Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
202.009.225 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 484 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Człowiek wciąż ma emocje na poziomie epoki kamienia łupanego, instytucje ze średniowiecza, a technikę o boskich możliwościach."
Regulamin Forum dyskusyjnego

Instrukcja obsługi   Przewodnik Forum

Niniejszy Regulamin określa zasady porządkowe korzystania z Forum internetowego Racjonalista.pl znajdującego się pod adresem www.racjonalista.pl/.
Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Uczestników Forum, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Forum Portalu Racjonalista.pl.
Ustalanie treści Regulaminu należy do kompetencji Wydawcy Racjonalisty, który zastrzega sobie prawo jednostronnego dokonywania w nim zmian, informując o nich Użytkowników Portalu Racjonalista w dziale Sprawy portalu.
Wydawcą jest Fundacja Wolnej Myśli, której zarząd wchodzi w skład Redakcji.
Forum stworzone zostało dla czytelników oraz sympatyków Portalu internetowego Racjonalista.pl i służy jako platforma do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów oraz komunikacji z Redakcją i Wydawcą Portalu.
Załącznik do Regulaminu stanowi wykaz używanych pojęć.

I. Postanowienia ogólne

§  1. Uczestnikiem Forum Racjonalisty, zwanym dalej Forum, staje się każda osoba z chwilą umieszczenia pierwszej wypowiedzi na Forum.

§ 2. Aby publikować wypowiedzi na Forum, należy się zarejestrować i zalogować na Portalu.

§ 3. Publikacja na Forum wiąże się z akceptacją aktualnego Regulaminu.

§ 4. Uczestnicy Forum zobowiązani są do respektowania norm prawnych i obyczajowych obowiązujących w Polsce.

§ 5. Uczestnik Forum publikuje swoje wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§ 6. Administrator Forum ani Wydawca co do zasady nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników.

§ 7. Uczestnik publikujący wypowiedzi na Forum, niniejszym upoważnia nieodpłatnie Wydawcę oraz wskazane przez nią osoby, do zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera, obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów Portalu, publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 8. Wszelkie wątpliwości i sprawy sporne związane z funkcjonowaniem Forum i interpretacją Regulaminu rozstrzyga Wydawca Racjonalisty.

II. Prawa Uczestników

§ 9. Każdy zalogowany Uczestnik ma prawo do inicjowania nowych wątków w dostępnych dla niego działach.

§ 10. Autor wątku może w jego ramach usuwać te wypowiedzi, które wyraźnie odbiegają od tematu wątku, lub wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że łamią Regulamin. Nadużywanie tego uprawnienia może skutkować zablokowaniem Konta lub przywróceniem usuniętych wypowiedzi.

§ 11. Każdy z Uczestników ma prawo do udzielania odpowiedzi w istniejących wątkach, o ile są one otwarte i dla niego dostępne.

§ 12. Wydawca Racjonalisty udostępnia każdemu Uczestnikowi możliwość swobodnego wyrażania swoich poglądów na Forum, o ile nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że treść i forma wypowiedzi Uczestnika narusza zapisy Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa, na czele z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, oraz Prawa Człowieka.

§ 13. Uczestnik po opublikowaniu na Forum co najmniej 10 wypowiedzi w odstępie co najmniej 3 dni od rejestracji, uzyskuje prawo do oceny dowolnej wypowiedzi każdego innego zarejestrowanego Uczestnika poprzez przyznanie mu punktu dodatniego lub ujemnego.

§ 14. Uczestnik zwraca się do Administratora o przyznanie mu prawa do wypowiadania się w działach Forum, do których dostęp został przez Administratora ograniczony.

