Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
184.083.084 wizyty
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7352 tekstów. Zajęłyby one 29008 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 4027 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Wszystkim, którzy przyjdą po mnie, oznajmiam na piśmie, że nie mam w co wierzyć na tym świecie i jedynym wyjściem jest absolutne zapomnienie. Chciałbym zapomnieć o wszystkim, całkowicie, zupełnie, nic już nie wiedzieć o sobie ani o tym świecie. Prawdziwą spowiedź można pisać tylko łzami. Ale moje łzy zatopiłyby świat, tak jak mój wewnętrzny ogień podpaliłby go. Nie potrzebuję żadnej podpory,..
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Podręcznik dla kościołów

Statut Kościoła / związku wyznaniowego (wzór) [3]
Autor tekstu:

4. Przełożony gminy wyznaniowej prowadzi rejestr jej członków.

Art. 35. 1. Zwyczajne Zebranie gminy wyznaniowej zbiera się w siedzibie gminy w pierwszą niedzielę maja każdego roku.

2. Zwyczajne Zebranie gminy zwołuje Przełożony gminy przez publiczne ogłoszenie na co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem.

3. Jeżeli Przełożony gminy nie zwoła zwyczajnego Zebrania gminy w terminie określonym w statucie, obowiązek ten przechodzi na najstarszego członka Komitetu gminy.

Art. 36. 1. Nadzwyczajne Zebranie gminy może zwołać ze względu na dobro gminy wyznaniowej jej Przełożony po uprzednim publicznym ogłoszeniu na tydzień przed jego planowanym terminem.

2. W przypadku konieczności wyboru Przełożonego gminy lub w razie zaistnienia przesłanek do złożenia go z urzędu nadzwyczajne Zebranie gminy zwołuje najstarszy członek Komitetu gminy.

Art. 37. Zebraniu gminy przewodniczy osoba, która zwołała je zgodnie ze statutem kościoła/związku wyznaniowego.

Art. 38. 1. Prawo do udziału w Zebraniu gminy przysługuje każdemu pełnoletniemu członkowi gminy.

2. Każdy uczestnik Zebrania gminy ma prawo zgłaszania wniosków i zapytań.

Art. 39. 1. Zebranie gminy wyznaniowej:

1) wybiera na wniosek Komitetu gminy Przełożonego gminy wyznaniowej,

2) w przypadkach określonych w statucie na składa z urzędu Przełożonego gminy,

3) powołuje członków Komitetu gminy,

4) wybiera delegatów na Zebranie Ogólne kościoła/związku wyznaniowego,

5) przyjmuje roczne sprawozdanie Przełożonego gminy,

6) wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gminy wyznaniowej,

7) decyduje w innych sprawach przewidzianych w statucie.

2. Zebranie gminy podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów obecnych i głosujących, chyba że statut stanowi inaczej.

3. Wybór przełożonego gminy następuje w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów obecnych członków Zebrania gminy wyznaniowej.

4. Złożenie z urzędu Przełożonego gminy następuje na wniosek Komitetu gminy w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów obecnych i głosujących członków Zebrania gminy wyznaniowej.

Art. 40. 1. Komitet gminy wyznaniowej składa się z co najmniej trzech, a nie więcej jak siedmiu świeckich wiernych, będącymi członkami gminy wyzniowej oraz Przełożonego gminy.

2. Liczebność Komitetu gminy określa w uchwale Zebranie gminy wyznaniowej na okres kadencji Komitetu.

3. Świeckich członków Komitetu gminy powołuje zwyczajne Zebranie gminy wyznaniowej na trzyletnią kadencję.

4. Mandat świeckich członków Komitetu gminy wygasa z chwilą wyboru nowych członków zgodnie ze statutem kościoła/związku wyznaniowego.

5. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów na Zebraniu gminy wyznaniowej.

Art. 41. 1. Świeccy członkowie Komitetu gminy mogą być odwołani przed upływem kadencji na podstawie uchwały Zebrania gminy wyznaniowej podjętej większością 2/3 głosów, jeżeli działają na szkodę gminy wyznaniowej lub kościoła/związku wyznaniowego albo dopuścili się rażącego naruszenia statutu.

2. Członkowie Komitetu gminy pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych członków Komitetu.

Art. 41. 1. Komitet gminy wyznaniowej zbiera się na posiedzenia w siedzibie gminy nie rzadziej niż w każdą drugą sobotę miesiąca.

2. Posiedzenia Komitetu gminy zwołuje Przełożony gminy, chyba że statut stanowi inaczej.

3. Jeżeli Przełożony gminy nie zwoła posiedzenia Komitetu w terminie określonym statucie albo jeżeli urząd Przełożonego jest opróżniony, obowiązek ten przechodzi kolejno na najstarszego świeckiego członka Komitetu.

4. Posiedzeniu Komitetu gminy przewodniczy osoba uprawniona do jego zwołania.

5. Jeżeli przedmiotem obrad jest wybór lub złożenie z urzędu Przełożonego gminy obradom przewodniczy najstarszy obecny świecki członek Komitetu.

Art. 42. Komitet gminy wyznaniowej

1) występuje z wnioskiem o powołanie oraz o złożenie z urzędu Przełożonego gminy wyznaniowej,

2) wyraża opinię w sprawach przedstawionych przez Przełożonego gminy,

3) wyraża zgodę na rozporządzenie przez gminę mieniem i zaciągniecie zobowiązania majątkowego o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość 3000 euro.

