Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
184.043.365 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7352 tekstów. Zajęłyby one 29008 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 4009 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Nie sądźcie!" mówią oni, lecz posyłają do piekła wszystko, co im w drodze stoi.
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Podręcznik dla kościołów

Statut Kościoła / związku wyznaniowego (wzór) [2]
Autor tekstu:

6) udzielania pociechy religijnej wiernym gdziekolwiek się znajdują,

7) [inne...]

Rozdział IV

Organy kościoła/związku wyznaniowego

Art. 18. Organami kościoła/związku wyznaniowego są [np. konsekwentnie wobec przyjętych wyżej rozwiązań organizacyjnych i nazewnictwa]: Zebranie Ogólne, Rada Starszych, Naczelny Przełożony.

Art. 19. 1. Zebranie Ogólne składa się z delegatów gmin wyznaniowych, wybranych po dwóch w każdej spośród nich na trzyletnia kadencję, członków Rady Starszych oraz Naczelnego Przełożonego.

2. Wyboru delegatów dokonuje Zebranie gminy wyznaniowej w pierwszą niedzielę maja.

3. Dotychczasowi członkowie zachowują swój mandat do czasu wyboru członków nowej kadencji.

4. Zebranie Ogólne sprawdza mandaty swoich członków.

Art. 20. 1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:

1) dokonywanie zmian w statucie kościoła/ związku wyznaniowego

2) wybór członków Rady Starszych oraz Naczelnego Przełożonego

3) rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Starszych

4) przyjmowanie rocznego sprawozdania przedłożonego przez Naczelnego Przełożonego,

5) złożenie z urzędu Naczelnego Przełożonego

6) rozwiązania kościoła/związku wyznaniowego

7) inne sprawy przewidziane w statucie.

2. Zebranie Ogólne podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych większością głosów obecnych i głosujących członków Zebrania Ogólnego, w głosowaniu jawnym, o ile statut stanowi inaczej.

Art. 21. 1. Zwyczajne Zebranie Ogólne odbywa się w siedzibie kościoła/związku wyznaniowego raz w roku między pierwszą a trzecią niedzielą lipca.

2. Zwyczajne Zebranie Ogólne zwołuje Naczelny Przełożony w trzecią niedzielę czerwca. Jeżeli Naczelny Przełożony nie zwoła Zebrania Ogólnego obowiązek ten przechodzi na innego, najstarszego wiekiem członka Rady Starszych [można przewidzieć inne rozwiązania sprzyjające systematycznemu zbieraniu się kolegialnego organu kontrolnego i stanowiącego kościoła/związku wyznaniowego, np. wprowadzając stałe daty dzienne jego zbierania się].

3. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zwołuje w razie potrzeby Naczelny Przełożony po zasięgnięciu opinii Rady Starszych.

4. Zebranie Ogólne jest ważne jeżeli wszyscy jego członkowie zostali uprzednio powiadomieni listami poleconymi o terminie i miejscu obrad albo jeżeli obecni są wszyscy członkowie Zebrania Ogólnego i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu w sprawie obrad przed ich rozpoczęciem.

Art. 22. Obradom Zebrania Ogólnego przewodniczy Naczelny Przełożony, a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem, obecny członek Rady Starszych.

Art. 23. Prawo zgłasza wniosków oraz zapytań przysługuje każdemu członkowi Zebrania Ogólnego, chyba że statut stanowi inaczej.

Art. 24.1. Rada Starszych składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez zwyczajne Zebranie Ogólne na siedmioletnią kadencję spośród Przełożonych gmin wyznaniowych.

2. Kadencja członków Rady Starszych kończy się z chwilą wyboru członków Rady Starszych nowej kadencji.

Art. 25. 1.Do kompetencji Rady Starszych należy:

1) wybór Naczelnego Przełożonego,

2) przeprowadzanie egzaminów kandydatów na duchownych,

3) pozbawienie lub stwierdzenie utraty statusu duchownego w przypadkach określonych w statucie,

4) występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany statutu kościoła/związku wyznaniowego,

5) występowanie z wnioskiem o rozwiązanie kościoła/związku wyznaniowego,

6) najwyższa interpretacja doktryny religijnej i moralnej kościoła/związku wyznaniowego [ewentualnie jej zmiana, która jednak, jak się wydaje, powinna podlegać zatwierdzeniu przez Zebranie Ogólne kościoła/związku wyznaniowego kwalifikowaną większością głosów, np. 2/3 obecnych i głosujących]

7) dokonywanie wykładni postanowień statutu,

8) upominanie Naczelnego Przełożonego, jeżeli umyślnie działa on na szkodę kościoła /związku wyznaniowego, narusza jego statut albo przeczy jego doktrynie religijnej lub moralnej,

9) występowanie do Zebrania Ogólnego, po trzykrotnym bezskutecznym napomnieniu Naczelnego Przełożonego, o złożenie go z urzędu,

10) czuwanie nad stanem kościoła/związku wyznaniowego, wyrażanie opinii w tej sprawie i formułowanie dezyderatów dla Naczelnego Przełożonego,

11) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Naczelnego Przełożonego,

12) wyrażanie zgody na utworzenie albo na zniesienie gminy wyznaniowej przez Naczelnego Przełożonego,

13) inne sprawy przewidziany w statucie.

Art. 26. 1. Posiedzenia Rady Starszych zwołuje Naczelny Przełożony w każdą pierwszą sobotę miesiąca w siedzibie kościoła / związku wyznaniowego i przewodniczy obradom Rady z prawem głosu.