§ 15. Uczestnicy gromadzą punkty na swoim koncie punktowym. Punkty na koncie punktowym są automatycznie przyznawane lub odejmowane za:
a) wypowiedź na Forum - +1
b) założenie wątku na Forum - +1
c) ocenę wypowiedzi przez innego Uczestnika - +-1
d) usunięcie wypowiedzi przez Moderatora - -1 (wątku: -5)
e) przeniesienie wypowiedzi na Oślą Ławkę - -5
f) przygotowanie opublikowanej wiadomości/ciekawostki/nowinki - +5
g) zgłoszenie do Portalu Racjonalista.pl ciekawej strony - +20
h) zgłoszenie linku do Katalogu - +10
i) rejestracja zaproszonego Uczestnika Forum - +25
j) zakup książek w Księgarni - +ilość punktów równa wartości zakupu zaokrąglonej do pełnych zł
k) zgłoszenie zaakceptowanego opisu do Działu - do 100
l) zgłoszenie zaakceptowanej publikacji - do 100
m) wypełnienie deklaracji członkowskiej PSR - +50

§ 16. Uczestnicy otrzymują na wskazane wcześniej konto e-mail wiadomość z treścią odpowiedzi udzielonej na ich wypowiedź na Forum oraz informacje o ewentualnych jej edycjach.

§ 17. We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Forum można uzyskać pomoc od Moderatora Forum. Zapytania należy kierować poprzez email.

§ 18. W razie problemów natury technicznej, należy zwrócić się poprzez email do Administratora, z wnioskiem o ich rozwiązanie.

§ 19. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

III. Obowiązki Uczestników

§ 20. Nowy wątek powinien składać się z identyfikującego go tytułu oraz treści stanowiącej jego rozwinięcie, która stanowiłaby podstawę do dyskusji. Tytuł powinien być pisany w stylu zdaniowym (pierwsza litera wielka, dalsze - małe). Tytuł powinien skrótowo prezentować zawartość i tematykę wątku. Treść wątku nie może być tylko cytatem lub fragmentem skopiowanym z innego źródła (nie dotyczy działu ogłoszeń). Moderator może poprawić tytuł wątku, nie zmieniając znaczenia.

§ 21. Treść wypowiedzi powinna być napisana w poprawnej polszczyźnie, bez błędów; w razie wątpliwości, należy posłużyć się słownikiem lub innym sposobem sprawdzania pisowni.

§ 22. Wypowiadamy się w języku polskim. W tekście wypowiedzi dopuszczalne jest zamieszczanie cytatów w języku oryginału. Wyjątek stanowią wyznaczone działy anglojęzyczne oraz cytaty.

§ 23. W przypadku nieco dłuższych wypowiedzi, sugerujemy używanie zewnętrznego edytora tekstu ze sprawdzaniem pisowni. Wydawca nie odpowiada za utratę treści wypowiedzi przed publikacją.

§ 24. Treść wypowiedzi powinna być merytoryczna, odnosząca się do tematyki wątku, zrozumiała dla innych Uczestników.

§ 25. Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi Forum, a w szczególności:
a) sprawdzić, czy tematyka publikowanego wątku nie pokrywa się z tematyką któregoś z już istniejących i otwartych wątków,
b) treść wątku dostosować do tematyki działu Forum,
c) cytować wyłącznie te fragmenty wypowiedzi rozmówcy, na które bezpośrednio udziela się odpowiedzi. Należy wycinać cytaty, do których wypowiedź się nie odnosi,
d) dbać o przejrzystość wprowadzanych tekstów, a w szczególności zamiast długich lub nieczytelnych odnośników w postaci adresu URL, wstawiać odnośniki w postaci linków hipertekstowych (zob. instrukcja),
e) zapoznać się z Netykietą i stosować się do niej w zakresie, w którym odnosi się ona do Forum w kwestiach nie regulowanych przez Regulamin - tekst Netykiety tutaj,
f) starać się traktować innych Uczestników dyskusji nie gorzej, niż sam chciałby być traktowany wedle ogólnie przyjętych norm grzecznościowych,
g) wszystkie treści umieszczane na Forum winny zachowywać ogólnie przyjęte zasady kultury i poszanowania dla innych osób,
h) jeżeli wątek jest komentarzem do artykułu, w opcji komentarzy danego tekstu należy podać link do danego wątku,
i) nie nadużywać opcji formatowania tekstu, w szczególności pogrubienia i kolorowania.

§ 26. Niesnaski osobiste między Uczestnikami Forum lub Uczestnikami i innymi osobami należy wyjaśniać sobie tylko poprzez e-mail, nie zawracając tym głowy reszcie Uczestników.

