Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
187.791.193 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7363 tekstów. Zajęłyby one 29029 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 5462 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Nadanie winie zbiorowego atrybutu, ujmując krótko, jest niemoralne samo w sobie, co zresztą religia nie jeden raz przyznała, kiedy sytuacja przymuszała ją do tego.
 STOWARZYSZENIE » Informacje o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Neutrum: Statut [2]

7. Oddziały Wojewódzkie lub/i Regionalne, z zachowaniem przepisów prawa i postanowień statutu, wybierają swoje zarządy i komisje rewizyjne na zasadach określonych w par. 16 niniejszego statutu. Uchwały o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Walne Zebranie Oddziału większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków lub Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.

8. Oddziały Wojewódzkie lub/i Regionalne z zachowaniem przepisów prawa i postanowień statutu decydują o swoich formach działalności, powołują i organizują koła środowiskowe, mogą korzystać z uprawnienia określonego w § 4 ust. 2 statutu.

9. Delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia wybiera się na Walnych Zebraniach Oddziałów, zwoływanych przez zarządy Wojewódzkie lub/i Regionalne Stowarzyszenia w porozumieniu z Zarządem Krajowym, w proporcji 1 delegat na 5 członków. Kadencja delegata trwa 3 lata.

§ 14

Władze Stowarzyszenia działają kolegialnie i wyrażają swą wolę przez podejmowanie uchwał.

§ 15

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeśli statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu władz brak jest połowy liczby ich członków, na kolejnym posiedzeniu uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych, przy czym ich liczba nie może być mniejsza niż 1/4 ogólnej liczby członków tych władz, a ustalenie to nie dotyczy uchwalania zmian statutu ani rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 16

1. Wybory do wszystkich władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Do władz Stowarzyszenia zostają wybrani kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, przy czym jeśli w pierwszej turze wyborów nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty - przeprowadza się drugą turę wyborów, w której zostają wybrani ci kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

3. Nie można być jednocześnie członkiem władzy wykonawczej i kontrolnej.

4. Wszystkie głosowania w Stowarzyszeniu są jawne, poza określonym w ustępie 1, chyba że 1/4 uprawnionych członków opowie się za głosowaniem tajnym.

§ 17

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 18

Do właściwości Walnego Zebrania należy:

1. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;

2. uchwalanie statutu i zmian w statucie;

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz krajowych Stowarzyszenia;

4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu;

5. uchwalanie zasad ustalania składki członkowskiej lub jej wysokości;

6. dokonywanie wyboru 11-15 członków Zarządu Krajowego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej w liczbie 3-5 osób;

7. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu Krajowego o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia;

8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia.

§ 19

Walne Zebranie zwoływane jest w połowie i pod koniec kadencji władz Stowarzyszenia przez Zarząd Krajowy, który powiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania za pośrednictwem władz oddziałów terenowych, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad.

§ 20

Na wniosek Zarządu Krajowego, zarządów oddziałów terenowych skupiających co najmniej 30% członków Stowarzyszenia, lub 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia albo Krajowej Komisji Rewizyjnej - zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie, które musi się odbyć nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku i może obradować jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

1. Do właściwości Zarządu Krajowego należy:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

c) tworzenie i rozwiązywanie organów pomocniczych na szczeblu krajowym, oraz określanie ich zadań, regulaminów pracy i sprawowanie nadzoru nad tymi organami;

d) zatrudnianie, na szczeblu krajowym, pracowników Stowarzyszenia, składanie oświadczeń woli o nabywaniu i zbywaniu majątku Stowarzyszenia oraz przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

e) decydowanie w sprawach działalności gospodarczej Stowarzyszenia na szczeblu krajowym;

f) decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń, organizacji krajowych i zagranicznych oraz o przyjmowaniu członków wspierających po uzyskaniu zgody odpowiednich władz oddziałów terenowych;

g) powoływanie i koordynowanie działalności oddziałów terenowych i ich władz w celu ustalania jednolitych sposobów realizacji celów Stowarzyszenia;

h) określanie, w porozumieniu z władzami oddziałów terenowych, zasad finansowania działalności władz krajowych i przedsięwzięć Stowarzyszenia o zasięgu krajowym;

i) określanie, w porozumieniu z władzami oddziałów terenowych, zasad korzystania przez oddziały terenowe ze środków finansowych i rzeczowych uzyskiwanych na szczeblu krajowym;

