Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.280.185 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 427 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem - staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium".
 Światopogląd » Interwencje

Jak usunąć religię z rozpoczęcia roku szkolnego
Autor tekstu:

Jak co roku w tym okresie zaczynają zgłaszać się do nas ludzie z prośbami o pomoc w związku z ureligijnianiem rozpoczęcia roku szkolnego. Wiele szkół nie respektuje wolności sumienia uczniów zamieszczając w programie rozpoczęcia roku szkolnego „mszę świętą". Wielu ludziom wydaje się, że w związku z powszechnością naruszeń wolności sumienia w szkole, bezcelowe jest interweniowanie w takich sprawach. Nic bardziej mylnego. W wielu kwestiach wystarczy telefon lub email do właściwego kuratorium (do działu nadzoru pedagogicznego) lub, jeśli nie pomoże, do MEN. Warto to robić, bo dzięki pokazywaniu coraz częstszych oznak niezadowolenia wobec klerykalizacji, będzie ona konsekwentnie ograniczana — tym szybciej, im większe będzie jednostkowe zaangażowanie ludzi niewierzących, których rzesze rosną. W internecie bez trudu można znaleźć kontakty do odpowiednich jednostek zwierzchnich wobec szkół i władz szkolnych u których można podejmować interwencje (kuratorium, MEN, samorząd, Rzecznik Praw Obywatelskich — choć jeśli chodzi o tego ostatniego, to obecnie, kiedy Polacy zafundowali sobie najgorszego Rzecznika w historii tego organu, raczej próżno szukać pomocy).

Poniżej zamieszczam pismo, jakie wysłałem wczoraj do kuratorium. Dziś dostałem odpowiedź o pozytywnie załatwionej interwencji (nie wiem jeszcze w jakim zakresie żądania zostaną uwzględnione i zrealizowane, póki co ze strony internetowej szkoły zniknęło trefne zaproszenie na mszę).

Poniższe pismo można swobodnie wykorzystywać jako wzór i po odpowiednich modyfikacjach wysyłać do innych dyrektorów i kuratoriów.

Wrocław, 6 sierpnia 2009

Wydział Strategii Nadzoru Pedagogicznego
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
wsnp@ko.poznan.pl

Szanowna Pani,

Uprzejmie proszę o interwencję w związku z naruszeniem wolności sumienia i wyznania uczniów, w szczególności w zakresie niezmuszania w żadnej formie do praktyk religijnych, w IX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu im. Karola Libelta. Dyrekcja szkoły ustaliła następujący porządek uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 — 01.09.2009 r.
1. Godz. 8:00 klasy pierwsze spotkanie z wychowawcą w klasie:
2. Godz. 8:30 msza św.
3. Godz. 9:15 uroczyste rozpoczęcie dla wszystkich uczniów IX LO.

publikacja: http://www.9lopoznan.pl

Niniejsze pismo zostało podjęte na prośbę uczniów, którzy czują się dyskryminowani powyższym porządkiem i sformułowaniem ogłoszenia. Nie ulega wątpliwości, że do publicznej szkoły, jaką jest IX LO w Poznaniu, mogą uczęszczać również osoby niewierzące lub niezwiązane z Kościołem, które, poprzez umieszczenie uroczystości religijnej w oficjalnym programie rozpoczęcia roku szkolnego, poddawane są presji światopoglądowej ze strony instytucji państwowej. W najlepszym zaś razie zmuszane są do oczekiwania na korytarzu na zakończenie uroczystości religijnych. Tego rodzaju sytuacja stanowi ewidentne naruszenie wolności konstytucyjnych, potwierdzających wolność sumienia każdego, także osoby niepełnoletniej (art. 48 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP).

W ramach wolności sumienia rodzice i uczniowie mogą oczywiście rozpocząć rok szkolny uroczystą mszą organizowaną przez ich kościół lub inny związek wyznaniowy, niemniej jednak uroczystości takie umieszczone w oficjalnym programie rozpoczęcia roku szkolnego szkoły publicznej są naruszeniem polskiego prawa. Umieszczenie uroczystości religijnej w środku programu jest jedynie najgorszym przypadkiem owej dyskryminacji osób niezwiązanych z wyznaniem, które prowadzić będzie ceremonię religijną. Niemniej jednak także jeśli uroczystości religijne zaplanowane są na początku lub końcu zajęć szkolnych, władza publiczna nie może formułować tego rodzaju zaproszeń. Jest to wówczas jaskrawe naruszenie art. 25 ust. 2 Konstytucji stanowiącego o bezstronności władz publicznych RP.

W związku z powyższym wnoszę o:

  • Podjecie niezwłocznej interwencji w ramach uprawnień nadzoru pedagogicznego w stosunku do władz IX LO w Poznaniu — w celu przeformułowania porządku rozpoczęcia roku szkolnego tak, aby osoby niezainteresowane mszą nie musiały oczekiwać na jej zakończenie w celu kontynuowania uroczystości szkolnych a także w celu usunięcia z oficjalnego ogłoszenia szkolnego zaproszenia na uroczystości religijne.
  • Zastosowanie odpowiednich sankcji dyscyplinarnych w ramach uprawnień nadzoru w stosunku władz szkolnych w związku z ww. naruszeniem podstawowych i fundamentalnych wolności w społeczeństwie demokratycznym i pluralistycznym.
  • Sformułowanie odpowiednich wytycznych uwzględniających kwestie wolności sumienia dla podległych placówek w zakresie uroczystości początku roku szkolnego.

