Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.142.141 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 415 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
Friedrich Nietzsche - Antychryst

Złota myśl Racjonalisty:
"Rozum ludzki nie da się powstrzymać, żeby wciąż nie dociekać prawdy"
 Państwo i polityka » Ekonomia, gospodarka, biznes

Samobójcza propozycja Poczty Polskiej
Autor tekstu:

Polski rynek pocztowy od kilku lat funkcjonuje w warunkach stopniowej liberalizacji. Z jednej strony zmniejsza się obszar usług zastrzeżonych dla operatora publicznego, a z drugiej systematycznie przybywa podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie usług pocztowych. Poza Pocztą Polską, do rejestru operatorów prowadzonego przez UKE wpisanych jest 248 podmiotów (stan na październik 2010). W 2009 roku do rejestru było wpisanych 209 podmiotów. Istotne jest jednak, że nie wszyscy operatorzy, którzy uzyskali wpis, faktycznie prowadzą tego rodzaju działalność.

Polski rynek usług pocztowych — jako część wspólnotowego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej — jest rynkiem regulowanym. Nad przestrzeganiem przepisów regulacji czuwa Urząd Komunikacji Elektronicznej. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym określa Prawo Pocztowe — Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku.

W przepisach ustawy wyszczególniony został obszar zastrzeżony dla operatora publicznego. Zgodnie z artykułem 46. Poczta Polska ma obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, a „obszarem zastrzeżonym" dla tego podmiotu jest doręczanie korespondencji o wadze do 50 g.

Konsekwencje wejścia do UE

Z chwilą przystąpienia Polski do UE, zobowiązana jest ona do przestrzegania regulacji prawnych obowiązujących w krajach Unii.

I dyrektywa pocztowa Parlamentu Europejskiego 97/67/WE

Zobowiązuje Polskę do usprawniania, podnoszenia jakości i rozwoju rynku usług pocztowych w ramach procesu liberalizacji

Wprowadziła „obszar zastrzeżony" dla narodowych operatorów pocztowych

II dyrektywa pocztowa nr 2002/39/WE

Zmniejszyła próg dla usług zastrzeżonych

III dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2008/06/WE

Wprowadza pełną liberalizację rynku pocztowego w Polsce od 1 stycznia 2013

Zakłada zwiększenie liczby operatorów, którzy na podobnych warunkach mogliby świadczyć usługi wysokiej jakości po przystępnych cenach.

Aktualna sytuacja na rynku pocztowym

Zgodnie z „Raportem Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2009 roku" [ 1 ]można stwierdzić, że po okresie dynamicznych zmian, rynek pocztowy zaczął się stabilizować. Do spowolnienia tempa jego rozwoju przyczyniła się w dużej mierze decyzja o przesunięciu terminu pełnej liberalizacji rynku pocztowego w Polsce, jak również kryzys gospodarczy w latach 2008-2010. Sytuacja ta ulegnie zmianie zapewne po całkowitym otwarciu rynku, które należy rozpatrywać przede wszystkim w odniesieniu do wielkości obszaru zastrzeżonego, czyli tej części rynku, która jest zarezerwowana dla operatora publicznego (przesyłki do 50g). Obszar ten stanowi według UKE około 75% całego rynku usług pocztowych (bez uwzględnienia druków bezadresowych) i generuje blisko połowę przychodów. Głównym beneficjentem korzyści z działalności w tym obszarze pozostaje — ze względu na regulacje prawne — Poczta Polska, której udział w ogólnym wolumenie najlżejszych przesyłek w 2009 roku wyniósł 99,96%, a w przychodach osiągnął poziom 99,94%.

Szacunkowa wartość rynku wynosi 7 mld zł.

