Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
139.461.989 wizyt
Ponad 1056 autorów napisało dla nas 7238 tekstów. Zajęłyby one 28533 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Rok 2016
rok jak co rok
był dobry dla mnie
był dobry dla kraju
był dobry dla świata
był zły dla mnie
był zły dla kraju
był zły dla świata
  

Oddano 4360 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Etyczne spojrzenie na charakter człowieka jest bardzo jednostronne. To prawda, że takie cechy jak prawdomówność, odwaga, uczciwość, sprawiedliwość, życzliwość, skromność, pracowitość, wspaniałomyślność są godne podziwu, ale nie powinny one przesłaniać nam innych – również doniosłych – choć zazwyczaj nie włączanych do moralności cech osobowości ludzkiej takich jak umiłowanie muzyki,..
 Religie i sekty » Chrześcijaństwo » Protestantyzm » Arianie (socynianie)

Towarzystwo Unitariańskie im. Braci Polskich

Polish Brethren Unitarian Society
KLUB UNITARIAN
Polskiego Związku Esperantystów
— ODDZIAŁ WARSZAWSKI -
KLUBO DE UNITARIANOJ
DE POLA ESPERANTO — ASOCIO

Wyrażając nasze przekonania,
nikomu niczego nie narzucamy.
sWypowiadając nasze poglądy
Na nikim przymusu nie wywieramy.
Niech każdemu wolno będzie mieć
Własny sąd, własne zdanie
w sprawach Religii (...).
Wszyscy jesteśmy braćmi,
z których żadnemu nie dano władzy
i panowania nad sumieniem bliźniego (...)
Katechizm Rakowski, Przedmowa z 1680 r.

Towarzystwo Unitariańskie im. Braci Polskich powstało z potrzeby integracji osób zainteresowanych przeszłością polskich i światowych reformatorskich ruchów religijnych, w szczególności imienników Towarzystwa, a takie współczesnym spadkobiercy ich idei — ruchem Unitariańskim. W wieku dwudziestym podejmowane były liczne próby reaktywowania organizacji religijnej nawiązującej do tradycji Braci Polskich, począwszy od niezapomnianego Ks. Karola Grycza-Śmiłowskiego w latach trzydziestych po dzień dzisiejszy. Wiele z tych prób wnosi trwały wkład w rozwój bezdogmatycznej, wolnej myśli religijnej, były i są dla niektórych — źródłem ich duchowego przeżycia i doskonalenia. Niestety żadna z tych prób, jak dotychczas, nie zaowocowała powstaniem w Polsce trwałej i znaczącej organizacji religijnej.

Inicjatorzy — założyciele Towarzystwa, doceniając ogromny dorobek Braci, uważają, że miejscem gdzie mogą spotkać się osoby, którym bliskie są idee Braci Polskich jest organizacja świecka, grupująca osoby o różnych afiliacjach wyznaniowych i światopoglądach.

Spotkania

Klubowe spotkania odbywają się od jesieni 2001 roku, w ich trakcie prezentowane są zagadnienia oraz związane z tym dyskusje. Dotychczas poruszane tematy to między innymi:

 • arianizm, Bóg w trzech osobach jako dogmat, zarys historyczny,
 • Unitarianie w świecie,
 • nurty odradzającego się unitarianizmu w Polsce,
 • języki nie etniczne, esperanto i inne,
 • zabytki Braci Polskich,
 • koncepcja "Światowego etosu" wg Hansa Kuenga,
 • chicagowski parlament religii,
 • ashramy / miejsca duchowej odnowy /,
 • chrześcijaństwo a buddyzm,
 • samotność Chrystusa, a świat współczesny,
 • fundamentalizm muzułmański,
 • wspólnota Braci Polskich zwanych Arianami w oczach psychohistoryka,
 • pojęcie zła w różnych religiach / fenomenologia Teodycei,
 • drogowskazy / etyka chrześcijańska, a prawa Rynku,
 • chrześcijaństwo unitariańskie Karola Grycza,
 • tajemnice pamięci/ polski ślad w najnowszych Badaniach,
 • Judaizm, Judaizm reformowany w Polsce,
 • święta Bożego Narodzenia geneza, Obrzędowość
 • prezentacja głównych złożeń Wiary Bahai

Towarzystwo Unitariańskie im. Braci Polskich zaprasza na otwarte spotkania KLUBU UNITARIAN, które obywają się w siedzibie Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Esperantystów w Warszawie, ul. Andersa 37 lok 59A (domofon 159)

Dokładne informacje o działalności Klubu można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 405 72 13

Dzięki uczestnictwu:

 • przyczynisz się do rozwoju wolnej od dogmatów myśli religijnej, etyki i filozofii.
 • możesz kultywować pamięć o wybitnych przedstawicielach wolnej myśli religijnej Braciach Polskich zwanych Arianami, poznasz ich zabytki i ich wkład w nasze narodowe osiągnięcia
 • będziesz bliżej światowego Unitarianizmu, ideowo-religijnego spadkobiercy naszych polskich Braci
 • znajdziesz się w kręgu osób, które doceniając znaczenie gospodarki rynkowej dla zapewnienia dobrobytu i rozwoju ludzkości, zachowuje wrażliwość na sprawy społeczne, piętnuje wszelkie przejawy dyskryminacji, ograniczenia wolności słowa, wyrażania i manifestowania poglądów.

