Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
188.708.947 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29036 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 5703 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Jedna z najsmutniejszych lekcji płynących z historii ludzkości brzmi: Jeśli oszukiwano nas przez wystarczająco długi czas, to mamy tendencję do odrzucania jakichkolwiek dowodów na występowanie tego oszustwa. Nie jesteśmy zainteresowani odnalezieniem prawdy. Oszustwo nas pochłonęło. Po prostu zbyt bolesne byłoby przyznanie się nawet przed samym sobą, że zostaliśmy oszukani."
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Akty i dokumenty

Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych

Dz. U.99.38.374

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 marca 1999 r.

w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

(Dz. U. z dnia 28 kwietnia 1999 r.)

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zasady i sposób prowadzenia rejestru, dane i informacje podlegające wpisowi, sposób, formę i termin aktualizacji wpisów do rejestru, warunki udostępniania rejestru, wydawania wyciągów z rejestru oraz sposób wykreślania kościoła lub innego związku wyznaniowego z rejestru.

§ 2. Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych, zwany dalej „rejestrem", składa się z dwóch działów:

1) działu A, do którego wpisuje się kościoły i inne związki wyznaniowe,

2) działu B, do którego wpisuje się organizacje międzykościelne.

§ 3. Dla poszczególnych działów rejestru prowadzi się oddzielne księgi rejestrowe, w których wpisuje się podlegające wpisowi dane i informacje, każdą w innym punkcie, z zachowaniem kolejności wpisów wynikającej z § 5.

§ 4. Dla każdego kościoła lub innego związku wyznaniowego (organizacji międzykościelnej) prowadzi się oddzielne akta rejestrowe, obejmujące akta postępowania rejestrowego oraz dołączane sukcesywnie akta postępowań o dokonaniu dalszych wpisów w rejestrze, a także wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisów.

§ 5. 1. Wpisowi do rejestru podlegają dane i informacje według następującego porządku:

1) liczba kolejna wpisu,

2) data wpisu do rejestru i daty wpisów późniejszych zmian statutu,

3) nazwa, adres siedziby kościoła lub innego związku wyznaniowego,

4) teren działania kościoła lub innego związku wyznaniowego, członkostwo w organizacjach międzykościelnych, przynależność do organizacji o zasięgu międzynarodowym oraz zakres i formy wzajemnych stosunków,

5) informacja o podstawowych celach działalności i zasadach ich realizacji,

6) informacja o podstawowych źródłach i zasadach doktrynalnych,

7) organy, zasady i tryb ich ustanawiania, przekształcania i znoszenia,

8) kompetencje organów,

9) informacja o osobach pełniących funkcje kierowniczych organów wykonawczych, obejmująca: stanowisko, imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, numer i cechy dokumentu tożsamości,

10) informacja o osobach duchownych i zakonnych w myśl prawa państwowego,

11) informacja o sposobie reprezentowania kościoła lub innego związku wyznaniowego oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,

12) dane o jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną: nazwy, zasady tworzenia, znoszenia i przekształcania tych jednostek,

13) utworzone jednostki organizacyjne mające osobowość prawną (nazwy, siedziby),

14) dane o jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej: nazwy, zasady tworzenia, znoszenia i przekształcania tych jednostek,

15) utworzone jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (nazwy, siedziby),

16) informacja o wystąpieniu organu rejestrowego lub prokuratora do sądu powszechnego o stwierdzenie niezgodności działania kościoła lub innego związku wyznaniowego z przepisami prawa lub jego statutem,

17) data, sygnatura akt i treść decyzji o wykreśleniu z rejestru oraz o wyznaczeniu likwidatora,

18) uwagi.

2. W punkcie „uwagi" zamieszcza się w szczególności informację o akcie stanowiącym podstawę rozwiązania się kościoła lub innego związku wyznaniowego.

3. W punktach księgi rejestrowej w dziale B zamieszcza się odpowiednie dane dotyczące organizacji międzykościelnej.

§ 6. 1. Podstawą decyzji zarządzającej wpis do rejestru są dokumenty złożone do akt rejestrowych.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, podaje się nazwy poszczególnych punktów rejestru oraz treść wpisów do tych punktów.

3. W treści wpisu można powołać się na dokument złożony do akt postępowania rejestrowego. Dokument ten uważa się wówczas za objęty treścią wpisu.

§ 7. 1. Przepisy dotyczące dokonania wpisu stosuje się odpowiednio do aktualizacji wpisów do rejestru, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Aktualizacja wpisów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 9, 13, 15 i 16, a także zmiana adresu odbywa się w formie wzmianki w rejestrze, na podstawie zawiadomienia dokonanego przez władze kościoła lub innego związku wyznaniowego.

§ 8. Przepisy dotyczące dokonania wpisu stosuje się odpowiednio do wykreślenia wpisu.

§ 9. Dokonanie wpisu danych i informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 16-18, zarządza się z urzędu.

§ 10. 1. Księgi i akta rejestrowe nie mogą być wynoszone poza miejsce ich przechowywania w siedzibie organu rejestrowego.

2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych rejestr i dokumenty określone w § 3 i 4.

3. Organy kościoła lub innego związku wyznaniowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 7, określone w księdze rejestrowej, mogą żądać wydania urzędowo poświadczonych odpisów i wyciągów z rejestru.

4. Odpisy i wyciągi, o których mowa w ust. 3, mogą być także wydawane innym osobom mającym w tym interes prawny.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra-Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 12 lipca 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu prowadzenia rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych (Dz. U. Nr 46, poz. 249).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Rejestracja Kościoła i związku wyznaniowego
Wolność sumienia i wyznania

 Dodaj komentarz do strony..   


« Akty i dokumenty   (Publikacja: 22-07-2002 Ostatnia zmiana: 09-11-2003)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1317 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365