Wedługraportu UKEgłównym graczem na rynku pocztowym nadal pozostaje Poczta Polska. Zgodnie z danymi pozyskanymi przez UKE, w 2009 roku operator publiczny zrealizował w obrocie krajowym i zagranicznym prawie 2,3 mld usług pocztowych (usługi powszechne, umowne, ekspresowe), co przełożyło się na ponad 5 mld zł przychodu. W liczbie tej ponad 1,9 mld stanowiły usługi powszechne, które wygenerowały prawie 4,6 mld zł przychodu. Z dokumentu opracowanego przez UKE wynika ponadto, że operatorzy niepubliczni zrealizowali w 2009 roku ogółem (w obrocie krajowym i zagranicznym) prawie 3,2 mld usług pocztowych (przesyłki z korespondencją, przesyłki reklamowe, paczki, druki bezadresowe), co przełożyło się na prawie 1,2 mld zł przychodów.

Znaczenie otwarcia rynku dla jego rozwoju należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście wielkości obszaru zastrzeżonego, czyli tej części rynku, która jest zarezerwowana dla operatora publicznego.

Obszar zastrzeżony stanowi ok. 3/4 całego rynku usług pocztowych (bez uwzględnienia druków bezadresowych) i generuje ok. 1/2 przychodów. Warto zwrócić uwagę, że zarówno wielkość wolumenu, jak i wartość przychodów w latach 2006-2009 utrzymuje się na stałym poziomie.

Głównym beneficjentem korzyści z działalności w tym dość stabilnym obszarze rynku pozostaje Poczta Polska, której udział w ogólnym wolumenie tych przesyłek w 2009 roku wyniósł 99,96%, a w przychodach — 99,94%.

Poczta Polska i prywatna konkurencja

Zatrudnienie

Poczta Polska prywatni
2006 101.146 17.964
2007 100.423 21.246
2008 100.994 25.484
2009 98.789 28.696

Placówki operatorów pocztowych

Miasto wieś razem

Poczta Polska

3842 4536 8378

Niepubliczni

2314 89 2398
Razem 6156 4620 10.776

Reklamacje klientów

Poczta Polska nie uwzględnia ponad 77 proc. reklamacji klientów.

Prywatni ponad 70 proc. skarg rozpatrują po myśli klienta.

Dynamika przychodów i zyskowność Poczty Polskiej jest jedną z najniższych wśród europejskich operatorów

W porównaniu do operatorów zagranicznych Poczta Polska ma jeden z najniższych przychodów na pracownika

W 2009 roku przychody na pracownika Poczty Polskiej wzrosły do 17,9 tys. euro (wg kursu z 31.12.07) w 2007 17 tyś.

W 2009 roku liczba przesyłek adresowanych na pracownika wzrosła do 16,1 tys. z 15,8 w 2007.

W 2009 roku średnia liczba przesyłek listowych na placówkę wzrosła do 194 tys. ze 185 tysięcy w 2007.

W 2008 roku Poczta Polska po raz pierwszy osiągnęła stratę ze względu na szybszy wzrost kosztów niż przychodów. Wynik finansowy brutto od stycznia do sierpnia br. wyniósł ponad 181 mln zł wobec -245,3 mln zł w analogicznym okresie ub. Przychody w ubiegłym roku to 6,76 mld zł. O ćwierć miliarda mniej, niż planowała.

Usługa Poczty Polskiej „przesyłka aglomeracja" zwolniona jest z podatku VAT. Z tego tytułu państwo traci kilkaset mln złotych wpływów z VAT-u, ceny przesyłek zostały obniżone o kilkadziesiąt procent.

Nowa propozycja

Operator realizujący usługę powszechną będzie mógł zredukować liczbę poczt o 1478!

Po zmianach Poczta Polska będzie musiała utrzymywać w miastach co najmniej 3335 placówek (aktualnie ma 3809), a na wsi co najmniej 3427 (dziś ma 4534).

Co w zamian?

W pierwszej kolejności zlikwidowane zostaną poczty na wsiach i małych miasteczkach — gdzie mieszka połowa Polaków.

Uzasadnienie: są najmniej rentowne — aż 91 proc. placówek na wsi (zlokalizowanych poza siedzibami gmin) przynosi straty. W placówce wiejskiej świadczy się dziewięć razy mniej usług niż w miejskiej.

