Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
187.792.155 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7363 tekstów. Zajęłyby one 29029 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 5462 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Nie przywłaszczaj sobie żadnego prawa względem ludzi, którego oni sami ci nie dali, i nie przyznawaj żadnego względem siebie, którego im nie dałeś"
 STOWARZYSZENIE » Informacje o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Neutrum: Statut [3]

§ 27

Organizacja, działalność, statuty, regulaminy, uchwały samostanowiących oddziałów terenowych Stowarzyszenia i ich władz, także korzystających z uprawnienia określonego w par. 4 ust. 2, nie mogą naruszać przepisów prawa i postanowień statutu oraz powinny być do niego dostosowane.

§ 28

1. Krajową Radę Programową stanowią: Zarząd Krajowy oraz inne osoby fizyczne i prawne spośród członków Stowarzyszenia powoływane w jej skład przez Zarząd Krajowy w porozumieniu z władzami oddziałów terenowych.

2. Do właściwości Krajowej Rady Programowej należy:

a) opiniowanie programów działalności Stowarzyszenia;

b) inicjowanie poszczególnych przedsięwzięć Stowarzyszenia;

c) udzielanie członkom władz Stowarzyszenia pomocy w realizacji celów statutowych;

d) wypowiadanie się co do planowanych przedsięwzięć będących realizacją zadań programowych;

e) występowanie upoważnionych członków Krajowej Rady Programowej na zewnątrz.

3. Posiedzenia Krajowej Rady Programowej zwoływane są w miarę potrzeby przez Zarząd Krajowy.

4. Krajowa Rada Programowa może działać poprzez aktywność poszczególnych jej członków wypełniających zadania statutowe tego organu doradczego.  

V. Oddziały wojewódzkie i/lub regionalne

§ 29

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie członków.

2. Walne Zebranie członków jest zwoływane przez Zarząd Wojewódzki / Regionalny co trzy lata. Przepisy § 15 i 19 stosuje się odpowiednio.

3. Na wniosek Zarządu Wojewódzkiego/Regionalnego, co najmniej 30% liczby członków Oddziału albo Wojewódzkiej/Regionalnej Komisji Rewizyjnej zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków, które musi odbyć się nie później niż 15 dni od zgłoszenia wniosku i może obradować jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Do właściwości Zebrania Wojewódzkiego/Regionalnego należy:

- uchwalanie programu i kierunków działania Stowarzyszenia w województwie / regionie,

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz wojewódzkich / regionalnych Stowarzyszenia,

- udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu / Regionalnemu,

- dokonywanie wyboru Zarządu Wojewódzkiego/Regionalnego w liczbie 5-7 osóboraz Wojewódkiej / Regionalnej Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób,

- rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez władze Oddziału Stowarzyszenia,

- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału.

5. Do właściwości Zarządu Wojewódzkiego/Regionalnego należy:

- wykonywanie uchwał Zebrania Wojewódzkiego/Regionalnego i władz krajowych Stowarzyszenia,

- bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia w województwie/regionie,

- tworzenie i rozwiązywanie, na szczeblu wojewódzkim/regionalnym, organów pomocniczych oraz określanie ich zadań, regulaminów pracy i sprawowania nad nimi nadzoru.

- koordynowanie działalności kół i ustalanie jednolitych celów i sposobów realizacji celów Stowarzyszenia w województwie/regionie,

- przedstawianie Zarządowi Krajowemu propozycji co do zasad korzystania przez Oddział Stowarzyszenia ze środków finansowych i rzeczowych uzyskiwanych na szczeblu krajowym,

- podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia,

- prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia w województwie / regionie,

- rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych przez Zarząd Krajowy.

6. Zarząd Wojewódzki/Regionalny wybiera ze swego grona: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

7. Wojewódzka/Regionalna Komisja Rewizyjna co najmniej 1 raz w roku przeprowadza kontrolę działalności Oddziału Stowarzyszenia. Postanowienia par. 26 i 22 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Wojewódka / Regionalna Komisja Rewizyjna współpracuje z Krajową Komisją Rewizyjną przedstawiając jej protokoły ze swych czynności i odpowiednie sprawozdania oraz powiadamiając o planowanych kontrolach.

8. Składy Zarządu Wojewódzkiego / Regionalnego, Wojewódzkiej / Regionalnej Komisji Rewizyjnej mogą być uzupełniane w toku katencji. Postanowienia par. 25 statutu stosuje się odpowiednio.

9. Oddział Stowarzyszenia może być podmiotem praw i obowiązków majątkowych gdy posiada osobowość prawną. Postanowienia par. 30, 31, 32 statutu stosuje się odpowiednio.  

VI. Majątek Stowarzyszenia, reprezentacja

§ 30

1. Środki na działalność Stowarzyszenia mogą pochodzić ze:

a) składek członkowskich;

b) darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej;

c) dochodów z działalności gospodarczej oraz z majątku Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia i jego oddziałów terenowych posiadających osobowość prawną stanowią: nieruchomości, rzeczy ruchome i inne prawa majątkowe.

§ 31

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych przez prawo, dochód zaś z tej działalności musi służyć celom statutowym i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 32

1. Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych należy do prezesa Zarządu Krajowego i skarbnika lub do dwóch innych, występujących razem, członków Zarządu Krajowego, upoważnionych przez Zarząd Krajowy.

2. W imieniu Oddziałów Stowarzyszenia posiadających osobowość prawną składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych należy do prezesa i skarbnika Oddziału lub do dwóch innych, występujących razem, członków Zarządu, upoważnionych przez Zarząd Oddziału.  

VII. Zmiana Statutu, Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

Uchwały o zmianie statutu i o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 34

W razie rozwiązania się Stowarzyszenia ostatnie Walne Zebranie określa uchwałą przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, przy czym likwidację Stowarzyszenia i jej tryb określają przepisy prawa o stowarzyszeniach.  

VIII. Znak graficzny Stowarzyszenia

§ 35

Znakiem graficznym wyróżniającym Stowarzyszenie jest napis NEUTRUM złożony z drukowanych, cieniowanych, czarnych, dużych liter o pogrubionym kroju, wpisany, z użyciem wyznaczników liniowych, czarną kreską w regularny, poziomo ułożony owal na białym tle prostokąta o stosunku boków 1:2.  

IX. Przepisy końcowe

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 37

W sprawach nie uregulowanych statutem mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.


1 2 3 

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Stowarzyszenie Neutrum: kim jesteśmy i co robimy?
Stowarzyszenie Neutrum: Deklaracja członkowska

 Dodaj komentarz do strony..   


« Informacje o Stowarzyszeniu   (Publikacja: 01-01-2003 Ostatnia zmiana: 31-10-2003)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1813 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365