§ 27. Zabrania się:
a) zamieszczania tego samego wątku w kilku działach,
b) podszywania pod innych Uczestników Forum,
c) umieszczania treści, do których autor nie posiada praw autorskich lub której źródło nie jest wyraźnie zaznaczone. Zabrania się dodawania jako załączniki plików pozyskanych nielegalnie lub objętych ograniczeniami rozpowszechniania,
d) wykorzystywania funkcjonalności wysyłania wiadomości prywatnych do rozsyłania przy jej pomocy jakichkolwiek materiałów reklamowych. Wszelkie wysłane wiadomości są monitorowane,
e) używania na Forum więcej niż jednego Konta przez jednego Uczestnika, a także używania pseudonimów podobnych do wykorzystywanych przez obecnych Uczestników Forum, celem wprowadzenia w błąd innych,
f) wykorzystywania Forum do ogłoszeń i reklamy w jakiejkolwiek formie dla towarów, usług, stron WWW itd., zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych (nie dotyczy działu ogłoszeń),
g) inicjowania wątków i wypowiedzi, których główną zawartość stanowią uwagi ad personam,
h) zamieszczania odwołań (linków) do zewnętrznych stron, jeśli nie stanowi to odwołania się do jakiejś faktografii i nie dokumentuje argumentów dyskusji, i) odpowiadać na wypowiedzi rażąco łamiące Regulamin.

§ 27. 1. W przypadku stwierdzenia innego naruszenia Regulaminu, Moderator stosuje metody przewidziane w § 37.

§ 28. Stopka dodawana do wypowiedzi powinna mieć nie więcej niż dwie linijki. Stopka szpecąca lub zakłócająca układ Forum będzie traktowana jako złamanie Regulaminu. Stopka traktowana jest jako część wypowiedzi.

IV. Kompetencje Moderatora

§ 29. Moderatorzy nadzorują dyskusje prowadzone na Forum, ich zgodność z przyjętymi zasadami, strzegą praw i obowiązków Uczestników.

§ 30. Moderator organizuje pracę Forum. Może w razie potrzeby inicjować tematy lub podtrzymywać już istniejące.

§ 31. Moderator zwraca Uczestnikom uwagę w niezbędnych przypadkach i wskazuje właściwe rozwiązania. Pomaga rozwiązywać problemy i udziela informacji dotyczących funkcjonowania Forum.

§ 32. 1. Uwagi Moderatora oznaczane są kolorem czerwonym, jeżeli brak ich wyróżnienia mógłby spowodować nieporozumienie.

§ 32. 2. Kolor czerwony zastrzeżony jest tylko do użytku Moderatorów.

§ 33. Moderator może zamknąć wątek, w razie złamania Regulaminu przez jednego z jego Uczestników, do czasu wyjaśnienia sprawy.

§ 34. Moderator może przenieść wątek do innego działu, który uzna za właściwy dla jego tematyki. W szczególności, dyskusje pozamerytoryczne będą przenoszone do działu Bazgroły.

§ 35. Moderator ma obowiązek usunąć wypowiedź lub przenieść ją do Oślej Ławki, jeżeli:
a) zawiera ona treści wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub kłamliwe (art. 23 Kodeksu cywilnego),
b) stanowi reklamę, naruszenie praw autorskich lub w inny sposób narusza prawo polskie,
c) wątek ten dubluje istniejący otwarty wątek,
d) treść jest napisana wyjątkowo niestarannie i niekomunikatywnie,
e) treść nie posiada cech wskazujących na rozpoczęcie lub kontynuowanie dyskusji (nie dotyczy działu ogłoszeń),
f) propaguje alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
g) propaguje środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
h) obraża osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) lub Uczestników Forum,
i) zawiera dyskusje bezsensowne i całkowicie pozamerytoryczne.

§ 36. Od decyzji Moderatora można się odwołać wyłącznie drogą mailową do Kolegium Moderatorów. Odwołanie musi być merytorycznie uzasadnione. Nieuzasadnione odwołania nie będą rozpatrywane.

