Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.043.114 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 409 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Najpiękniejszym skarbem jest rozum oprawiony w pokorę.
 Religie i sekty » Chrześcijaństwo » Protestantyzm » Arianie (socynianie)

Towarzystwo Unitariańskie im. Braci Polskich

Polish Brethren Unitarian Society
KLUB UNITARIAN
Polskiego Związku Esperantystów
— ODDZIAŁ WARSZAWSKI -
KLUBO DE UNITARIANOJ
DE POLA ESPERANTO — ASOCIO

Wyrażając nasze przekonania,
nikomu niczego nie narzucamy.
sWypowiadając nasze poglądy
Na nikim przymusu nie wywieramy.
Niech każdemu wolno będzie mieć
Własny sąd, własne zdanie
w sprawach Religii (...).
Wszyscy jesteśmy braćmi,
z których żadnemu nie dano władzy
i panowania nad sumieniem bliźniego (...)
Katechizm Rakowski, Przedmowa z 1680 r.

Towarzystwo Unitariańskie im. Braci Polskich powstało z potrzeby integracji osób zainteresowanych przeszłością polskich i światowych reformatorskich ruchów religijnych, w szczególności imienników Towarzystwa, a takie współczesnym spadkobiercy ich idei — ruchem Unitariańskim. W wieku dwudziestym podejmowane były liczne próby reaktywowania organizacji religijnej nawiązującej do tradycji Braci Polskich, począwszy od niezapomnianego Ks. Karola Grycza-Śmiłowskiego w latach trzydziestych po dzień dzisiejszy. Wiele z tych prób wnosi trwały wkład w rozwój bezdogmatycznej, wolnej myśli religijnej, były i są dla niektórych — źródłem ich duchowego przeżycia i doskonalenia. Niestety żadna z tych prób, jak dotychczas, nie zaowocowała powstaniem w Polsce trwałej i znaczącej organizacji religijnej.

Inicjatorzy — założyciele Towarzystwa, doceniając ogromny dorobek Braci, uważają, że miejscem gdzie mogą spotkać się osoby, którym bliskie są idee Braci Polskich jest organizacja świecka, grupująca osoby o różnych afiliacjach wyznaniowych i światopoglądach.

Spotkania

Klubowe spotkania odbywają się od jesieni 2001 roku, w ich trakcie prezentowane są zagadnienia oraz związane z tym dyskusje. Dotychczas poruszane tematy to między innymi:

 • arianizm, Bóg w trzech osobach jako dogmat, zarys historyczny,
 • Unitarianie w świecie,
 • nurty odradzającego się unitarianizmu w Polsce,
 • języki nie etniczne, esperanto i inne,
 • zabytki Braci Polskich,
 • koncepcja "Światowego etosu" wg Hansa Kuenga,
 • chicagowski parlament religii,
 • ashramy / miejsca duchowej odnowy /,
 • chrześcijaństwo a buddyzm,
 • samotność Chrystusa, a świat współczesny,
 • fundamentalizm muzułmański,
 • wspólnota Braci Polskich zwanych Arianami w oczach psychohistoryka,
 • pojęcie zła w różnych religiach / fenomenologia Teodycei,
 • drogowskazy / etyka chrześcijańska, a prawa Rynku,
 • chrześcijaństwo unitariańskie Karola Grycza,
 • tajemnice pamięci/ polski ślad w najnowszych Badaniach,
 • Judaizm, Judaizm reformowany w Polsce,
 • święta Bożego Narodzenia geneza, Obrzędowość
 • prezentacja głównych złożeń Wiary Bahai

Towarzystwo Unitariańskie im. Braci Polskich zaprasza na otwarte spotkania KLUBU UNITARIAN, które obywają się w siedzibie Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Esperantystów w Warszawie, ul. Andersa 37 lok 59A (domofon 159)

Dokładne informacje o działalności Klubu można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 405 72 13

Dzięki uczestnictwu:

 • przyczynisz się do rozwoju wolnej od dogmatów myśli religijnej, etyki i filozofii.
 • możesz kultywować pamięć o wybitnych przedstawicielach wolnej myśli religijnej Braciach Polskich zwanych Arianami, poznasz ich zabytki i ich wkład w nasze narodowe osiągnięcia
 • będziesz bliżej światowego Unitarianizmu, ideowo-religijnego spadkobiercy naszych polskich Braci
 • znajdziesz się w kręgu osób, które doceniając znaczenie gospodarki rynkowej dla zapewnienia dobrobytu i rozwoju ludzkości, zachowuje wrażliwość na sprawy społeczne, piętnuje wszelkie przejawy dyskryminacji, ograniczenia wolności słowa, wyrażania i manifestowania poglądów.

