Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.061.422 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 292 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Zmieniają się prądy i poglądy, a apostołowie wciąż ci sami."
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Akty i dokumenty

Tryb postępowania regulacyjnego przed Kom. Majątk.

M.P.90.5.39

1993-04-29 zm. M.P.93.20.195

1994-05-15 zm. M.P.94.23.190

ZARZĄDZENIE

MINISTRA-SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW

z dnia 8 lutego 1990 r.

w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Katolickiego własności nieruchomości lub ich części.

(M.P. z dnia 16 lutego 1990 r.)

Na podstawie art. 62 ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 29, poz. 154) i art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 oraz z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387 i Nr 73, poz. 433 i 434) w porozumieniu z Sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Zarządzenie określa liczebność Komisji Majątkowej, szczegółowy tryb postępowania regulacyjnego oraz wynagrodzenie dla członków Komisji i personelu pomocniczego.

§ 2. 1. (1) Komisja Majątkowa, zwana dalej „Komisją", jest powołana do prowadzenia postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym własności nieruchomości lub ich części. Komisja przeprowadza regulację w sposób przewidziany w art. 61-64 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34), zwanej dalej „ustawą".

2. (2) Komisja składa się z 14 stałych członków, wyznaczonych w równej liczbie przez Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów i Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski. Stali członkowie Komisji Majątkowej stanowią pełny jej skład.

3. Komisja działa pod kierunkiem dwóch współprzewodniczących, z których jednego wyznacza Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów, a drugiego - Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski.

4. Komisja rozpatruje sprawy w zespołach orzekających, w skład których wchodzi po 2 stałych członków Komisji, wyznaczonych przez Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów i Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski, oraz po jednym przedstawicielu organów nadrzędnych nad uczestnikami postępowania.

5. Zespół orzekający rozpatruje sprawy pod kierunkiem dwóch współprzewodniczących, wyznaczonych przez współprzewodniczących Komisji. Współprzewodniczący zespołu przewodniczą kolejno posiedzeniu zespołów.

6. W przypadku nie usprawiedliwionej nieobecności przedstawicieli organów nadrzędnych nad uczestnikami postępowania, zespół orzekający może rozpatrywać sprawę bez ich udziału.

§ 3. (3) 1. Siedzibą Komisji jest Urząd Rady Ministrów w Warszawie.

2. Komisja może orzekać na posiedzeniach wyjazdowych.

§ 4. Obsługę kancelaryjno-biurową Komisji zapewnia Urząd Rady Ministrów (Biuro do Spraw Wyznań).

Rozdział 2

Postępowanie regulacyjne

§ 5. 1. Postępowanie regulacyjne, o którym mowa w art. 61 ustawy, zwanej dalej „postępowaniem regulacyjnym", wszczyna się na wniosek zainteresowanej kościelnej osoby prawnej.

2. Uczestnikiem postępowania regulacyjnego może być kościelna osoba prawna lub jednostka państwowa, której interesu prawnego dotyczy to postępowanie.

3. (4) Zainteresowaną jednostką państwową jest jednostka uprawniona do dysponowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostka państwowa, w której władaniu znajduje się nieruchomość lub jej część będąca przedmiotem postępowania.

4. (5) Jeżeli niepaństwowe osoby trzecie nabyły prawo do upaństwowionej nieruchomości (art. 61 ust. 4 pkt 3 ustawy), jednostką zainteresowaną jest Skarb Państwa, reprezentowany przez właściwy terenowy organ rządowej administracji ogólnej.

§ 6. O wszczęciu postępowania regulacyjnego zespół orzekający powiadamia pisemnie uczestników postępowania. Uczestnik postępowania, pod którego adresem żądanie jest skierowane, jest obowiązany do udzielenia pisemnych wyjaśnień w terminie 30 dni.

§ 7. 1. Zespół orzekający załatwia sprawy bez zbędnej zwłoki.

2. Niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez uczestników postępowania.

3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy, a w sprawie szczególnie skomplikowanej — nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od wszczęcia postępowania.

§ 8. W zakresie doręczania pism stosuje się odpowiednio przepisy art. 39-41 i 45-47 Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa).

§ 9. W zakresie wzywania do udziału w czynnościach postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 50-56, z wyłączeniem przepisu art. 54 § 1 pkt 6 Kpa.

§ 10. W zakresie terminów stosuje się odpowiednio przepisy art. 57-60 Kpa.

§ 11. 1. (6) Wniosek o wszczęcie postępowania regulacyjnego składa się na piśmie. Wniosek ten powinien zawierać:

1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres,

2) żądanie,

3) faktyczne i prawne uzasadnienie żądania,

4) wskazanie dowodów oraz okoliczności przemawiających za uwzględnieniem wniosku,

5) wskazanie organu nadrzędnego,

6) podpis wnioskodawcy.

2. Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie zarządzenia zachowują swoją moc.

3. Do wniosku powinny być dołączone posiadane oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów przytoczonych we wniosku. Wnioskodawca może wnieść o:

1) polecenie uczestnikowi postępowania dostarczenia dokumentów będących w jego posiadaniu lub złożenie odpowiednich oświadczeń;

2) zażądanie z urzędu dostarczenia dokumentów znajdujących się w sądach i urzędach.

