Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.752.490 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 370 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Zakaz to najlepsza propaganda
 Nauka » Matematyka i logika

Systemy logiczne a świat [1]
Autor tekstu:

Próba poszerzenia systemów logicznych Leśniewskiego o logikę temporalną

Jednostką selekcji w procesie tworzenia
teorii naukowej jest zwykle martwy naukowiec.
Stu naukowców umiera w przekonaniu o słuszności
swojej teorii i dopiero później okazuje się, że rację
miał tylko jeden. Musimy jednak zachowywać się tak,
jakby tworzenie teorii, mimo że często ryzykowne,
było tak samo ważną aktywnością naukową jak każda inna.
Gerald M. Edelman

Przez wieki logika była traktowana jako narzędzie pozwalające w sposób bardziej niezawodny i skuteczny poznawać i działać w świecie. Początek XX wieku to okres, w którym zaczęto tworzyć wielkie logiczne systemy, które miały obejmować całość naszej wiedzy dedukcyjnej, usiłowano do logiki sprowadzić matematykę, jak również sformalizować wiele filozoficznych problemów. Uwagę moją zwróciły zwłaszcza systemy Leśniewskiego: prototetyka, ontologia i mereologia. W systemach tych, w języku formalnym, a więc w sposób ścisły i niezawodny, próbował on przedstawić pewne metafizyczne zagadnienia.

Podstawowe problemy, które stawia metafizyka to zagadnienie sposobu istnienia bytu, badanie relacji całość — część, przyczyna — skutek czy środek — cel. W systemach Leśniewskiego zostały podjęte dwa pierwsze problemy. Czy można zatem tak poszerzyć te systemy tak, by tworzyły jeszcze pełniejszą próbę formalizacji metafizycznych zagadnień? Pomińmy na razie relację środek — cel, rozważmy natomiast parę przyczyna — skutek. Wydaje się, że aby ująć tę relację potrzebujemy logiki temporalnej, a więc logiki, która w jakiś sposób ujmowałaby upływający czas. Szkicowi projektu takiego systemu chciałbym poświęcić drugą część pracy. W pierwszej przedstawię krótko systemy Leśniewskiego [ 1 ] jako podstawę, na bazie której będę próbował naszkicować własny „czwarty" system.

SYSTEMY LEŚNIEWSKIEGO

Zaksjomatyzowane systemy dedukcyjne Leśniewskiego należą do systemów rozszerzonych. Sam podział systemów dedukcyjnych na wąskie i rozszerzone wiąże się z dopuszczalnym w językach tych systemów bogactwem form gramatycznych, nazywanych różnorako: kategoriami znaczeniowymi, kategoriami semantycznymi, kategoriami składniowymi, typami logicznymi [ 2 ].

System wąski jest oparty na skończonej (z góry założonej i ograniczonej) liczbie form gramatycznych. Takim systemem jest np. sylogistyka Arystotelesa lub klasyczny rachunek zdań. System rozszerzony dopuszcza natomiast pod względem konstrukcyjnym nieograniczoną liczbę form gramatycznych. Innymi słowy, pisze J. Stuchliński, system rozszerzony logiki formalnej to taka postać dedukcyjnie uporządkowana dziedziny związków wynikania logicznego, w której języku, wychodząc od wyrażeń typu zdaniowego i nazwowego, jako wyrażeń należących do podstawowych kategorii semantycznych tego języka, można konstruować kolejno nowe wyrażenia z nieograniczenie otwartej klasy kategorii semantycznych funktorowych, tworzących zdania lub nazwy nie tylko od argumentów zdaniowych i nazwowych, ale także od dowolnych argumentów funktorowych, należących do wcześniej wprowadzonych kategorii semantycznych wyrażeń [ 3 ].

Jedyny znany współcześnie system logiki, rozszerzony w przyjętym powyżej znaczeniu, tworzą Systemy Logiczne Stanisława Leśniewskiego: prototetyka i ontologia.

