Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.061.302 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 292 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Napatrzył się i wciąż nie mógł zrozumieć - co za fatum wisi nad tym nieszczęsnym krajem, co za przekleństwo, że jeśli nawet pojawiał się tu ktoś porządny, to albo zaraz znikał nie wiedzieć gdzie, albo po fakcie okazywał się zupełnie inny i tak czy owak do wyboru zostawali tylko kretyni i złodzieje, świnie i dupy wołowe, cynicy i nieudacznicy - i proszę, wybieraj, chciałeś wolności, chciałeś demokracji..
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Akty i dokumenty

Międzykościelna Komisja Regul.

Dz. U.00.12.151

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 9 lutego 2000 r.

w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną.

(Dz. U. z dnia 23 lutego 2000 r.)

Na podstawie art. 38d ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania regulacyjnego oraz wynagrodzenie dla członków Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej, zwanej dalej „Komisją", i jej personelu pomocniczego.

§ 2. 1. Komisja przeprowadza regulację w sposób przewidziany w art. 38a ust. 1 i art. 38b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, zwanej dalej „ustawą".

2. Komisja składa się z 22 stałych członków, w tym 4 wyznaczonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 18 wyznaczonych przez władze kościołów, innych związków wyznaniowych i krajowych organizacji międzykościelnych, których wniosek dotyczy.

3. Komisja rozpatruje sprawy w zespołach orzekających, w skład których wchodzi po dwóch członków, w tym dwóch współprzewodniczących zespołów wyznaczonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przez władze kościoła lub innego związku wyznaniowego albo krajowej organizacji międzykościelnej, której wniosek dotyczy.

4. Zespół orzekający rozpatruje sprawy pod kierunkiem dwóch współprzewodniczących.

5. Współprzewodniczący zespołów przewodniczą kolejno posiedzeniom zespołów.

§ 3. 1. Siedzibą Komisji jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Zespół orzekający może orzekać na posiedzeniach wyjazdowych.

§ 4. Obsługę kancelaryjno-biurową Komisji zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozdział 2

Postępowanie regulacyjne

§ 5. 1. Postępowanie regulacyjne, o którym mowa w art. 38a ust. 1 i 2 ustawy, zwane dalej „postępowaniem regulacyjnym", wszczyna się na wniosek osoby prawnej kościoła wymienionego w art. 38a ust. 1 ustawy, innego kościoła lub związku wyznaniowego albo krajowej organizacji międzykościelnej, o których mowa w art. 38a ust. 2 ustawy, zwanej dalej „kościelną osobą prawną".

2. Uczestnikiem postępowania regulacyjnego może być kościelna osoba prawna lub jednostka państwowa albo jednostka samorządu terytorialnego, której interesu prawnego dotyczy to postępowanie.

3. Zainteresowaną jednostką państwową jest jednostka uprawniona do dysponowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostka państwowa, w której władaniu znajduje się nieruchomość lub jej część będąca przedmiotem postępowania regulacyjnego.

4. Jeżeli niepaństwowe osoby trzecie nabyły prawo do upaństwowionej nieruchomości, o których mowa w art. 38d ust. 7 ustawy, jednostką zainteresowaną jest Skarb Państwa, reprezentowany przez wojewodę.

§ 6. O wszczęciu postępowania regulacyjnego zespół orzekający powiadamia pisemnie uczestników postępowania. Uczestnik postępowania, pod którego adresem żądanie jest skierowane, powinien udzielić pisemnych wyjaśnień w terminie 30 dni.

§ 7. 1. Zespół orzekający załatwia sprawy bez zbędnej zwłoki.

2. Niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez uczestników postępowania.

§ 8. W zakresie pełnomocnictw i doręczania pism stosuje się odpowiednio przepisy art. 32-33, 39-41 i 45-47 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwanego dalej „Kpa".

§ 9. W zakresie wzywania do udziału w czynnościach postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 50-56 Kpa, z wyłączeniem przepisu art. 54 § 1 pkt 6 Kpa.

§ 10. W zakresie terminów stosuje się przepisy art. 57-60 Kpa.

§ 11. 1. Wniosek o wszczęcie postępowania regulacyjnego składa się w formie pisemnej.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) wskazanie uczestników postępowania regulacyjnego oraz ich adresów,

2) sprecyzowanie żądania,

3) faktyczne i prawne uzasadnienie żądania,

4) wskazanie dowodów oraz okoliczności przemawiających za uwzględnieniem wniosku.

3. Do wniosku powinny być dołączone posiadane oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów przytoczonych we wniosku. Wnioskodawca może wnieść o:

1) polecenie uczestnikowi postępowania regulacyjnego dostarczenia dokumentów będących w jego posiadaniu lub złożenie odpowiednich oświadczeń,

2) zażądanie z urzędu dostarczenia dokumentów znajdujących się w sądach i urzędach.

4. Wniosek o wszczęcie postępowania regulacyjnego oraz dokumenty załączone jako dowody składa się wraz z ich odpisami dla uczestników postępowania.