W związku z licznymi sygnałami do nas dochodzącymi mam poważne podstawy, aby obawiać się, że wyżej opisana sytuacja nie jest niestety jednostkowa na obszarze Państwa właściwości miejscowej. Proszę więc o sprawdzenie pod tym kątem sytuacji także i w innych szkołach.

W razie nieskuteczności niniejszej interwencji zmuszeni będziemy do zwrócenia sie z tym coraz większym problemem do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z poważaniem,
Mariusz Agnosiewicz
Portal Racjonalista.pl

Dziś otrzymałem odpowiedź:

Szanowny Panie,

Uprzejmie informuję, że w wyniku czynności podjętych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do ustalonego porządku rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010.
Z poważaniem
Maria Jedlińska-Pyssa
st. wiz. KO

Obawiam się, że niestety bez interwencji w MEN się nie obejdzie, gdyż przy okazji przeglądania strony internetowej kuratorium poznańskiego odkryłem, że kuratoria polskie promują rytuał ceremoniału szkolnego jakby przez biskupa napisany. Reguluje się tam stopień nachylenia sztandaru szkolnego w czasie uroczystości religijnych, sposób machania sztandarem w trakcie „Przemienienia Pańskiego" czy „wystawienia Najświętszego Sakramentu". Najbardziej bulwersujące fragmenty tegoż ceremoniału dotyczą precedencji, gdzie wskazuje się, że biskup i proboszcz zawsze są przed władzą świecką. Dokument ten — zatytułowany Propozycja ceremoniału szkolnego dla szkół i placówek województwa wielkopolskiego oraz ważne informacje na temat godła, barw i hymnu Rzeczpospolitej Polskiej — promowany jest na stronie głównej kuratorium poznańskiego, lecz nie jest to efekt twórczości pracowników tegoż kuratorium, gdyż zaznaczono, że sformułowany on został w kuratorium świętokrzyskim, czyli sprawa ma charakter ponadlokalny - istnieje więc potrzeba odwołania się do nadzoru pedagogicznego MEN.

Fragment promowanego przez państwo „ceremoniału szkolnego":

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.

W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji "Baczność" lub "Spocznij". Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność" następuje w następujących sytuacjach:

  1. podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
  2. podczas opuszczania trumny do grobu;
  3. podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
  4. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.

(...)

Precedencja (kolejność powitania, przemawiania zajmowania miejsc)

Ważne uroczystości są także okazją do zapraszania gości. Często problemem jest właściwe powitanie i przedstawienie zaproszonych gości. W Polsce precedencja uzależniona jest od zajmowanego stanowiska; także jego umocowania konstytucyjnego, rozróżnienia administracji rządowej lub samorządowej. Poniżej przedstawiamy trzy przykładowe sytuacje z listą zaproszonych gości.

Precedencja na uroczystościach szkolnych:

A.
1. Biskup
2. Wojewoda
3. Marszałek województwa
4. Przewodniczący Sejmiku województwa
5. Burmistrz (wójt, prezydent miasta)
6. Kurator oświaty
7. Radny wojewódzki
8. Radny powiatowy
9. Radny gminy (miasta)
10. Wizytator KO
11. Sekretarz miasta
12. Inspektor wydziału oświaty
13. Przewodniczący rady rodziców
14. pozostali goście
B.
1. Proboszcz
2. Starosta
3. Wicestarosta
4. Członek zarządu powiatu
5. Przewodniczący rady powiatu
6. Wicekurator oświaty
7. Radny powiatu
8. Dyrektor (naczelnik) wydziału oświaty
9. Wizytator KO
10. Inspektor wydziału oświaty
C.
1. Proboszcz
2. Burmistrz (wójt)
3. Wicestarosta
4. Wiceburmistrz
5. Radny powiatowy
6. Sekretarz powiatu
7. Dyrektor (naczelnik) wydziału oświaty
8. Wizytator KO
9. Przewodniczący rady rodziców

Do kardynała zwracamy się „Jego Eminencjo", do arcybiskupa, biskupa, ambasadora zwracamy się „Jego Ekscelencjo".

Trzeba uczciwie przyznać, że w kuratorium poznańskim urzędnicy wykazali się pewnymi „odruchami laickimi", gdyż stopień ureligijnienia wzorca wielkopolskiego w stosunku do świętokrzyskiego jest wyraźnie mniejszy. W tym ostatnim kuratorium urzędnicy powypisywali niebywałe wręcz głupoty (lektura tylko dla ludzi o mocnych nerwach) w stylu "Ks. Biskup święci sztandar i całuje go a za nim ks. Proboszcz, dyrektor, nauczyciel, wójt, rodzic, uczeń" albo zalecenia o procesjonalnym obnoszeniu dzienników z ocenami i uczniowskich zeszytów.

Wielebni Pedagodzy! Rozumiem, że to wytyczne pisane pod Giertychem, ale przecież IV RP dobiegła już szczęśliwie końca. Należy pozdejmować ze stron głównych te szkodliwe anachronizmy...

Amen!


 Zobacz także te strony:
Prawa młodzieży. Kiedy dyrektor szkoły dba o zbawienie dusz
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Prawa młodzieży. Kiedy dyrektor szkoły dba o zbawienie dusz
Raport z arabskiego świata

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (53)..   


« Interwencje   (Publikacja: 07-08-2009 Ostatnia zmiana: 29-08-2011)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 952  Pokaż inne teksty autora
 Liczba tłumaczeń: 5  Pokaż tłumaczenia autora
 Najnowszy tekst autora: Oceanix. Koreańczycy chcą zbudować pierwsze pływające miasto
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 6723 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365