§ 37. W przypadku złamania Regulaminu, Moderator stosuje sankcje (osobno lub łącznie): upomnienie, ostrzeżenie, zablokowanie wypowiedzi, usunięcie całości lub części wypowiedzi, przeniesienie wypowiedzi do działu Ośla Ławka, zablokowanie Uczestnika na okres od 1 dnia do 3 miesięcy.

§ 38. Decyzje Moderatora nie mogą być przedmiotem publicznych dyskusji.

§ 38. 1. Pełniona przez interlokutora funkcja moderatorska nie może być przedmiotem komentowania w dyskusji merytorycznej (np. na zasadzie ad personam).

§ 39. Moderator dba o poprawność językową wypowiedzi na Forum. W przypadku ewidentnych i rażących błędów językowych Moderator może dokonać korekty wypowiedzi nie zmieniając jej sensu ani stylu. W przypadku powtarzającej się niedbałości językowej przez Uczestnika, Moderator może udzielić mu publicznego upomnienia.

V. Kolegium Moderatorów

§ 40. Pytania do Kolegium należy kierować bezpośrednio na email Kolegium.

§ 41. Na wniosek przynajmniej dwóch Uczestników Forum, uczestniczących w nim przynajmniej od roku, Kolegium może nałożyć bezterminową blokadę Konta innego Uczestnika. Wniosek musi być zgłoszony w dziale Sprawy portalu w formie odrębnej wypowiedzi każdego ze zgłaszających. Wnioski mogą zwierać krótkie uzasadnienia. Kolegium ustosunkuje się do wniosku w terminie 14 dni. Akceptacja wniosku przez Kolegium musi być decyzją jednogłośną. W przeciwnym przypadku, wniosek uważa się za odrzucony. W przypadku odrzucenia wniosku, powtórne jego złożenie w stosunku do tego samego Uczestnika może nastąpić nie wcześniej, niż po upływie miesiąca. Odrzucenie wniosku przez Kolegium nie wyklucza nałożenia bezterminowej blokady Konta Uczestnika z inicjatywy Kolegium w dowolnym późniejszym terminie.

§ 42. Na wniosek Moderatora, Kolegium może nałożyć bezterminową blokadę Uczestnika, jeżeli ten nie wnosi nic do dyskusji a jego wypowiedzi mają na celu jedynie utrudnianie dyskusji innym (trollowanie).

§ 43. Kolegium może zablokować bezterminowo Uczestnika, jeżeli ten:
a) został zablokowany 5-krotnie w ciągu ostatniego roku,
b) uporczywie łamie Regulamin,
c) był już blokowany i jego zachowanie nie daje nadziei na poprawę,
d) uczestniczy na Forum na różnych Kontach i nie zgłosił wcześniej takiego zamiaru do Kolegium, podając Loginy Uczestników używających jednego komputera.

§ 44. Zdjęcie blokady następuje każdorazowo na wniosek Uczestnika skierowany na adres Kolegium, po upływie okresu przewidzianego blokadą.

VI. Kompetencje Administratora Forum

Administrator Forum zobowiązuje się do zapewniania w miarę możliwości nieprzerwanego funkcjonowania Forum.

§ 45. Administrator posiada wszystkie prawa przysługujące Moderatorom, a ponadto:
a) nadzoruje działania Kolegium,
b) rozstrzyga nierozstrzygnięte spory między Uczestnikiem a Moderatorem,
c) powołuje i odwołuje Moderatorów, dodaje, usuwa i łączy działy Forum,
d) chroni dane Uczestników w granicach obowiązującego prawa,
e) nie bierze udziału w rankingu punktowym i nie otrzymuje punktów na używanych przez siebie Kontach,
f) określa które wątki prezentowane są na stronie głównej Portalu.

§ 46. Administrator może zablokować dostęp do Forum (ban) Uczestnikowi, który lekceważy Regulamin lub prośby Administratora. Ban może być zdjęty wedle uznania Administratora, na wniosek zablokowanego Uczestnika, po konsultacji z Kolegium.

§ 47. Administrator usuwa wszelkie okresowe ograniczenia dostępu do Forum określone Regulaminem, po upływie określonego terminu, wyłącznie na wniosek zainteresowanego Uczestnika.