§ 12. Wnioski składane w toku postępowania regulacyjnego przed Komisją oraz wyjaśnienia mogą być wnoszone na piśmie, telegraficznie, telefaksem, a także ustnie do protokołu.

§ 13. Współprzewodniczący zespołu orzekającego jest obowiązany potwierdzić wniesienie wniosku lub wyjaśnienia, jeżeli wnoszący tego zażąda.

§ 14. 1. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom określonym w § 11, współprzewodniczący zespołu orzekającego wezwą wnoszącego do uzupełnienia braków.

2. Współprzewodniczący zespołu orzekającego mogą z urzędu zażądać dostarczenia wszelkich dokumentów mających znaczenie w sprawie od każdego, u kogo się one znajdują. W tym samym celu mogą także żądać złożenia oświadczeń.

3. W zakresie usuwania braków wniosku stosuje się odpowiednio art. 64 § 2 Kpa.

§ 15. 1. Zespół orzekający sporządza zwięzły protokół każdej czynności postępowania regulacyjnego, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie.

2. W szczególności sporządza się protokół:

1) przesłuchania uczestnika, świadka, biegłego,

2) oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale członka zespołu orzekającego,

3) rozprawy,

4) ustnego orzeczenia i postanowienia.

3. Do protokołów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 68-72 Kpa.

§ 16. W zakresie udostępniania uczestnikom akt postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 73 i 74 Kpa.

§ 17. W zakresie dowodów w postępowaniu regulacyjnym stosuje się odpowiednio przepisy art. 75-87 Kpa, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu administracyjnego.

§ 18. 1. Zespół orzekający może rozstrzygać sprawę na posiedzeniu bez udziału uczestników postępowania.

2. Rozprawa powinna być wyznaczona, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów uczestników postępowania oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.

3. Rozprawą lub posiedzeniem kieruje jeden ze współprzewodniczących zespołu orzekającego. Kierujący rozprawą stosuje odpowiednio przepisy art. 91-95 Kpa.

§ 19. W zakresie zawieszenia postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 97-103 Kpa.

§ 20. 1. Uczestnicy postępowania regulacyjnego mogą zawrzeć ugodę przed zespołem orzekającym. Przy zawieraniu ugody stosuje się odpowiednio przepisy art. 116 i 117 Kpa.

2. Gdy ugoda nie zostanie zawarta, zespół orzekający wyda orzeczenie, które podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W razie równości głosów uznaje się, że zespół orzekający nie uzgodnił orzeczenia (art. 38g ust. 1 ustawy).

§ 21. W zakresie orzeczeń i ugód, o których mowa w § 20, stosuje się odpowiednio przepisy art. 104-113 Kpa.

§ 22. Klauzulę wykonalności nadają współprzewodniczący zespołu, opatrując ją okrągłą pieczęcią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 23. W zakresie ustalania kosztów postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio art. 262 Kpa, z tym że uczestnika postępowania obciążają te koszty postępowania poniesione w jego interesie lub na jego żądanie, które nie wynikają z ustawowego obowiązku organów administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 3

Wynagrodzenie członków Komisji i personelu pomocniczego

§ 24. 1. Członkowi Komisji przysługuje wynagrodzenie w formie zryczałtowanej diety miesięcznej obliczanej od podstawy wynoszącej:

1) dla współprzewodniczącego zespołu orzekającego - 70% wynagrodzenia wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,

2) dla członka — 70% wynagrodzenia sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2. Wysokość diety, o której mowa w ust. 1, jest proporcjonalna do ilości postępowań regulacyjnych rozpatrywanych przez zespół orzekający, w skład którego wchodzi członek Komisji.

3. Przy obliczaniu wysokości diety, o której mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się liczbę postępowań rozpatrywanych przez zespół orzekający, w skład którego wchodzi członek Komisji, w stosunku do liczby wszystkich postępowań rozpatrywanych przez Komisję.

4. Personel pomocniczy Komisji otrzymuje zryczałtowane diety w wysokości:

1) sekretarz Komisji — 35%,

2) protokolant Komisji — 15%

podstawy diety członka Komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 25. Działalność Komisji jest finansowana z budżetu państwa, w części 43 — Wyznania religijne.

§ 26. 1. Jeżeli członek Komisji lub jej personelu pomocniczego jest jednocześnie członkiem komisji majątkowej lub komisji regulacyjnej działającej na podstawie ustawy o stosunku państwa do innego kościoła lub związku wyznaniowego albo członkiem personelu pomocniczego takiej komisji, otrzymuje, z zastrzeżeniem ust. 2, wynagrodzenie w wysokości 10% zryczałtowanej diety, o której mowa w § 24.

2. W przypadku pełnienia przez tę samą osobę różnych funkcji w komisjach, o których mowa w ust. 1, przysługuje jej prawo wskazania komisji, z tytułu udziału w której otrzymywać będzie wynagrodzenie w pełnej wysokości.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 27. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Tryb postępowania regulacyjnego przed Kom. Majątk.
Posługi religijne dla więźniów (KKW)

 Dodaj komentarz do strony..   


« Akty i dokumenty   (Publikacja: 22-07-2002 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1325 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365