Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.100.336 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 161 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Wiedza nie ma właściciela.
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Polskie konkordaty » Konkordat z 1993 » Prace nad konkordatem » Prace nad ustawą ratyfikacyjną

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej - 1 VI 1994 [1]

Stenogram z posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu w sprawie trybu pracy nad projektem ustawy ratyfikacyjnej (1 lipca 1994 r., Warszawa)

Dnia 1 lipca 1994 r. Komisja Ustawodawcza, obradująca pod przewodnictwem posła Jerzego Jaskierni (SLD) rozpatrzyła poselskie projekty uchwał:

1. o trybie prac nad ratyfikacją Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

2. w sprawie ustalenia terminu drugiego czytania rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Poseł Jerzy Jaskiernia (SLD): Celem naszych obrad jest rozpatrzenie poselskich projektów uchwały o trybie prac nad ustawą o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską (druk nr 486), oraz w sprawie ustalenia terminu drugiego czytania rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską (druki nr 491 i 491-A). Podczas dzisiejszych plenarnych obrad Sejmu podjęto decyzję o skierowaniu tych projektów do Komisji Ustawodawczej, celem wypracowania jednolitego sprawozdania. Jest to przedmiotem naszego posiedzenia. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawach proceduralnych?

Poseł Janusz Szymański (UP): Mam wniosek, abyśmy teraz przystąpili do ustalenia treści jednolitego brzmienia sprawozdania, czyli projektu uchwały, która by została przedstawiona do drugiego czytania. Chcę zasygnalizować, że nastąpiło pewne zbliżenie stanowisk między dwiema grupami wnioskodawców. Wraz z posłem S. Rogowskim będziemy sygnalizować zmiany, począwszy od paragrafu 1.

Poseł Jerzy Jaskiernia (SLD): Czy poseł L. Pastusiak wyraża zgodę na takie potraktowanie sprawy?

Poseł Longin Pastusiak (SLD): Jako upoważniony przez wnioskodawców tej uchwały zgadzam się na taki tryb procedowania.

Poseł Jerzy Jaskiernia (SLD): Zatem proponuję, aby poseł J. Szymański prezentował jednolitą wersję projektu, która jest wynikiem swojego rodzaju kompromisu między dwoma projektami.

Poseł Janusz Szymański (UP): Proponujemy tytuł w brzmieniu: „O trybie prac nad ustawą o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską". Tutaj nie było poselskich poprawek, tytuł pozostał w swoim pierwotnym brzmieniu. Natomiast mamy poprawki do par. 1. Proponujemy, aby otrzymał on następujące brzmienie: „Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art. 20 ust. 1 Regulaminu Sejmu powołuje Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską".

Poseł Jerzy Jaskiernia (SLD): Czy do tytułu odczytanego przez posła J. Szymańskiego są uwagi?

Poseł Jerzy Ciemniewski (UW): Uważam, że jest niepotrzebne zamieszczanie w tytule sformułowania „o trybie prac nad ustawą". Wystarczające jest sformułowanie „uchwała o powołaniu Komisji Nadzwyczajnej". W związku z pracami, jakie będzie prowadziła Komisja Nadzwyczajna, będzie można określić to, co Komisja uzna za stosowne. Istotą sprawy jest powołanie Komisji Nadzwyczajnej, o czym należy pamiętać. W związku z tym proponuję uwzględnienie tego w tytule.

Poseł Jerzy Jaskiernia (SLD): Rozumiem, że sprawę tytułu pozostawiamy do rozstrzygnięcia na zakończenie artykułów projektu. W ten sposób tytuł będzie współgrał z treścią. Czy do par. 1 są uwagi? Skoro nie ma uwag, rozumiem, że Komisja przyjęła par. 1. Przechodzimy do par. 2. Czy są do niego uwagi? Uwag nie ma, wobec czego par. 2 uważamy za uzgodniony. Czy do par. 3 mamy uwagi?

Poseł Janusz Szymański (UP): W przypadku par. 3 mamy uzgodnioną modyfikację. Po zmianie par. 3 uzyskałby brzmienie: „Ostateczne zakończenie prac Komisji Nadzwyczajnej nastąpi niezwłocznie po uchwaleniu konstytucji, jednak nie później, niż do dnia 31 grudnia 1995 r."