§ 48. Administrator może zablokować dostęp do Forum Uczestnikowi, który zakładając kolejne Konta, próbuje obejść blokadę.

§ 49. Administrator nie ma obowiązku usunąć informacji na wniosek Uczestnika i jego dotyczącej, jeżeli nie istnieją uzasadnione podejrzenia co do jej nieprawdziwości lub bezprawności.

§ 50. Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania innym podmiotom danych cyfrowych dotyczących Uczestników, z wyjątkiem przypadków poważnego podejrzenia o złamanie prawa przez Uczestnika, w szczególności zniesławienia, zniewagi, znieważenia grupy lub osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego), naruszenia prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.) oraz dóbr osobistych.

Regulamin powstał przy współpracy Redakcji, Moderatorów i Uczestników.


Poprzedni regulamin obowiązywał do dnia 23-07-2010.
Instrukcja obsługi i netykieta Forum:
 • W każdym dziale widoczne są wszystkie wątki, można je przeglądać po 10 na jedną stronę. Wątki, na których przez 35 dni nie pojawiła się żadna odpowiedź, stają się przedawnione, czyli nie można w nich już odpowiadać (wówczas widnieje przy nim napis: przedawniony). Prosimy jednak o nie przeciąganie dyskusji w nieskończoność, inaczej moderator zamknie wątek dla dobra czytelników.
 • Jeżeli przy jednym z działów znajduje się informacja np.: Religie (Nowych: 2) - oznacza ona, iż w tym dziale tego dnia dodano dwa nowe wątki. W dziale głównym Forum nie są natomiast wyświetlane informacje o ilości dodanych danego dnia nowych wypowiedzi, ale wyświetlany jest pseudonim osoby, która dodała ostatnią wypowiedź jako link do nij oraz, w nawiasie, tytuł wątku w którym została dodana.
 • W działach widoczna jest jedynie pierwsza wypowiedź danego wątku, aby zobaczyć pełną dyskusję (o ile jest) wystarczy kliknąć: Zobacz wypowiedzi.. lub tytuł danego wątku.
 • Jeżeli tego dnia do któregoś z wątków tego działu dodano jakąś wypowiedź, to będzie to zaznaczone, np. Ilość odpowiedzi: 9 (Nowych: 1). Jeżeli wątek jest nowy, jego data będzie czerwona.
 • Jedna wypowiedź może mieć wielkość do 6000 znaków (ok. 1,5 strony Worda). Okno edycji wypowiedzi umożliwia jej zredagowanie. Zaleca się oddzielanie myśli niepowiązanych ze sobą przez wstawianie pustych linii. Innym sposobem wprowadzania przejrzystości we własnych wypowiedziach jest skorzystanie z opcji akapitu (tworzenie wcięcia). Akapit tworzymy za pomocą znacznika <p>. Pamiętaj: to powoduje, że twoje wypowiedzi są chętniej czytane niż pozostałe, zredagowane jako jeden ciąg jednolitego tekstu. Dla polepszenia czytelności tekstu i akcentowania możliwe jest stosowanie pogrubienia (np. ważne), pochylenia (np. cytuję), podkreślenia (np. szczególnie to), tekstu maszynowego (np. wyróżnione) oraz dowolnych ich kombinacji. Wszelkie tagi służące pogrubieniu, pochyleniu, podkreśleniu czy wprowadzeniu akapitu zapisujemy w formie: <x>Tekst</x> w miejsce x wstawiając odpowiedni znak (pogrubienie - b, pochylenie - i, podkreślenie - u). Dostępne są także inne tagi, opisane w przewodniku.
 • Swoją wypowiedź można dodać zarówno do początkowej wypowiedzi wątku (używając funkcji Odpowiedz bezpośrednio w dziale) jak i do jakiejkolwiek z dalszych: pod każdą wypowiedzią w wątku znajduje się opcja: Odpowiedz - jej kliknięcie powoduje przejście do strony redagowania odpowiedzi. W oknie edycyjnym zostanie wyświetlony cytowany tekst danej wypowiedzi. Cytowanie oznaczane jest przez znak > na początku linii - powoduje on pokolorowanie całej niełamanej linii tekstu na zielono. Należy uważać, aby nie wstawić takiego znaku przed swoją odpowiedzią. Należy odpowiadać tylko pod tym fragmentem, do którego nasza odpowiedź się odnosi - resztę wypowiedzi poprzednika kasujemy. Pozwala to czytelnikom Forum zorientować się dokładnie do czego odnosi się nasz komentarz, co przy większej ilości wypowiedzi byłoby inaczej kłopotliwe.
