Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.032.536 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 288 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Aby osiągnąć wspaniałe rzeczy, musimy marzyć tak dobrze, jak działać.
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Akty i dokumenty

Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych

Dz. U.99.38.374

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 marca 1999 r.

w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

(Dz. U. z dnia 28 kwietnia 1999 r.)

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zasady i sposób prowadzenia rejestru, dane i informacje podlegające wpisowi, sposób, formę i termin aktualizacji wpisów do rejestru, warunki udostępniania rejestru, wydawania wyciągów z rejestru oraz sposób wykreślania kościoła lub innego związku wyznaniowego z rejestru.

§ 2. Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych, zwany dalej „rejestrem", składa się z dwóch działów:

1) działu A, do którego wpisuje się kościoły i inne związki wyznaniowe,

2) działu B, do którego wpisuje się organizacje międzykościelne.

§ 3. Dla poszczególnych działów rejestru prowadzi się oddzielne księgi rejestrowe, w których wpisuje się podlegające wpisowi dane i informacje, każdą w innym punkcie, z zachowaniem kolejności wpisów wynikającej z § 5.

§ 4. Dla każdego kościoła lub innego związku wyznaniowego (organizacji międzykościelnej) prowadzi się oddzielne akta rejestrowe, obejmujące akta postępowania rejestrowego oraz dołączane sukcesywnie akta postępowań o dokonaniu dalszych wpisów w rejestrze, a także wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisów.

§ 5. 1. Wpisowi do rejestru podlegają dane i informacje według następującego porządku:

1) liczba kolejna wpisu,

2) data wpisu do rejestru i daty wpisów późniejszych zmian statutu,

3) nazwa, adres siedziby kościoła lub innego związku wyznaniowego,

4) teren działania kościoła lub innego związku wyznaniowego, członkostwo w organizacjach międzykościelnych, przynależność do organizacji o zasięgu międzynarodowym oraz zakres i formy wzajemnych stosunków,

5) informacja o podstawowych celach działalności i zasadach ich realizacji,

6) informacja o podstawowych źródłach i zasadach doktrynalnych,

7) organy, zasady i tryb ich ustanawiania, przekształcania i znoszenia,

8) kompetencje organów,

9) informacja o osobach pełniących funkcje kierowniczych organów wykonawczych, obejmująca: stanowisko, imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, numer i cechy dokumentu tożsamości,

10) informacja o osobach duchownych i zakonnych w myśl prawa państwowego,

11) informacja o sposobie reprezentowania kościoła lub innego związku wyznaniowego oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,

12) dane o jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną: nazwy, zasady tworzenia, znoszenia i przekształcania tych jednostek,

13) utworzone jednostki organizacyjne mające osobowość prawną (nazwy, siedziby),

14) dane o jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej: nazwy, zasady tworzenia, znoszenia i przekształcania tych jednostek,

15) utworzone jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (nazwy, siedziby),

16) informacja o wystąpieniu organu rejestrowego lub prokuratora do sądu powszechnego o stwierdzenie niezgodności działania kościoła lub innego związku wyznaniowego z przepisami prawa lub jego statutem,

17) data, sygnatura akt i treść decyzji o wykreśleniu z rejestru oraz o wyznaczeniu likwidatora,

18) uwagi.

2. W punkcie „uwagi" zamieszcza się w szczególności informację o akcie stanowiącym podstawę rozwiązania się kościoła lub innego związku wyznaniowego.

3. W punktach księgi rejestrowej w dziale B zamieszcza się odpowiednie dane dotyczące organizacji międzykościelnej.

§ 6. 1. Podstawą decyzji zarządzającej wpis do rejestru są dokumenty złożone do akt rejestrowych.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, podaje się nazwy poszczególnych punktów rejestru oraz treść wpisów do tych punktów.

3. W treści wpisu można powołać się na dokument złożony do akt postępowania rejestrowego. Dokument ten uważa się wówczas za objęty treścią wpisu.

§ 7. 1. Przepisy dotyczące dokonania wpisu stosuje się odpowiednio do aktualizacji wpisów do rejestru, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Aktualizacja wpisów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 9, 13, 15 i 16, a także zmiana adresu odbywa się w formie wzmianki w rejestrze, na podstawie zawiadomienia dokonanego przez władze kościoła lub innego związku wyznaniowego.

§ 8. Przepisy dotyczące dokonania wpisu stosuje się odpowiednio do wykreślenia wpisu.

§ 9. Dokonanie wpisu danych i informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 16-18, zarządza się z urzędu.

§ 10. 1. Księgi i akta rejestrowe nie mogą być wynoszone poza miejsce ich przechowywania w siedzibie organu rejestrowego.

2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych rejestr i dokumenty określone w § 3 i 4.

3. Organy kościoła lub innego związku wyznaniowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 7, określone w księdze rejestrowej, mogą żądać wydania urzędowo poświadczonych odpisów i wyciągów z rejestru.

4. Odpisy i wyciągi, o których mowa w ust. 3, mogą być także wydawane innym osobom mającym w tym interes prawny.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra-Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 12 lipca 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu prowadzenia rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych (Dz. U. Nr 46, poz. 249).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Rejestracja Kościoła i związku wyznaniowego
Wolność sumienia i wyznania

 Dodaj komentarz do strony..   


« Akty i dokumenty   (Publikacja: 22-07-2002 Ostatnia zmiana: 09-11-2003)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1317 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365