Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.993.043 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 482 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Głos racjonalisty jest zdrowym odruchem społecznym, jest aktem samoobrony społeczeństwa przed niebezpieczeństwem opanowania go przez niekontrolowane czynniki"
Zasady Użytkowania portalu Racjonalista.pl oraz witryn powiązanych


Postanowienia ogólne

Niniejsze Zasady Użytkowania stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Portalu Racjonalista.pl, zwanego dalej Portalem. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszych Zasad Użytkowania i/lub nie jest uprawniony do zawierania umów, nie może korzystać z Portalu.
Aby zawierać umowy, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Rodzice i opiekunowie prawni, którzy zgadzają się na korzystanie z Portalu przez dzieci (rozumiane jako osoby w wieku poniżej 18 lat), nad którymi mają władzę rodzicielską, powinni pomóc im w założeniu konta i nadzorować korzystanie przez nie z Portalu. Rodzice i opiekunowie prawni są odpowiedzialni za korzystanie przez dzieci z Portalu i przestrzeganie przez nie niniejszej umowy; obowiązkiem rodziców i opiekunów prawnych jest także zapewnienie, że treści generowane przez Użytkowników, z jakimi dzieci mogą się zetknąć na Portalu, są dla nich odpowiednie. Dostępna treść nie musi być przeznaczona dla dzieci.
Niniejsze postanowienia wraz z ich aneksami oraz przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Właściciela Portalu. Aneks do niniejszych zasad stanowi regulamin Forum, mający zastosowanie wyłącznie do Uczestników Forum. Aneks stanowi również wykaz używanych pojęć.

Konto użytkownika

Korzystanie z wielu opcji Portalu nie wymaga rejestracji, ponieważ są one dostępne dla "gości". Aby uzyskać dostęp do niektórych usług Portalu, Użytkownik zostanie poproszony o zarejestrowanie się przy użyciu Loginu oraz hasła. Nazwę Użytkownika identyfikowaną z jego Kontem (pseudonim) wybiera sam Użytkownik. Nie jest możliwy wybór Loginu lub nazwy użytkownika, która jest już używana przez inną osobę. Właściciel nigdy nie zwraca się do Użytkowników o podanie hasła. Użytkownik może zapobiec przesyłaniu wiadomości e-mail z materiałami promocyjnymi z Portalu, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w otrzymanej wiadomości e-mail oraz używając opcji edycji danych Konta. Obowiązek zachowania poufności Loginu i hasła spoczywa na Użytkowniku. Nie należy nikomu udostępniać tych informacji. Jeśli komputer Użytkownika jest udostępniany również innym osobom, zawsze przed opuszczeniem witryny lub zakończeniem korzystania z usługi należy się wylogować, aby zapewnić ochronę dostępu do swoich informacji przed kolejnymi użytkownikami. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wyłączenia Konta bez powiadomienia Użytkownika, w przypadku gdy konto będzie nieaktywne przez dłuższy czas lub podano w nim błędy adres email. Właściciel może w każdej chwili wyłączyć Konto Użytkownika, bez konieczności powiadomienia go o tym ani podania przyczyn.

Dane osobowe

Dane osobowe zbierane są wyłącznie od osób, których dotyczą. Użytkownik nie jest obligowany do podawania danych osobowych, takich jak nazwisko, telefon, miejsce zamieszkania, z wyjątkiem sytuacji składania zamówienia w Sklepie (na potrzeby realizacji zamówienia). Użytkownik może przeglądać lub edytować swoje dane osobowe w trybie online oraz zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Aby zapobiec przeglądaniu danych osobowych Użytkownika przez inne osoby, Użytkownik musi się zalogować przy użyciu Loginu oraz hasła.
Do ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, używaniem lub ujawnianiem, używane są różne technologie i procedury zabezpieczające. Na przykład, podane przez Użytkownika dane osobowe są przechowywane w systemach komputerowych, do których dostęp jest ograniczony i które znajdują się w strzeżonych pomieszczeniach. Za zabezpieczenie fizyczne tych urządzeń odpowiada podmiot, z którego usług Właściciel korzysta odpłatnie. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych zasadach, Właściciel nie ujawnia bez zgody Użytkownika jego danych osobowych innym podmiotom. Dane nie są przekazywane innym podmiotom bez wiedzy i zgody osób, których dotyczą.
Właściciel może uzyskiwać dostęp do informacji o Użytkowniku lub ujawniać takie informacje, włącznie z treścią komunikacji Użytkownika, wyłącznie w celu: (a) zachowania zgodności z przepisami prawa lub udzielenia odpowiedzi na zgodne z prawem żądanie bądź procedurę prawną; (b) ochrony swoich praw lub własności, w tym wykonywania postanowień umów lub zasad korzystania z usług przez Użytkownika; lub (c) działania w dobrej wierze, że taki dostęp lub ujawnienie jest wymagane w celu ochrony bezpieczeństwa Właściciela i/lub osób trzecich.
Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje Dane Osobowe oraz do ich poprawiania na stronie ustawień konta. Użytkownik może wnieść żądanie o zaprzestanie wykorzystywania jego Danych Osobowych poprzez wysłanie żądania o usunięcie jego Danych Osobowych pod adres e-mail Administratora. Dane Osobowe zostaną usunięte po wpłynieciu takiego żądania od użytkownika. Podobnie, użytkownik może wnieść żądanie o usunięcie jego konta w ten sam sposób.