Dear Unitarians, when you are in Warsaw, we invite you to our meetings warmly at the above address or please send an e-mail: unitarian@go2.pl

Co piszą inni

BRACIA POLSCY to najbardziej niezwykły ruch religijno-społeczny jaki zrodził się na naszej ziemi. (...) Pisma Braci Polskich rozchwytywano i rozczytywano się w nich, ale też wyklinano je i palono. Cały ów wachlarz uczuć, jakim byli darzeni, wynikał stad, że ten jeden z najbardziej spektakularnych ruchów religijnych w historii Polski i Litwy, ale też w dziejach Europy cechował się wręcz nadmiarem jednostek wybitnych i silnych indywidualności.

(...) wydali spośród siebie kilkudziesięciu pisarzy, którzy opublikowali ponad 500 dzieł. Drukowano je w dużych jak na owe czasy nakładach, zarówno na terenie Rzeczypospolitej, jak i poza jej granicami (najczęściej w Amsterdamie, w Holandii).

Bracia Polscy mieli znaczący udział w kształtowaniu nowocześnie pojmowanego świata (...) takie pojęcia, jak racjonalizm, tolerancja, rozdział kościoła od państwa czy etyka, kojarzono (...) z ideami wypracowanymi przez Braci Polskich. ( ...) Ponieważ Bracia Polscy potrafili na swój sposób zainspirować Europę, a ich idee zostały wbudowane w gmach, który określamy wspólnym mianem "myśli europejskiej'; więc teraz, kiedy stanowimy część zjednoczonej Europy, nastała stosowna pora przypomnienia sobie i innym, że idee owe zostały (...) "zrodzone wśród bagien sarmackich".

(Zenon Gołaszewski: Bracia Polscy . Dom Wydawniczy Duet 2004. Słowo wstępne.)

UNITARIANIE, jeden z odłamów protestantyzmu o zasięgu międzynarodowym głoszący, (...) antytrynitaryzm (wiarę w jedność Boga i odrzucenie dogmatów Trójcy Świętej). W czasach nowożytnych poglądy unitariańskie głosili m.in. Bracia Polscy (socynianie). (....) współczesny unitarianizm uformował się między XVII i XVIII w. w Wielkiej Brytanii (...) wspólnoty unitariańskie ograniczają wiarę religijną do głoszenia i stosowania zasad miłości Boga i bliźniego, kładąc akcent na swobodę wyboru wyznania i tolerancję religijną. Zorganizowane są według zasad kongregacjonizmu. Obecnie najliczniejsi w Stanach Zjednoczonych. (Encyklopedia Gazety Wyborczej — Religie świata, s. 748.)

(...) W Stanach Zjednoczonych powagę naukową zyskał unitarianizm dzięki takim postaciom jak: William Ellery Channing (1780-1842), Ralf Waldo Emmerson (1803-1882), a także reformator Harvard Divinity School (Harvardzka Szkoła Teologiczna), Charles E. Eliot (1869-1909) (Zwięzły Słownik Teologiczny . Gerard O'Collins SJ, Edward G. Farrugia SJ. Wyd. WAM. Księża Jezuici, 1993, s. 283.)

STATUT (wyciąg)

(§ 6) Celem powołania i działalności Towarzystwa jest:

1/ pielęgnowanie dziedzictwa ideowego Braci Polskich, zwanych arianami, w szczególności ich wkładu w światowy dorobek myśli społeczno — religijnej,

2/ ochrona zabytków, dzieł i innych pamiątek materialnych pozostałych po Braciach Polskich,

3/ krzewienie wolnej myśli religijnej i unitariańskiej etyki opartej na zasadach tolerancji i poszanowania godności człowieka.

Towarzystwo realizuje swoje cele (§ 7) przez:

1/ organizowanie spotkań, wykładów, odczytów, konferencji, seminariów, wystaw i innych imprez,

2/ prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej oraz inicjowanie i wspieranie takiej działalności wykonywanej przez inne osoby, jeżeli dotyczą realizacji celów Towarzystwa,

3/ inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć mających na celu ratowanie i zachowanie ariańskich zabytków, dokumentowanie tych zabytków,

4/ podejmowanie współpracy z innymi organizacjami i władzami państwowymi i samorządowymi, mobilizowanie opinii publicznej.

Członkiem ...Towarzystwa (§ 10) może być osoba… — obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), posiadające pełnię praw publicznych i akceptująca statutowe cele Towarzystwa. … osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne musi mieć rekomendację członka zwyczajnego lub honorowego.

Składka członkowska: 24 zł rocznie

Zgodnie ze STATUTEM (§ 13) Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Klub (...) Zarząd Towarzystwa (§ 27) składa się z 3 do 5 członków, spośród których członkowie Zarządu wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

Statut Towarzystwa w przyjęto w dniu 17 maja 2005 roku w Warszawie (z zmianą 10.09.2005. r.). Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 235306 (wpisane do rejestru 31.05.2005)

Treść ulotki Klubu Unitarian z 16 lutego 2006.

*

Przewodniczącym Klubu jest Jarosław Wajchert .


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Wspólnota Braci Polskich
Jednota Braci Polskich

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (7)..   


« Arianie (socynianie)   (Publikacja: 01-09-2002 Ostatnia zmiana: 04-06-2009)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 484 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365