Dear Unitarians, when you are in Warsaw, we invite you to our meetings warmly at the above address or please send an e-mail: unitarian@go2.pl

Co piszą inni

BRACIA POLSCY to najbardziej niezwykły ruch religijno-społeczny jaki zrodził się na naszej ziemi. (...) Pisma Braci Polskich rozchwytywano i rozczytywano się w nich, ale też wyklinano je i palono. Cały ów wachlarz uczuć, jakim byli darzeni, wynikał stad, że ten jeden z najbardziej spektakularnych ruchów religijnych w historii Polski i Litwy, ale też w dziejach Europy cechował się wręcz nadmiarem jednostek wybitnych i silnych indywidualności.

(...) wydali spośród siebie kilkudziesięciu pisarzy, którzy opublikowali ponad 500 dzieł. Drukowano je w dużych jak na owe czasy nakładach, zarówno na terenie Rzeczypospolitej, jak i poza jej granicami (najczęściej w Amsterdamie, w Holandii).

Bracia Polscy mieli znaczący udział w kształtowaniu nowocześnie pojmowanego świata (...) takie pojęcia, jak racjonalizm, tolerancja, rozdział kościoła od państwa czy etyka, kojarzono (...) z ideami wypracowanymi przez Braci Polskich. ( ...) Ponieważ Bracia Polscy potrafili na swój sposób zainspirować Europę, a ich idee zostały wbudowane w gmach, który określamy wspólnym mianem "myśli europejskiej'; więc teraz, kiedy stanowimy część zjednoczonej Europy, nastała stosowna pora przypomnienia sobie i innym, że idee owe zostały (...) "zrodzone wśród bagien sarmackich".

(Zenon Gołaszewski: Bracia Polscy . Dom Wydawniczy Duet 2004. Słowo wstępne.)

UNITARIANIE, jeden z odłamów protestantyzmu o zasięgu międzynarodowym głoszący, (...) antytrynitaryzm (wiarę w jedność Boga i odrzucenie dogmatów Trójcy Świętej). W czasach nowożytnych poglądy unitariańskie głosili m.in. Bracia Polscy (socynianie). (....) współczesny unitarianizm uformował się między XVII i XVIII w. w Wielkiej Brytanii (...) wspólnoty unitariańskie ograniczają wiarę religijną do głoszenia i stosowania zasad miłości Boga i bliźniego, kładąc akcent na swobodę wyboru wyznania i tolerancję religijną. Zorganizowane są według zasad kongregacjonizmu. Obecnie najliczniejsi w Stanach Zjednoczonych. (Encyklopedia Gazety Wyborczej — Religie świata, s. 748.)

(...) W Stanach Zjednoczonych powagę naukową zyskał unitarianizm dzięki takim postaciom jak: William Ellery Channing (1780-1842), Ralf Waldo Emmerson (1803-1882), a także reformator Harvard Divinity School (Harvardzka Szkoła Teologiczna), Charles E. Eliot (1869-1909) (Zwięzły Słownik Teologiczny . Gerard O'Collins SJ, Edward G. Farrugia SJ. Wyd. WAM. Księża Jezuici, 1993, s. 283.)

STATUT (wyciąg)

(§ 6) Celem powołania i działalności Towarzystwa jest:

1/ pielęgnowanie dziedzictwa ideowego Braci Polskich, zwanych arianami, w szczególności ich wkładu w światowy dorobek myśli społeczno — religijnej,

2/ ochrona zabytków, dzieł i innych pamiątek materialnych pozostałych po Braciach Polskich,

3/ krzewienie wolnej myśli religijnej i unitariańskiej etyki opartej na zasadach tolerancji i poszanowania godności człowieka.

Towarzystwo realizuje swoje cele (§ 7) przez:

1/ organizowanie spotkań, wykładów, odczytów, konferencji, seminariów, wystaw i innych imprez,

2/ prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej oraz inicjowanie i wspieranie takiej działalności wykonywanej przez inne osoby, jeżeli dotyczą realizacji celów Towarzystwa,

3/ inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć mających na celu ratowanie i zachowanie ariańskich zabytków, dokumentowanie tych zabytków,

4/ podejmowanie współpracy z innymi organizacjami i władzami państwowymi i samorządowymi, mobilizowanie opinii publicznej.

Członkiem ...Towarzystwa (§ 10) może być osoba… — obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), posiadające pełnię praw publicznych i akceptująca statutowe cele Towarzystwa. … osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne musi mieć rekomendację członka zwyczajnego lub honorowego.

Składka członkowska: 24 zł rocznie

Zgodnie ze STATUTEM (§ 13) Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Klub (...) Zarząd Towarzystwa (§ 27) składa się z 3 do 5 członków, spośród których członkowie Zarządu wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

Statut Towarzystwa w przyjęto w dniu 17 maja 2005 roku w Warszawie (z zmianą 10.09.2005. r.). Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 235306 (wpisane do rejestru 31.05.2005)

Treść ulotki Klubu Unitarian z 16 lutego 2006.

*

Przewodniczącym Klubu jest Jarosław Wajchert .


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Wspólnota Braci Polskich
Jednota Braci Polskich

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (6)..   


« Arianie (socynianie)   (Publikacja: 01-09-2002 Ostatnia zmiana: 04-06-2009)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 484 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2017 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365