4. Wniosek o wszczęcie postępowania oraz dokumenty załączone jako dowody składa się wraz z ich odpisami dla uczestników postępowania.

§ 12. Wnioski składane w toku postępowania przed zespołem orzekającym oraz wyjaśnienia mogą być wnoszone na piśmie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, a także ustnie do protokołu.

§ 13. Współprzewodniczący Komisji lub zespołu orzekającego jest obowiązany potwierdzić wniesienie wniosku lub wyjaśnienia, jeżeli wnoszący tego zażąda.

§ 14. (7) 1. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom określonym w § 11, współprzewodniczący Komisji wezwą wnoszącego do uzupełnienia braków pod rygorem zawieszenia postępowania.

2. Współprzewodniczący Komisji mogą z urzędu zażądać dostarczenia wszelkich dokumentów mających znaczenie w sprawie od każdego, u którego się one znajdują. W tym samym celu mogą także żądać złożenia oświadczeń.

§ 15. 1. Zespół orzekający sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania regulacyjnego, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie.

2. W szczególności sporządza się protokół:

1) przyjęcia wniesionego ustnie wniosku i wyjaśnienia,

2) przesłuchania uczestnika, świadka, biegłego,

3) oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale członka zespołu orzekającego,

4) rozprawy,

5) ustnego orzeczenia i postanowienia.

3. Do protokołów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 68-72 Kpa.

§ 16. W zakresie udostępnienia uczestnikom akt postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 73 i 74 Kpa.

§ 17. W zakresie dowodów w postępowaniu regulacyjnym stosuje się odpowiednio przepisy art. 75-87 Kpa, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu administracyjnego.

§ 18. 1. (8) Zespół orzekający może rozstrzygać sprawę na posiedzeniu bez udziału uczestników postępowania i ich organów nadrzędnych.

2. Rozprawa powinna być wyznaczona, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów uczestników postępowania oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.

3. Rozprawą lub posiedzeniem kieruje współprzewodniczący zespołu, wyznaczony dla danej sprawy przez współprzewodniczących Komisji. Kierujący rozprawą stosuje odpowiednio przepisy art. 91-95 Kpa.

§ 19. W zakresie zawieszenia postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 97-103 Kpa.

§ 20. 1. Uczestnicy postępowania regulacyjnego mogą zawrzeć ugodę przed zespołem orzekającym. Przy zawieraniu ugody stosuje się odpowiednio przepisy art. 116 i 117 Kpa.

2. (9) Gdy ugoda nie zostanie zawarta, zespół orzekający wyda orzeczenie, które podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W przypadku gdy w postępowaniu dotyczącym tej samej nieruchomości uczestniczy więcej niż jedna jednostka państwowa lub kościelna, przedstawicielom ich organów nadrzędnych, wchodzącym w skład zespołu orzekającego, przysługuje jeden wspólny głos. W razie równości głosów uznaje się, że zespół orzekający nie uzgodnił orzeczenia (art. 64 ustawy).

§ 21. (10) W zakresie orzeczeń i ugód zespołów orzekających stosuje się odpowiednio przepisy art. 104-113 Kpa.

§ 22. 1. Od orzeczenia zespołu orzekającego nie przysługuje odwołanie.

2. Klauzulę wykonalności nadawać będą współprzewodniczący Komisji, opatrując ją okrągłą pieczęcią Urzędu Rady Ministrów.

3. Postępowanie regulacyjne jest wolne od opłat.

4. (11) W zakresie ustalania kosztów postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio art. 262 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że uczestnika postępowania obciążają te koszty postępowania poniesione w jego interesie lub na jego żądanie, które nie wynikają z ustawowego obowiązku organów administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego.

§ 23. W przypadku powstania zagadnień o szczególnej złożoności, zespół orzekający może zwrócić się o ich rozstrzygnięcie do Komisji w pełnym składzie.

Rozdział 3

Wynagrodzenie członków Komisji i personelu pomocniczego

§ 24. 1. (12) Stali członkowie Komisji otrzymują zryczałtowane diety w wysokości:

1) współprzewodniczący Komisji — 70% wynagrodzenia prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,

2) współprzewodniczący zespołów orzekających — 70% wynagrodzenia wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,

3) pozostali członkowie Komisji — 70% wynagrodzenia sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2. (13) Personel pomocniczy otrzymuje zryczałtowane diety w wysokości:

1) sekretarze Komisji — 35%,

2) radcy prawni Komisji — 35%,

3) protokolanci Komisji — 15%

— diety stałych członków Komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Działalność Komisji Majątkowej jest finansowana z budżetu centralnego, w części dotyczącej Urzędu Rady Ministrów.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 25. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 65 ust. 3 i w art. 67 ust. 1 i 2 ustawy.

§ 26. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Orzeczenia Komisji Majątkowej -uchwała SN 27IX1996
Post.regulacyjne a sądowe- wyr.SN 13V98 i 12XII01

 Dodaj komentarz do strony..   


« Akty i dokumenty   (Publikacja: 22-07-2002 Ostatnia zmiana: 09-11-2003)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1339 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365