2. Ze względu na dobro kościoła/związku wyznaniowego Rada Starszych może być zwołana przez Naczelnego Przełożonego w każdym czasie po uprzednim zawiadomieniu listami poleconymi wszystkich jej członków.

3. Jeżeli Naczelny Przełożony nie zwoła posiedzenia Rady Starszych w terminach określonych w statucie, obowiązek ten przechodzi na innego najstarszego wiekiem członka Rady, który przewodniczy jej obradom.

4. Jeżeli przedmiotem posiedzenia Rady Starszych są sprawy określone w art. 25 ust. 1 pkt. 8 i 9 Naczelny Przełożony nie bierze udziału w głosowaniu, a posiedzeniu przewodniczy inny, najstarszy wiekiem, członek Rady.

Art. 27. 1. Rada Starszych podejmuje decyzje w formie uchwał. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Starszych zapadają większością głosów obecnych i głosujących. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

2. W sprawach określonych w art. 25 ust. 1 pkt 9 Rada Starszych podejmuje uchwały większością trzech piątych obecnych i głosujących.

3. Prawo do zgłaszania wniosków i zapytań przysługuje Naczelnemu Przełożonemu i każdemu członkowi Rady Starszych.

Art. 28. Naczelny Przełożony reprezentuje kościół/związek wyznaniowy, jest zwierzchnikiem duchowieństwa, zarządza ruchomym i nieruchomym majątkiem kościoła/związku wyznaniowego, przewodniczy Zebraniu Ogólnemu i Radzie Starszych, podejmuje wszystkie inne zgodne z prawem, statutem i dobrem kościoła/związku wyznaniowego czynności zmierzających do osiągnięcia jego celów oraz wykonuje inne funkcje przewidziane w statucie.

Art. 29. 1. Naczelnego Przełożonego powołuje [np.] na dziesięcioletnią kadencję Zebranie Ogólne kościoła/związku wyznaniowego spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Starszych, w liczbie nie większej niż pięciu.

2. Za wybraną uznaje się osobę, która uzyskała bezwzględną większość głosów członków Zebrania Ogólnego.

3. Ponowny wybór tej samej osoby na stanowisko Naczelnego Przełożonego jest niedopuszczalny.

4. Naczelny Przewodniczący sprawuje urząd do czasu wyboru swego następcy.

Art. 30. 1. Naczelny Przełożonym może zostać wybrany duchowny, który:

1) ukończył trzydzieści pięć lat,

2) posiada nieskazitelna postawę moralną,

3) pełni lub pełnił urząd Przełożonego gminy wyznaniowej,

4) posiada co najmniej średnie wykształcenie,

5) posiada doskonałą znajomość doktryny kościoła/związku wyznaniowego, potwierdzoną uchwałą Rady Starszych,

6) … [inne warunki, np. nie pozostaje w związku małżeńskim ani w konkubinacie]

Art. 31. 1. Naczelny Przełożony traci urząd przed upływem kadencji, jeżeli:

1) utracił status duchownego

2) został złożony z urzędu uchwałą Zebrania Ogólnego w przypadkach określonych w statucie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od wyboru na urząd.

3) zrzekł się urzędu,

4) zmarł,

4) … [inne przyczyny, np. wstąpienie w ponowny związek małżeński]

2. Do czasu wyboru Naczelnego Przełożonego jego funkcje pełni [np.] najstarszy wiekiem członek Rady Starszych. [kościół/związek wyznaniowy nie może pozostać bez reprezentacji ani bez zarządu]

Rozdział V

Gmina wyznaniowa i jej organy

Art. 32. Gmina wyznaniowa jest podstawową jednostką organizacyjną kościoła/związku wyznaniowego w oparciu o którą urzeczywistnia on swoje cele.

Art. 33. 1. Gminę wyznaniową tworzy, znosi, określa jej siedzibę oraz zakres terytorialny [np.] Naczelny Przełożony za uprzednią zgodą Rady Starszych.

2. Gminę wyznaniowa tworzy się dla co najmniej 5 członków kościoła/związku wyznaniowego.

3. Liczbę gmin wyznaniowych, ich nazwy, siedziby i zakres terytorialny określa załącznik do niniejszego statutu.

4. Granice gmin wyznaniowych są zgodne z granicami powiatów, których obszary obejmują.

5. Zmiana treści załącznika, o którym mowa w ust. 3 nie stanowi zmiany statutu w rozumieniu art. 51.

6. W przypadku zniesienia gminy wyznaniowej jej majątek przechodzi na własność kościoła/związku wyznaniowego.

Art. 34. 1. Każdy członek kościoła/związku wyznaniowego należy do jednej gminy wyznaniowej, właściwej dla miejsca jego zamieszkania.

2. Przełożony gminy wyznaniowej jest członkiem gminy, której przewodzi.

3. Naczelny Przełożony jest członkiem warszawskiej gminy wyznaniowej, w okresie piastowania swego urzędu.


1 2 3 4 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Rejestracja Kościoła i związku wyznaniowego
Wniosek o wpis do rejestru kościołów


« Podręcznik dla kościołów   (Publikacja: 01-09-2002 Ostatnia zmiana: 04-02-2004)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Paweł Borecki
Doktor habilitowany, pracownik Katedry Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalność naukowa: prawo wyznaniowe. Autor artykułów i książek z zakresu prawa wyznaniowego.

 Liczba tekstów na portalu: 47  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 2634 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365