Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.281.017 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 427 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
 STOWARZYSZENIE » Informacje o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Neutrum: Statut [1]

Statut przyjęty na III Walnym Zebraniu Delegatów
Warszawa, 11 czerwca 1994 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo NEUTRUM i zwane jest w treści statutu Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie NEUTRUM.

3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej właściwej dla ochrony dóbr osobistych.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może tworzyć oddziały terenowe w kraju i za granicą, z zachowaniem przepisów prawa i postanowień statutu.

3. Oddziały terenowe krajowe Regionalne i/lub Wojewódzkie są powoływane przez Zarząd Krajowy na wniosek członków Stowarzyszenia zamieszkujących dany obszar działania. Oddział musi liczyć co najmniej 15 członków.

4. Siedzibą Oddziałów Wojewódzkich są miasta wojewódzkie.

§ 3

Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia stanowią:

1. oddziały wojewódzkie i/lub regionalne, ich organy władzy - zarządy wojewódzkie lub/i regionalne oraz organy doradcze i pomocnicze;

2. władze krajowe oraz organy doradcze i pomocnicze.

§ 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Oddziały terenowe Stowarzyszenia mogą uzyskiwać osobowość prawną na zasadach określonych przepisami prawa.

II. Cele, środki i sposoby działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest państwo polskie, w którym:

1. ład społeczny oparty jest na demokratycznym kompromisie, neutralności światopoglądowej państwa, wolności jednostki i prawach mniejszości;

2. kościoły i związki wyznaniowe oddzielone są od państwa;

3. prawo nie zależy od reguł i nakazów religii lub światopoglądu;

4. kościoły, związki wyznaniowe i organizacje o charakterze światopoglądowym mają gwarancje swobodnego rozwoju i uczestnictwa we właściwych im sferach życia publicznego;

5. proces wychowania i nauczania w szkołach nieprywatnych oddzielony jest od kościołów i związków wyznaniowych;

6. instytucje państwowe i ich funkcjonowanie mają charakter wyłącznie świecki;

7. nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodów religijnych lub światopoglądowych;

8. każdy ma prawo zachować w tajemnicy swą przynależność religijną i przekonania.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

1. publiczne ogłaszanie stanowiska w sprawach działań państwa kształtujących sferę stosunków ze związkami wyznaniowymi;

2. wspieranie inicjatyw i zachowań społecznych propagujących zasady rozdziału kościołów i związków wyznaniowych od państwa i neutralności światopoglądowej państwa;

3. organizowanie, zgodnie z prawem, wystąpień obywatelskich;

4. tworzenie i prowadzenie niezależnych ośrodków badania opinii publicznej oraz publikowanie wyników ich prac;

5. formułowanie społecznych projektów aktów prawnych regulujących sferę stosunków między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wolności, prawa i obowiązki obywatelskie dotyczące przekonań;

6. inicjowanie, organizowanie, popieranie, prowadzenie i finansowanie odpowiednich przedsięwzięć popularyzatorskich, naukowych i oświatowych;

7. gromadzenie danych o przypadkach naruszeń wolności sumienia i wyznania oraz porządku prawnego regulującego stosunki między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi oraz podawanie ich do publicznej wiadomości;

8. udzielanie pomocy prawnej w przypadkach naruszeń norm prawa chroniących dobra osobiste związane z wolnością sumienia i wyznania;

9. współpracę z organizacjami o celach zbieżnych i współpracę z osobami prowadzącymi działalność w sferze zbieżnej z celami Stowarzyszenia;

10.publiczną krytykę organizacji i osób występujących przeciw swobodzie działania i głoszenia celów statutowych przez Stowarzyszenie;

11.prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskiwania środków na działalność statutową.

III. Członkowie Stowarzyszenia, nabycie i utrata członkostwa, prawa i obowiązki członków

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski.

2. Na zasadach określonych przez prawo, członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby od lat 16 oraz cudzoziemcy.

3. Osoby prawne i inne podmioty nie będące osobami fizycznymi mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia, reprezentowanymi przez wyznaczonych przez siebie przedstawicieli w liczbie do 3 osób. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Krajowy.

§ 8

1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu nabywa się przez złożenie Zarządowi odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego lub Regionalnego Stowarzyszenia wymaganej pisemnej deklaracji, zawierającej poparcie dla celów Stowarzyszenia i zobowiązanie do przestrzegania statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz.

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą:

a) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, przez złożenie pisemnej deklaracji Zarządowi odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego lub Regionalnego Stowarzyszenia;

b) wykreślenia członka ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego lub Regionalnego Stowarzyszenia, w przypadku niepłacenia zadeklarowanych składek członkowskich przez co najmniej jeden rok;

c) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego lub Regionalnego Stowarzyszenia za postępowanie niezgodne ze statutem.

d) Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, złożone za pośrednictwem Zarządu Oddziału, który podjął uchwałę, w terminie 30 dni od jej doręczenia.

§ 9

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, w szczególności zabierać głos we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia;

2. zgłaszać własne inicjatywy dotyczące działalności Stowarzyszenia i domagać się od władz Stowarzyszenia ich oceny i realizacji;

3. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia;

4. uczestniczyć w innych organizacjach społecznych, samorządowych, politycznych, których cele i sposoby działania nie są sprzeczne z celami i statutem Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1. uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;

2. przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3. regularnie wnosić zadeklarowane składki członkowskie.

§ 11

Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, w szczególności zabierać głos we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie wspierający Stowarzyszenia obowiązani są do udzielania Stowarzyszeniu zadeklarowanej pomocy.

IV. Władze i inne organy Stowarzyszenia, ich właściwość, struktury, tryb powoływania i formy działania

§ 13

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie jego członków, a gdy liczba członków Stowarzyszenia będzie większa niż 200, Walne Zebranie Delegatów, zwane w statucie Walnym Zebraniem.

2. W okresie między Walnymi Zebraniami najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zarząd Krajowy i jego Prezydium oraz Krajowa Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny.

3. Organem doradczym pełniącym funkcje programowo-opiniujące Stowarzyszenia jest Krajowa Rada Programowa.

4. Oddziały Wojewódzkie lub/i Regionalne Stowarzyszenia tworzy się zgodnie z podziałem administracyjnym kraju na województwa albo wedle zasad regionalizmu.

5. Dla realizacji poszczególnych zadań Stowarzyszenia można tworzyć organy pomocnicze: zespoły, komisje i biura.

6. Wraz z powołaniem Oddziałów Wojewódzkich lub/i Regionalnych Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu Krajowego, zwołuje się Walne Zebrania Oddziałów, które wybierają Zarządy i Komisje Rewizyjne Wojewódzkie lub/i Regionalne Stowarzyszenia; z ewentualną podnazwą.


1 2 3 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Stowarzyszenie Neutrum: kim jesteśmy i co robimy?
Stowarzyszenie Neutrum: Deklaracja członkowska


« Informacje o Stowarzyszeniu   (Publikacja: 01-01-2003 Ostatnia zmiana: 31-10-2003)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1813 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365