska rodowe, miejsce i datę urodzenia,
2) nazwisko (nazwiska), które będą nosić osoby zawierające małżeństwo po jego zawarciu, oraz nazwisko, które będą nosić dzieci zrodzone z tego małżeństwa,
3) nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób zamierzającej zawrzeć małżeństwo,
4) datę złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo pisemnego zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności, wyłączających zawarcie tego małżeństwa";

3) Po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu:
"Art. 60a. 1. Jeżeli zawarcie małżeństwa następuje w formie wyznaniowej zgodnie z art. 1' kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, właściwy organ Kościoła sporządza dokument stwierdzający fakt zawarcia małżeństwa. Do dokumentu wpisuje się: nazwiska i imiona osób zawierających małżeństwo, ich nazwiska rodowe, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce i datę zawarcia małżeństwa.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, podpisany przez właściwy organ Kościoła i opatrzony jego pieczęcią, wraz z pisemnym oświadczeniem małżonków o woli wywarcia skutków określonych w art. 1' kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowi podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej.
3. Zgłoszenia o sporządzeniu aktu małżeństwa dokonuje duchowny lub co najmniej jeden z małżonków w terminie 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa.
4. Jeżeli termin, o którym mowa w ust. 3, nie został dotrzymany z powodu siły wyższej, jego bieg ulega zawieszeniu do czasu ustania tej przyczyny. Przepis art. 61 ust. 2 stosuje się odpowiednio".

Art. 3. W ustawie z 4 lipca 1991 r. o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. nr 66, poz. 287, nr 95, poz. 425, z 1993 r. nr 7, poz. 34 i z 1994 r. nr 1, poz. 3) po art. 12 dodaje się art. 12' w brzmieniu:
„Art. 12'. Małżeństwo zawarte zgodnie z prawem kościelnym wywiera takie same skutki jak małżeństwo zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, jeżeli spełnia wymogi określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym".

Art. 4. W ustawie z 13 maja 1994 r. o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 73, poz. 323) po art. 13 dodaje się art. 13' w brzmieniu:
„Art. 13'. Małżeństwo zawarte zgodnie z prawem kościelnym wywiera takie same skutki jak małżeństwo zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, jeżeli spełnia wymogi określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym".

Art. 5. W ustawie z 13 maja 1994 r. o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 73, poz. 324) po art. 8 dodaje się art. 8' w brzmieniu:
„Art. 8'. Małżeństwo zawarte zgodnie z prawem kościelnym wywiera takie same skutki jak małżeństwo zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, jeżeli spełnia wymogi określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym".

Art. 6. W ustawie z 30 czerwca 1995 r. o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 97, poz. 479) po art. 11 dodaje się art. 11' w brzmieniu:
„Art. 11'. Małżeństwo zawarte zgodnie z prawem kościelnym wywiera takie same skutki jak małżeństwo zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, jeżeli spełnia wymogi określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym".

Art. 7. W ustawie z 30 czerwca 1995 r. o stosunku państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 97, poz. 480) po art. 10 dodaje się art. 10' w brzmieniu:
„Art. 10'. Małżeństwo zawarte zgodnie z prawem kościelnym wywiera takie same skutki jak małżeństwo zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, jeżeli spełnia wymogi określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym".

Art. 8. W ustawie z 30 czerwca 1995 r. o stosunku państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 97, poz. 481) dodaje się art. 10' w brzmieniu:
„Art. 10'. Małżeństwo zawarte zgodnie z prawem kościelnym wywiera takie same skutki jak małżeństwo zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, jeżeli spełnia wymogi określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym".

Art. 9. W ustawie z 30 czerwca 1995 r. o stosunku państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 97, poz. 482) po art. 9 dodaje się art. 9' w brzmieniu:
„Art. 9'. Małżeństwo zawarte zgodnie z prawem kościelnym wywiera takie same skutki jak małżeństwo zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, jeżeli spełnia wymogi określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym".

Art. 10. W ustawie z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1972 r. nr 47, poz. 298, z 1989 r. nr 29, poz. 154 z 1990 r. nr 34, poz. 198 i z 1991 r. nr 64, poz. 271) w art. 8:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W miejscowościach, w których nie ma cmentarzy komunalnych, zarząd cmentarza wyznaniowego umożliwia pochowanie na tym cmentarzu, na równych prawach, zwłok zmarłych osób wierzących wszystkich wyznań oraz osób niewierzących".
b) dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:
„4. Kościoły oraz związki wyznaniowe mogą sprawować religijne uroczystości pogrzebowe i nabożeństwa za swoich zmarłych na cmentarzach komunalnych, przy zachowaniu obowiązujących przepisów porządkowych".

Art. 11. 1. Minister gospodarki przestrzennej i budownictwa ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów i punktów w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Traci moc art. 2 ustawy z 14 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. nr 64, poz. 271).


1 2 Dalej..


« Prace nad ustawą ratyfikacyjną   (Publikacja: 17-11-2003 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 2989 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365