4) występuje do Zebrania gminy z wnioskiem w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Przełożonego gminy,

5) wykonuje inne funkcje przewidziane w statucie.

Art. 43. 1. Decyzje Komitetu gminy wyznaniowej zapadają w formie uchwał podjętych większością głosów obecnych i głosujących członków Komitetu, chyba że statut stanowi inaczej. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

2. Każdy członek Komitetu gminy ma prawo zgłaszania wniosków i zapytań.

Art. 44. 1. Przełożonego gminy powołuje Zebranie gminy na wniosek Komitetu gminy z pośród duchownych kościoła/związku wyznaniowego na pięcioletnią kadencję.

2. Za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów Zebrania gminy wyznaniowej.

3. Przełożony gminy pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Przełożonego.

Art. 45. Przełożony gminy:

1) reprezentuje gminę wyznaniowa,

2) na zasadach określonych w statucie prowadzi wszystkie sprawy należące do gminy i zarządza jej majątkiem,

3) zwołuje i przewodniczy Zebraniu gminy oraz Komitetowi gminy,

4) przyjmuje nowych członków gminy [można wskazać szczególny obrzęd o charakterze inicjacyjnym, z którym wiąże się przystąpienie do gminy wyznaniowej],

5) organizuje i prowadzi kult oraz obrzędy religijne w gminie wyznaniowej [można wskazać szczególne formy kultu, do których sprawowania jest uprawniony wyłącznie lider określonej wspólnoty],

6) głosi na forum gminy wyznaniowej doktrynę kościoła/związku wyznaniowego i jego zasady moralne,

7) organizuje i kieruje działalnością charytatywną oraz imprezami o celach edukacyjnych moralnych i kulturalnych na terenie gminy wyznaniowej,

8) wykonuje inne funkcje przewidziane w statucie kościoła/związku wyznaniowego.

Art. 46. Przełożony gminy traci urząd przed upływem kadencji, jeżeli

1) zmarł,

2) zrzekł się urzędu,

3) utracił status duchownego,

4) objął urząd Naczelnego Przełożonego kościoła/związku wyznaniowego,

5) został złożony z urzędu uchwałą Zebrania gminy na wniosek Komitetu gminy po trzykrotnym, bezskutecznym napomnieniu, nie wcześniej jednak niż rok po wyborze na urząd Przełożonego gminy,

6) … [inne przyczyny]

Art. 47. 1. Przełożony gminy może być złożony z urzędu na wniosek Komitetu gminy po trzykrotnym bezskutecznym napomnieniu, jeżeli

1) działa na szkodę gminy wyznaniowej lub kościoła/związku wyznaniowego,

2) przeczy doktrynie kościoła/związku wyznaniowego,

3) rażąco narusza zasady moralne,

4) rażąco narusza statut kościoła/związku wyznaniowego,

5) … [inne przyczyny]

2. W razie utraty urzędu przez dotychczasowego Przełożonego gminy jego funkcje do czasu wyboru nowego Przełożonego pełni duchowny wyznaczony przez Naczelnego Przełożonego kościoła/związku wyznaniowego.

Rozdział VI

Finanse i majątek kościoła /związku wyznaniowego

Art. 49. 1. Źródłem dochodów kościoła / związku wyznaniowego są:

1) składki gmin w wysokości ustalonej przez Zebranie Ogólne, procentowo do ofiar wiernych na rzecz gmin,

2) ofiary pieniężne i w naturze,

3) darowizny, zapisy i spadki krajowe oraz zagraniczne,

4) dochody z imprez i zbiórek publicznych,

5) subwencje i dotacje od krajowych i zagranicznych instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, wyznaniowych i osób prywatnych,

6) dochody z działalności gospodarczej,

7) inne źródła

2. Kościół/związek wyznaniowy reprezentuje Naczelny Przełożony. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu kościoła /związku wyznaniowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Rady Starszych albo Naczelnego Przełożonego i jednego członka Rady Starszych.

Art. 50. 1. Źródłem dochodów gmin wyznaniowych kościoła / związku wyznaniowego są:

1) ofiary pieniężne i w naturze,

2) darowizny, zapisy i spadki krajowe oraz zagraniczne,

3) dochody z imprez i zbiórek publicznych,

4) subwencje i dotacje od krajowych instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, wyznaniowych i osób prywatnych,

5) dochody z działalności gospodarczej,

6) inneźródła [np. dobrowolne comiesięczne składki wiernych w wysokości jednej dziesiątej ich dochodów]

2. Do reprezentowania gminy wyznaniowej oraz do zaciągania w jej imieniu zobowiązań majątkowych upoważniony jest Przełożony gminy.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Art. 51. 1. Zmiany statutu kościoła/związku wyznaniowego dokonuje Zebranie Ogólne większością [np.] dwóch trzecich głosów obecnych i głosujących.

2. Prawo do wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany statutu przysługuje [np.] grupie co najmniej jednej czwartej członków Zebrania Ogólnego, Radzie Starszych, Naczelnemu Przełożonemu.


1 2 3 4 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Rejestracja Kościoła i związku wyznaniowego
Wniosek o wpis do rejestru kościołów


« Podręcznik dla kościołów   (Publikacja: 01-09-2002 Ostatnia zmiana: 04-02-2004)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Paweł Borecki
Doktor habilitowany, pracownik Katedry Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalność naukowa: prawo wyznaniowe. Autor artykułów i książek z zakresu prawa wyznaniowego.

 Liczba tekstów na portalu: 47  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 2634 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365