Łącza zewnętrzne

Niektóre łącza umieszczone na witrynach umożliwiają opuszczenie Portalu. Witryny, do których kierują te łącza, nie są kontrolowane przez Właściciela i nie ponosi on odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek z nich. Właściciel oferuje te łącza tylko dla wygody Użytkowników a udostępnienie danego łącza nie jest równoważne a aprobatą określonej witryny przez Właściciela.

Ślad elektroniczny

Właściciel może gromadzić informacje dotyczące interakcji Użytkownika z witrynami i usługami. Może, na przykład, korzystać z narzędzi analitycznych dla swojej witryny w celu pobierania informacji z przeglądarki Użytkownika, włącznie z witryną, z której przyszedł Użytkownik, wyszukiwarkami i słowami kluczowymi użytymi do znalezienia witryny, stronami wyświetlanymi w witrynie, dodatkami przeglądarki oraz szerokością i wysokością okna przeglądarki. Może także korzystać z technologii, takich jak pliki cookies, w celu zbierania informacji dotyczących wyświetlanych przez Użytkownika stron, użytych łączy i innych działań podjętych przez Użytkownika podczas korzystania z witryn. Dodatkowo, zbierane są określone informacje standardowe, które są wysyłane przez przeglądarkę Użytkownika do każdej odwiedzanej witryny, takie jak adres IP, typ i język przeglądarki, czas dostępu itp.

Reklamy

Podczas wyświetlania reklam online na komputerze Użytkownika umieszczany może być trwały plik cookie, aby umożliwić rozpoznanie tego komputera przy każdym wyświetleniu reklamy. Jeśli Użytkownik zadecyduje o akceptacji plików cookie, będzie mógł później usunąć zaakceptowane pliki cookie. Właściciel nie odpowiada za treść reklam oraz wszelkie ewentualne szkody przez nie wywołane. Odpowiedzialność taka spoczywa bezpośrednio na nadawcy reklam, którym jest podmiot niezależny od Właściciela.

Obowiązki Użytkownika

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Portalu w żaden sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie, unieruchomienie lub przeciążenie serwerów czy sieci albo pogorszyć ich stan lub też zakłócać korzystanie z usług przez osoby trzecie. Użytkownikowi nie wolno starać się uzyskać nieuprawniony dostęp do usług, kont innych Użytkowników albo systemów lub sieci komputerowych za pośrednictwem działań hakerskich, analizowania haseł lub innymi sposobami. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Właścicielowi lub osobom trzecim, w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich. Używanie przez użytkownika, w celu dostępu do Portalu, systemów maskujących prawdziwy adres IP, nie jest dozwolone.

Treści

Jeżeli Użytkownik zamieszcza teksty, wiadomości, informacje, oprogramowanie, obrazy, materiały audio lub video i inne dane w powszechnie dostępnych obszarach online oferowanych przez Portal, inne osoby mogą mieć do nich dostęp i je oglądać. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać treści, które naruszają niniejsze zasady użytkowania lub prawo autorskie.
Dostarczając treści, Użytkownik udziela Właścicielowi niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej licencji na korzystanie, kopiowanie, edytowanie, wprowadzanie na rynek, przechowywanie, dystrybucję, zlecanie dystrybucji, prywatne i publiczne odtwarzanie i/lub przekazywanie do publicznej wiadomości i udostępnianie, publiczne i prywatne wykonywanie, przekazywanie, zlecanie przekazywania, odgrywanie, eksponowanie, zmienianie, adaptowanie, ponowne formatowanie i/lub tworzenie prac pochodnych na podstawie tych treści. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści generowane przez Użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z zamieszczeniem tych treści i korzystaniem z nich, a w szczególności z bazowaniem na ich dokładności, kompletności lub przydatności. Właściciel nie ma obowiązku dokonywania wstępnej weryfikacji tych treści. Użytkownik zapewnia i gwarantuje, że treści przez niego generowane nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich, praw do wykonania ani innych praw osób trzecich ani też obowiązujących przepisów lub zasad.

Pozostałe postanowienia

Niniejsza umowa dotyczy wszystkich serwisów stanowiących własność Właściciela, niezależnie od ich adresu internetowego, fizycznej lokalizacji oraz nazwy. Właściciel może w każdej chwili wprowadzić zmiany w niniejszych Zasadach Użytkowania oraz ich aneksach, powiadamiając o tym użytkowników za pośrednictwem Forum. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za regularne sprawdzanie Zasad Użytkowania oraz Regulaminu Forum (o ile jest jego Uczestnikiem). Jeśli jakakolwiek część niniejszych Zasad Użytkowania zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, zostanie ona zinterpretowana w sposób zgodny z obowiązującym prawem tak, aby - na ile to możliwe - oddawała pierwotne intencje stron, a pozostała część Zasad Użytkowania pozostanie w pełni w mocy. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek postanowienia niniejszych zasad użytkowania nie wpływa na inne jej postanowienia, które pozostają w mocy.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Portalu bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Użytkowników. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszej umowy w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

Niniejsze zasady weszły w życie dnia 31-3-2022.

[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365