Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.214.416 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 418 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Wielka jest obojętność nieba."
 Prawo » Prawo cywilne

Umowa renty
Autor tekstu:

Renta to świadczenie pieniężne, które pozwala na zapewnienie uprawnionym podmiotom środków utrzymania. Może przyjmować też postać dochodu uzyskiwanego z posiadanego kapitału. Istnieją różne rodzaje rent, np. starcza (czyli emerytura) czy inwalidzka. Renta kształtowana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej. Istnieją też renty pozaumowne. Świadczenie wynikające z umowy renty ma charakter ściśle osobisty [ 1 ]. Każdy, komu przyznano jakikolwiek rodzaj renty, powinien posiadać na jej temat pewną elementarną wiedzę.

Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku [ 2 ] (art. 903 KC). Świadczenie okresowe oznacza, że dana osoba co pewien czas otrzymuje rzecz będącą przedmiotem świadczenia.

Umowa renty może mieć charakter odpłatny i nieodpłatny. Jeżeli umowa renty charakteryzuje się odpłatnością (tzw. renta za wynagrodzeniem) to stosuje się do niej odpowiednio przepisy o sprzedaży (art. 906 § 1 KC), jeżeli nieodpłatnością (tzw. renta bez wynagrodzenia) to stosuje się odpowiednio przepisy o darowiźnie (art. 906 § 2 KC). W przypadku renty za wynagrodzeniem odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania podlega przepisom ogólnym zobowiązań (art.471 KC). Strona zobowiązana do przeniesienia własności rzeczy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu świadczenia wedle zasad obowiązujących przy sprzedaży [ 3 ]. Przy rencie nieodpłatnej zobowiązany do świadczenia renty ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania według zasad określonych w przepisach o darowiźnie. Osoba ta będzie zobowiązana do naprawienia wynikłej szkody, jeżeli została ona wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Umowa renty zawierana jest na pewien okres czasu. To strony [ 4 ] decydują na jak długo zawierają umowę renty. W przypadku renty dożywotniej świadczenie rentowne będzie uiszczane aż do śmierci osoby, której przyznano ten rodzaj renty. Jeżeli termin obowiązku świadczenia został ujęty w umowie to ustaje on z chwilą nadejścia oznaczonego terminu. Oczywiste jest, że obowiązek świadczenia wygasa w razie śmierci uprawnionego, wynika to z ściśle osobistego charakteru umowy renty. Umowa renty nieodpłatnej może wygasnąć przez odwołanie ze strony świadczącego rentę w przypadkach ustalonych przez Kodeks cywilny dla odwołania darowizn [ 5 ].

Strony powinny zawrzeć umowę renty na piśmie. Ta forma przewidziana jest tylko dla celów dowodowych (ad probationem) [ 6 ], niezachowanie jej nie wywołuje nieważności zawartej umowy. Istnieje wyjątek od tej regulacji w przypadku renty nieodpłatnej. Z uwagi na konieczność stosowania do niej przepisów o darowiźnie, świadczenie strony zobowiązującej się do świadczenia renty musi mieć formę aktu notarialnego [ 7 ] (art. 906 § 2 w zw. z art. 890 § 1 KC). Z kolei jeżeli zawierana umowa renty za wynagrodzeniem ma postać przeniesienia własności nieruchomości to dla jej ważności wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego [ 8 ].

Terminy płatności renty ustalane są w umowie. Jeżeli w umowie inaczej nie oznaczono tych terminów to stosuje się następujące zasady: rentę pieniężną należy płacić miesięcznie z góry, natomiast rentę polegającą na świadczeniach w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku należy uiszczać w terminach wynikających z właściwości świadczenia i celu renty (art. 904 KC). Jeżeli uprawniony do renty dożył dnia płatności z góry, to należy mu się całe świadczenie przypadające za dany okres. Renta płatna z dołu powinna być zapłacona za czas do dnia, w którym obowiązek ustał (art. 905 KC).

Do roszczeń o poszczególne świadczenia rentowne stosuje się przepisy ogólne Kodeksu cywilnego dotyczące przedawnienia świadczeń okresowych (art. 118 KC). Takie roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat.

Regulację Kodeksu cywilnego dotyczącą renty stosuje się też w braku przepisów szczególnych do renty wynikającej ze źródeł pozaumownych (art. 907 § 1 KC). Tymi pozaumownymi źródłami prawa do renty są: jednostronne oświadczenia woli, przepisy ustawy np. art. 128 — 144 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, umowy inne niż umowa renty [ 9 ].


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Umowa rachunku bankowego
Katolicki nadzór prawny

 Dodaj komentarz do strony..   


 Przypisy:
[ 1 ] W. Czachórski, „Zobowiązania. Zarys wykładu", Warszawa 2003.
[ 2 ] Jednym z kryterium oznaczenia rzeczy jest ich podział na rzeczy oznaczone co do gatunku i rzeczy oznaczone co do tożsamości. Jeżeli rzecz oznaczona jest co do gatunku, to nie jest oznaczona co do tożsamości i odwrotnie. Rzeczami oznaczonymi co do gatunku są np. samochody wyprodukowane i ustawione w salonie sprzedaży, ale rzeczą oznaczoną co do tożsamości jest już samochód przeznaczony do sprzedaży konkretnemu klientowi.
[ 3 ] Z. Radwański, „Zobowiązania-część szczegółowa", Warszawa 2004.
[ 4 ] Art. 353¹ Kodeksu cywilnego przewiduje swobodę w zawieraniu przez strony jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej, z zastrzeżeniem, że treść lub cel takiej umowy nie mogą sprzeciwiać się jej właściwościom, ustawie i zasadom współżycia społecznego.
[ 5 ] W. Czachórski, „Zobowiązania. Zarys wykładu", Warszawa 2003.
[ 6 ] W razie niezachowania takiej formy nie jest dopuszczalny w razie zaistniałego sporu dowód ze świadków. Wyjątkiem od tego są sytuacje, gdy żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą, fakt dokonania czynności prawnej uprawdopodobniony jest za pomocą pisma oraz gdy obie strony się godzą na wykorzystanie takiego dowodu.
[ 7 ] W. Czachórski, „Zobowiązania. Zarys wykładu", Warszawa 2003.
[ 8 ] Z. Radwański, „Zobowiązania-część szczegółowa", Warszawa 2004.
[ 9 ] Ibidem.

« Prawo cywilne   (Publikacja: 17-08-2004 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Marta Lampart
Absolwentka Prawa i Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się prawem cywilnym i gospodarczym/handlowym oraz ekonomią. Od października 2004 prowadziła zajęcia z Historii Prawa Polskiego w Towarzystwie Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 Liczba tekstów na portalu: 9  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Społeczeństwo obywatelskie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 3562 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365