 • Uczestnicy mają możliwość wzbogacania swoich wypowiedzi grafikami, ilustracjami, załącznikami. Wielkość pojedynczego obrazka ograniczona jest do 1MB, zaś jego szerokość do szerokości dostępnej w danej wypowiedzi (jeśli obrazek jest szerszy, będzie automatycznie przeskalowywany). Opcja ilustrowania swoich wypowiedzi oraz załączników nie może być nadużywana i należy z niej korzystać tylko jeśli mamy jakąś grafikę, która służy prowadzonej dyskusji.
 • Klikając na nazwisko/nick uczestnika Forum otwiera się jego profil publiczny, gdzie pokazane są podstawowe informacje o danej osobie: nazwisko/nick, płeć, zainteresowania, liczba wypowiedzi. W tym miejscu można też subskrybować (i desubskrybować) wypowiedzi danej osoby na swoją skrzynkę e-mail lub wysłać wiadomość do użytkownika.
 • Na stronie 'Twoje Konto' (link w stopce portalu) jest możliwość dookreślenia lub poprawy swoich danych także pod kątem Forum. Można więc podać swoją osobistą stopkę-sygnaturę, która będzie się ukazywać pod każdą naszą wypowiedzią. Można włączyć powiadomienia o: odpowiedziach we własnych wątkach, odpowiedziach na własne wypowiedzi, edycji odpowiedzi na twoje wypowiedzi, edycji wypowiedzi przez moderatora, głosach oddanych na Ciebie oraz ustawić inne opcje Forum.
 • Każdą wypowiedź możemy ocenić na + (dodaje 1 punkt) lub - (odejmuje 1). Bilans głosowania na wypowiedzi uczestnika oraz liczba jego wypowiedzi stanowią o jego osobistym wyniku punktowym. Z najaktywniejszymi i najczęściej ocenianymi uczestnikami naszego Forum można się zapoznać klikając znajdujący się u dołu strony "Ranking punktowy".
 • Na stronie głównej Forum jest opcja sortowania wątków. Po jej aktywowaniu wątki w poszczególnych działach sortowane są według daty ostatniej wypowiedzi (wątki zawierające wypowiedzi najnowsze znajdują się na czele). W przeciwnym razie, wątki ułożone są według daty utworzenia.
 • Linki hypertekstowe. Linki do stron można dodawać zarówno w postaci bezpośredniej poprzez wpisanie adresu URL (np. http://www.racjonalista.pl/), który wyświetli się w całości jako link, jak i poprzez tworzenie odnośników ukrytych pod słowami i ciągami znaków innych niż adres (sposób typowy dla stron WWW). Zalecamy jak najczęstsze korzystanie z tego drugiego sposobu wprowadzania linków w celu zwiększenia przejrzystości tekstu - szczególnie w wypadku długich adresów. Składnia linków hypertekstowych: [URL=adres.strony.pl]słowo podlinkowane[/URL]. Poza tym istnieje uproszczony sposób linkowania do stron Racjonalisty: [STR=nr_strony]Słowo podlinkowane[/STR] (np. [str=4431]U źródeł pochodzenia człowieka[/str]).
 • Ignoruj trolle - użytkowników, których jedynym celem jest dokuczanie i krytykowanie, a nie konstruktywna dyskusja. Twoje odpowiedzi na ich wypowiedzi tylko ich zachęcą do dalszej złośliwej działalności.
 • Dbaj o pisownię! Używaj przeglądarki Firefox w edycji polskiej, która zawiera sprawdzanie pisowni. Dla niektórych przeglądarek oferujemy opcję sprawdzania pisowni z możliwością automatycznej korekty. W przypadku innych przeglądatek, proponujemy używanie słownika edytora tekstu (np. MS Word) lub słownika tradycyjnego.
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365