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał władz oddziałów terenowych o skreśleniu i wykluczeniu ze Stowarzyszenia;

k) dokonywanie wykładni statutu i uchwał władz krajowych Stowarzyszenia;

l) uprawnianie członków Krajowej Rady Programowej do występowania w imieniu Stowarzyszenia na zewnątrz;

m) podejmowanie uchwał dotyczących przekazywania swoich uprawnień na rzecz Prezydium Zarządu Krajowego;

n) zwoływanie Walnego Zebrania.

2. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwoływane są przez Prezydium co najmniej jeden raz na 3 miesiące lub w każdym czasie na wniosek nie mniej niż 3 członków Zarządu Krajowego.

§ 22

1. Zarząd Krajowy ze swego grona wybiera i odwołuje z funkcji: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. W skład Zarządu Krajowego wchodzą członkowie wybrani przez Walne Zebranie w drodze art. 18 ust 6 oraz prezesi oddziałów terenowych Stowarzyszenia.

2. W skład Prezydium Zarządu Krajowego wchodzą: prezes Zarządu, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik oraz trzech członków wybranych przez Zarząd Krajowy ze swego grona.

3. Krajowa Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera i odwołuje z funkcji: przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 23

Do właściwości Prezydium Zarządu Krajowego należy:

1. wykonywanie uchwał Zarządu Krajowego;

2. zajmowanie stanowiska w bieżących sprawach;

3. składanie Zarządowi Krajowemu sprawozdań ze swej działalności

4. opracowywanie projektów uchwał Zarządu Krajowego i przygotowywanie jego posiedzeń;

5. występowanie w imieniu Stowarzyszenia na zewnątrz;

6. wykonywanie uprawnień i zadań przekazywanych przez Zarząd Krajowy.

§ 24

1. Kierowanie bieżącą działalnością i kontrolowanie wykonywania zadań zleconych przez Zarząd Krajowy swoim członkom należy do prezesa Stowarzyszenia lub (każdorazowo) do wyznaczonego w zastępstwie wiceprezesa.

2. Sekretarz Zarządu Krajowego odpowiedzialny jest zaprowadzenie dokumentacji władz krajowych, składającej się. z: protokołów posiedzeń, uchwał oraz dokumentów potwierdzających ich wykonanie.

3. Skarbnik kieruje działalnością finansową i odpowiada za dokumentację finansową Stowarzyszenia.

§ 25

1. Składy Zarządu Krajowego i Prezydium Zarządu Krajowego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej mogą być dookoptowane do liczb wymaganych przez statut w razie ich uszczuplenia w trakcie kadencji.

2. Uzupełnienie składów, określone w ust. 1, następuje w drodze uchwał tych władz, ważnych do czasu wyborów dokonanych przez najbliższe Walne Zebranie.

3. Poprzez uzupełnienie, określone w ust. 1, można zmienić nie więcej niż 1/2 składu organu władzy.

§ 26

1. Krajowa Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę całej działalności Stowarzszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej władz krajowych i terenowych oraz ocenia celowość i rzetelność tej działalności.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Krajowego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych oraz żądać wyjaśnień, a jej Przewodniczący może brać udział w posiedzeniach Zarządu Krajowego i jego Prezydium.

3. Krajowa Komisja Rewizyjna ma pełny wgląd we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia. Członkowie władz krajowych i terenowych Stowarzyszenia mają obowiązek udzielania członkom Krajowej Komisji Rewizyjnej potrzebnych wyjaśnień i zapewnienie im warunków do wykonywania czynności kontrolnych i rewizyjnych.


1 2 3 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Stowarzyszenie Neutrum: kim jesteśmy i co robimy?
Stowarzyszenie Neutrum: Deklaracja członkowska


« Informacje o Stowarzyszeniu   (Publikacja: 01-01-2003 Ostatnia zmiana: 31-10-2003)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1813 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365