Prototetyka jest to uniwersalnie rozszerzony system logiki zdań. Sama logika zdań jest jedyną teorią dedukcyjną w pełni autonomiczną w stosunku do wszelkich innych teorii dedukcyjnych, zarówno logicznych jak też pozalogicznych i zarazem stanowi konieczną podstawę i konstrukcyjny punkt wyjścia. Twierdzenia (prawa) logiki zdań są zatem rzeczywistymi twierdzeniami pierwotnymi w ogóle, pierwszymi zasadami wszystkiego w ogóle, a system logiki zdań jest rzeczywistą teorią pierwszych zasad wszystkiego w ogóle. Dlatego możemy powiedzieć, że system logiki jest ogólną formalną teorią przedmiotów, mimo, że określenie nazwowe „przedmiot" przedmiotowo w języku logiki zdań jeszcze się nie pojawia. Twierdzenia tak rozumianej logiki zdań posiadają najwyższy stopień ogólności to znaczy nie są ograniczone specjalnego rodzaju przedmiotów, traktują o wszystkim, co może być przedmiotem poznania, a zatem ujęcia metafizycznego. Twierdzenia te nie dotyczą samego poznania, przedmiotu epistemologii, a w szczególności nie są wyrazem refleksji nad sposobami wnioskowania, którymi zajmuje się część logiki badająca formalne schematy wnioskowań niezawodnych.

Ontologia to uniwersalnie rozszerzony system logiki nazw (terminów). Filozoficzne pojęcie ontologii dobrze oddaje możliwości tego systemu. Otóż można w nim środkami języka logiki zdefiniować podstawowe pojęcia filozofii pierwszej (metafizyki) Arystotelesa, oraz dowieść metodami logiki podstawowe zasady tej podstawowej dziedziny filozofii tradycyjnej. Chodzi tu o takie pojęcia, jak byt (przedmiot), istnieje, jest jedyne, oraz o zasady, przede wszystkim, ontologiczną zasadę tożsamości przedmiotów, ontologiczną zasadę niesprzeczności przedmiotów oraz ontologiczna zasadę wyłączonego środka. Należy tu podkreślić, że w ontologii Leśniewskiego występują nazwy jednostkowe, oddające pojęcie bytu Arystotelesa. W konsekwencji tego zostaje również wprowadzony nowy funktor „jest" (e) łączący w zdaniu nazwy jednostkowe z nazwami ogólnymi (np. p. Bartosz Przybył jest nauczycielem).

Podsumowując, ontologia jest systemem przedmiotowej logiki formalnej (tzn. zachowuje twierdzenia prototetyki) oraz dodatkowo wprowadza do swego języka wyrażenie nazwowe „przedmiot" i wyrażenia w stosunku doń pochodne. Prototetyka, jako system logiki zdań, jest systemem metodologicznie samoistnym w stosunku do jakichkolwiek innych formalnych systemów dedukcyjnych, zarówno logicznych jak i pozalogicznych; zaś ontologia, jako system logiki nazw, jest oparta na prototetyce.

Trzeci z systemów — mereologia — jest pozalogiczną formalną teorią dedukcyjną, dotyczącą zależności części przedmiotów oraz klas przedmiotów rozumianych w sensie kolektywnym [ 4 ], a zatem mówiąc ogólnie relacji całość — część. Pojęcie klasy jest tu formalnym odpowiednikiem tradycyjnego pojęcia całości, rozumianej jako przedmiot złożony w sposób niekoniecznie rozłączny z wszystkich swych części. Części te mogą być przedmiotami dowolnego rodzaju. Mereologia oparta jest bezpośrednio na ontologii a przez to, pośrednio, także na prototetyce.

Prototetyka bazuje na trzech aksjomatach, które mogą zostać zrolowane do jednego. Stanisław Leśniewski w aksjomatyce zakłada wyłącznie istnienie równoważności, jako jedynego spójnika dwuargumentowego. Sformułujmy zatem pierwszy aksjomat (Korzystamy tu z notacji powszechnie przyjętej i stosowanej. Kółeczka i kreski Leśniewskiego przetłumaczyłem „na nasze")
A1.Wzór
Aksjomat ten opisuje przechodniość równoważności.
Sformułujmy kolejny, drugi aksjomat:
A2.Wzór
Aksjomat ten opisuje łączność równoważności.
Ostatni, trzeci aksjomat to:
A3.Wzór

Za aksjomatem A3 kryje się zasada ekstensjonalności zdań to znaczy wartość logiczna całego zadania nie zależy od treści jego części lecz od ich wartości logicznej. Zasada ekstensjonalności i równoważna jej zasada dwuwartościowości zdań są kryterium uniwersalnego rozszerzenia systemu Prototetyki poza wąskie ramy klasycznego rachunku zdań (czyż to nie brzmi dostojnie!!!).

Ontologia bazuje na aksjomacie prototetyki dołączając do niego aksjomat swoisty ontologii:
AO:Wzór

Słownie: A jest a wtedy i tylko wtedy, gdy (( przy pewnym B — (B jest A)), (przy wszelkich B i C -, jeżeli B jest A oraz C jest A, to B jest C) i przy wszelkim B -, jeżeli B jest A, to B jest a).