Poczta Polska chciałaby przekształcać poczty na wsiach w np. w agencje prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców w ich własnym lokalu. Już dziś Poczta ma w kraju ponad 3 tys. takich agencji. Koszty funkcjonowania jednej są o dwie trzecie niższe od kosztów utrzymania urzędu pocztowego. Agencja przyjmuje listy do 2 kg, przekazy pocztowe oraz paczki do 10 kg.

W niektórych częściach kraju mogą być też wprowadzone mobilne placówki pocztowe. Byłyby to samochody poczty objeżdżające po kilka miejscowości każdego dnia.

Sieć własnych urzędów Poczta Polska chce mieć tylko w większych miejscowościach.

Szef Poczty Polskiej

W jakiej kondycji dotrwa PP do roku 2013, kiedy Polska będzie musiała otworzyć rynek usług pocztowych?

— Nasze plany strategiczne, a z tych planów wynikają też symulacje, wskazują, że w 2013 r. powinna być już przywrócona równowaga finansowa — tak, żebyśmy mogli ten ewentualny ciężar, który się pojawi (wynikający z możliwego spadku przychodów), udźwignąć. Najlepszą obroną jest atak, dlatego Poczta stara się wyprzedzić konkurencję. Już to zresztą zrobiliśmy, konstruując usługę, zwaną u nas aglomeracją, która odpowiada właśnie na potrzeby biznesu. Ona może być skrojona tak, jak życzy tego sobie biznes. Dlatego pod tym względem ma przewagę nad usługą powszechną, która jest „uszyta" wedle przepisów. A z chwilą, kiedy jest to przesyłka mająca charakter przesyłki umownej, a więc taki, jaki ma konkurencja (nie związana przesyłką powszechną), otworzyły się przed nami możliwości konkurowania.

Z Raportu UKE

Należy podkreślić, iż ogólnopolska sieć placówek pocztowych umożliwiająca dotarcie do wszystkich istniejących i potencjalnych klientów jest ogromnym atutem Poczty Polskiej w porównaniu do innych operatorów działających na polskim rynku. Tak rozległa sieć pocztowa mogłaby być dla operatora publicznego dodatkowym istotnym źródłem przychodów w chwili udostępnienia jej innym operatorom, pod warunkiem prawidłowego skalkulowania kosztów i ustalenia opłat za dostęp na odpowiednim poziomie. Jednak w obecnej sytuacji, kiedy Poczta Polska nie umożliwia innym operatorom pocztowym dostępu do swojej sieci i w związku z tym nie czerpie z tego korzyści, utrzymanie sieci w całości obciąża koszty przedsiębiorstwa i zmusza do działań reorganizacyjnych (np. przekształcania nierentownych urzędów pocztowych w agencje).

Pewnym rozwiązaniem, wymagającym jednak działania ze strony państwa, mogłoby również być ograniczenie wymagań wobec operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w zakresie liczby placówek i ich rozmieszczenia na terenie kraju (a także np. częstotliwości doręczeń) ustalonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Nekrolog ateisty
Manifest neohumanistyczny

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (8)..   


 Przypisy:
[ 1 ] Raport dostępny jest na stronie UKE: www.uke.gov.pl

« Ekonomia, gospodarka, biznes   (Publikacja: 04-11-2010 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Janusz Piechociński
Ur. 1960. Poseł na Sejm I, II, IV i VI kadencji. Ukończył studia z zakresu handlu wewnętrznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Następnie był pracownikiem w SGPiS/SGH w Katedrze Historii Gospodarczej. Był działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej i przewodniczącym Krajowej Rady Akademickiej przy ZMW. W 1987 wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Po zakończeniu pracy w parlamencie został doradcą gospodarczym w firmie monitorującej rynek transportowy. W 2006 uzyskał mandat radnego sejmiku mazowieckiego. Zastępca przewodniczącego Komisji infrastruktury, zastępca przewodniczącego Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 721 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365