Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.592.488 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 347 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Radykalna nowość nauki współczesnej polega właśnie na odrzuceniu wiary, która leży u sedna wszelkich popularnych religii, że siły poruszające gwiazdami i atomami zależą od preferencji ludzkiego serca".
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Fundusz Kościelny

Statut Funduszu Kościelnego

M.P.91.39.279

UCHWAŁA Nr 148

RADY MINISTRÓW

z dnia 7 listopada 1991 r.

w sprawie statutu Funduszu Kościelnego.

(M.P. z dnia 22 listopada 1991 r.)

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87 i Nr 10, poz. 111, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Funduszowi Kościelnemu nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

STATUT FUNDUSZU KOŚCIELNEGO

§ 1. Fundusz Kościelny może świadczyć w szczególności na następujące cele:

1) wspomaganie kościelnej działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej, a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznej, oraz współdziałanie w tym zakresie organów administracji rządowej z Kościołem Katolickim oraz innym i kościołami i związkami wyznaniowymi,

2) pokrywanie części wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych duchownych, zgodnie z art. 31 ust. 3 i 4 oraz art. 37 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych (Dz. U. Nr 29, poz. 156 i z 1990 r. Nr 36, poz. 206),

3) odbudowę, konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.

§ 2. Organem zarządzająco-wykonawczym Funduszu Kościelnego jest Zarząd składający się z: dyrektora generalnego w Urzędzie Rady Ministrów — dyrektora Biura do Spraw Wyznań, dyrektora Zespołu Ogólnego Biura do Spraw Wyznań i wicedyrektora Zespołu Ogólnego do Spraw Funduszu Kościelnego.

§ 3. Oświadczenie woli w imieniu Funduszu Kościelnego składa dwóch przedstawicieli Zarządu.

§ 4. Przewodniczącym Zarządu jest dyrektor generalny w Urzędzie Rady Ministrów — dyrektor Biura do Spraw Wyznań, do którego należy:

1) akceptowanie projektu preliminarza budżetowego Funduszu,

2) określanie wysokości kwoty dotacji Funduszu zastrzeżonej do swojej decyzji oraz do decyzji wicedyrektora Zespołu Ogólnego do Spraw Funduszu Kościelnego,

3) podejmowanie indywidualnych decyzji o przyznaniu dotacji ze środków Funduszu,

4) akceptowanie okresowych sprawozdań z wykorzystania środków Funduszu.

§ 5. Bieżące kierowanie sprawami i obsługę Funduszu Kościelnego zapewnia Biuro do Spraw Wyznań Urzędu Rady Ministrów przez wicedyrektora Zespołu Ogólnego do Spraw Funduszu Kościelnego, do którego należy w szczególności:

1) opracowywanie rocznych preliminarzy dochodów i wydatków Funduszu Kościelnego,

2) współdziałanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach związanych z ubezpieczeniem duchownych w zakresie wynikającym z ustawy o ubezpieczeniu duchownych,

3) utrzymywanie stałych kontaktów z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami wyznaniowymi, a także innymi przedstawicielami przy Funduszu Kościelnym,

4) rejestrowanie i weryfikacja wniosków o dotacje z Funduszu,

5) podejmowanie decyzji o przyznaniu dotacji w ramach uprawnień określonych w § 4 pkt 2,

6) zorganizowanie systemu kontroli prawidłowego wykorzystania środków z dotacji Funduszu,

7) zorganizowanie obsługi kancelaryjno-biurowej i finansowo-księgowej Funduszu,

8) sporządzenie okresowych sprawozdań z wykorzystania środków Funduszu.

§ 6. 1. Organami opiniodawczymi w zakresie dysponowania środkami Funduszu są przedstawicielstwa osób prawnych Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych przy Funduszu Kościelnym.

2. W skład przedstawicielstw ze strony osób prawnych Kościoła Katolickiego wchodzą pełnomocnicy: Konferencji Episkopatu Polski, Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich.

3. Właściwe osoby prawne innych kościołów i związków wyznaniowych określają skład swoich przedstawicielstw.

4. Przedstawicielstwa, o których mowa w ust. 1 mają prawo do przedstawiania i opiniowania wniosków o dotacje z Funduszu w odniesieniu do swojego kościoła lub związku wyznaniowego.

§ 7. Nadzór nad Zarządem Funduszu Kościelnego sprawuje Minister — Szef Urzędu Rady Ministrów.

§ 8. 1. Świadczenia z Funduszu Kościelnego przyznaje się na wniosek osób prawnych Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, składany do Zarządu Funduszu bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicielstw, o których mowa w § 6.

2. Świadczenia z Funduszu Kościelnego mogą być ponadto przyznane z inicjatywy własnej Zarządu Funduszu.

§ 9. Wniosek o świadczenie z Funduszu Kościelnego powinien zawierać uzasadnienie celowości wydatków, kosztorys planowanych prac, a w przypadku odbudowy i remontów obiektów kościelnych i sakralnych - opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§ 10. 1. Świadczenia z Funduszu Kościelnego są przekazywane w obrocie bezgotówkowym i podlegają rozliczeniu z Zarządem Funduszu w terminie roku na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach finansowo-księgowych.

2. W szczególnych przypadkach termin określony w ust.1 może być zmieniony za zgodą Zarządu Funduszu Kościelnego.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Informacja w sprawie Funduszu Kościelnego
Dlaczego Hausner zapomniał o Funduszu Kościelnym?

 Dodaj komentarz do strony..   


« Fundusz Kościelny   (Publikacja: 22-07-2002 Ostatnia zmiana: 19-12-2004)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1312 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365