Aksjomat mereologii przedstawia się następująco:
AM:Wzór

Informuje on nas o tym, że jeżeli obiekt A jest częścią właściwą obiektu B ( pt <X> oznacza część właściwą obiektu X, czyli pewną jego część, nie będącą całością), to obiekt B nie jest częścią właściwą obiektu A.

SYSTEM TEMPORALNY

Tak jak w każdym kolejnym systemie tak i w systemie temporalnym zachowujemy aksjomatykę systemów poprzednich: prototetyki, ontologii i mereologii. Aksjomaty swoiste systemu, które musimy dołączyć powinny w oczywisty sposób odwoływać się czasu. Wiążą się z tym dwa problemy: po pierwsze, jaki model czasu zastosować (dyskretny czy ciągły), po drugie, w jaki sposób ustalić istnienie obiektów w czasie tx.

Problem pierwszy, główny cel tworzenia logik temporalnych to możliwość dokonywania zmian obiektów. Nie jest niczym specjalnie odkrywczym, że zmiany te muszą odbywać się w pewnym określonym odcinku czasu (delta)t. Aby uprościć zmiany obiektów, możemy przyjąć, że podczas zmiany obiekty nie należą do systemu, są „nieaktywne" lub przez chwilę nie istnieją. Takie rozwiązanie powoduje, że podczas zmiany (określmy ją za pomocą ch <A>, gdzie ch to funkcja dokonująca przekształcenia — w tym wypadku zmiana w czasie, <> to zakres działania funkcji, A to obiekt przekształcany) obiekt jest niedostępny i nie możemy przekształcać go w inny sposób. Gdybyśmy teraz założyli istnienie ciągłości czasu (w tym wypadku na osi czasu znajdują się wszystkie liczby rzeczywiste), to mielibyśmy pewien zgrzyt (obiekt znika, a potem nagle się pojawia) przy miejscach, w których obiekt w czasie tx nie istnieje. Ciągłość czasu powoduje więc, że obiekty zawsze muszą istnieć w systemie, nawet podczas przekształceń. Można by się upierać, że przekształcenie dokonywałoby się w nieskończenie małym odcinku czasu (delta)t->0, ale nie zapominajmy, że zakładając ciągłość czasu, zakładamy, że dla każdych dwóch punktów t1, t2 pomiędzy nimi znajduje się nieskończenie wiele innych punktów. A to oznacza, że nie możliwe jest znalezienie takiego (delta)t, że obiekt nie przestanie istnieć w systemie. Musimy zatem przyjąć czas jako model dyskretny. W tym wypadku czas przedstawiamy na osi jako liczby naturalne lub całkowite (przewaga całkowitych nad naturalnymi polega na obustronnym nieograniczeniu tych pierwszych, co pozwala uniknąć problemów związanych z „początkiem czasu"). Uznanie modelu dyskretnego nie jest może specjalnie życiowe, ale bardzo wygodne. Zapisując dwie wymienione wyżej cechy systemu możemy sformułować następujący aksjomat chronologii:
(A1) Wzór


1 2 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Wprowadzenie do chaosu
O szkodliwości logiki

 Zobacz komentarze (1)..   


 Przypisy:
[ 1 ] Systemy Leśniewskiego przedstawię w oparciu o pracę J. Stuchlińskiego Definicja zdania prawdziwego w języku logiki i w językach opartych na logice, Warszawa 2002, s.11-40.
[ 2 ] Charakterystykę wstępną i tylko przybliżoną pojęcia kategorii semantycznej wyrażeń dowolnego języka podał Kazimierz Ajdukiewicz, por. „W sprawie <<uniwersaliów>>" i „O spójności syntaktycznej", [w:] Język i poznanie. Wybór pism z lat 1920 — 1939, tom I, Warszawa 1960, s. 196 — 210 i 222 — 242.
[ 3 ] J. Stuchlinski, op.cit. s.11-12.
[ 4 ] Możemy wyróżnić dwa rodzaje klas czy zbiorów, zbiory w znaczeniu dystrybutywnym i kolektywnym. Zbiory w znaczeniu dystrybutywnym to zespoły wielu przedmiotów połączonych w jedność np. ze względu na pewną cechę. Zbiory w sensie kolektywnym to całości złożone z części np. organizm (jego częścią jest między innymi ręka).

« Matematyka i logika   (Publikacja: 14-08-2004 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Krzysztof Kapulkin
Interesuje się matematyką.

 Liczba tekstów na portalu: 3  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Metody matematyki zadaniowej – funkcje
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 3561 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365