Poseł Jerzy Jaskiernia (SLD): Rozumiem, że jest to uzgodnienie przedstawicieli obydwu wnioskodawców. Czy poseł L. Pastusiak potwierdza to uzgodnienie?

Poseł Longin Pastusiak (SLD): Moim zdaniem, lepiej byłoby zrezygnować z tej daty, ale nie będę się upierał, jeżeli większość członków Komisji wypowie się za takim rozwiązaniem.

Poseł Jerzy Ciemniewski (UW): Uważam, że data jest tutaj odpowiednią formułą, natomiast odwoływanie się do zdarzeń przyszłych i nie określonych w żaden sposób aktami prawnymi, jest z punktu poprawności podejmowania decyzji wysoce wątpliwe. Dlatego uważam, że data nie powinna odwoływać się do takiego zdarzenia, jakim będzie uchwalenie konstytucji.

Poseł Jerzy Jaskiernia (SLD): Rozumiem intencje wnioskodawców, że data 31 grudnia 1995 roku jest datą graniczną. Natomiast jeżeli wcześniej nastąpi uchwalenie konstytucji, to data ta ulegnie odpowiedniemu przesunięciu. Zatem nie ma ryzyka, że nawiązujemy do sytuacji, która czyni rzecz ad calendas graecas.

Poseł Marek Borowski (SLD): Poseł J. Ciemniewski podniósł w swojej wypowiedzi jeszcze drugą sprawę, to znaczy nie tylko sprawę daty, która może być tutaj traktowana jako odłożenie w czasie bez ustalenia terminu, a takiego zarzutu postawić nie można, bo termin jest ściśle określony. Poseł J. Ciemniewski zwrócił uwagę, że odwołujemy się do konstytucji, która jest zdarzeniem niepewnym, przyszłym itd. Otóż chcę przypomnieć, że zaakceptowaliśmy par. 2, a w paragrafie tym nałożyliśmy na Komisję Nadzwyczajną, oczywiście w projekcie, ocenę zgodności tej ustawy z projektem konstytucji, przedstawianym Zgromadzeniu Narodowemu. Musi być dość jasno powiedziane, co jest logiczne, że ostateczne sprawozdanie może być sporządzone dopiero po uchwaleniu konstytucji. Projekt konstytucji służy do wypracowania opinii wiążącej, co wynika z par. 2. Ponieważ jednak nie ma gwarancji, że zostanie ona uchwalona, bo nie możemy dać takiej gwarancji, umieszczone zostały słowa: „po uchwaleniu". Ograniczenie tego, z drugiej strony wychodzi naprzeciw zastrzeżeniom odwołującym się do hipotetycznej sytuacji, w której konstytucja nie zostanie uchwalona. Jeżeli będzie taka sytuacja, konkordat też nie będzie czekał, gdyż jest ściśle określony termin. Czyli, mając na uwadze tę argumentację, zarzuty posła J. Ciemniewskiego są bezzasadne.

Poseł Jerzy Jaskiernia (SLD): Czy na tle tych wyjaśnień poseł J. Ciemniewski podtrzymuje swoje wątpliwości?

Poseł Jerzy Ciemniewski (UW): Podtrzymuję swoje, przedstawione wątpliwości i także wątpliwości co do tego, że można oceniać zgodność jakiegoś aktu z projektem. To, według jakich kryteriów komisja będzie oceniać, jest kwestią polityczną. Natomiast odwoływanie się do projektu jako do podstawy, w tym rozumieniu jest to podstawa traktowana jako podstawa prawna, wydaje mi się nie do przyjęcia. Ważne jest, jakie kryteria polityczne przyjmie Komisja Nadzwyczajna, pracując nad konkordatem, czy według wszystkich projektów, czy według projektu uzgodnionego do tego czasu. Tutaj właśnie jest kwestia sprzeczności między sytuacją uzgodnienia projektu, konstytucji i ewentualnym terminem, który się wprowadza. Wprowadzenie terminu jest słuszne, aby nie stawiać zarzutu, że jest to przewlekanie prac ad calendas graecas. Natomiast sformułowanie par. 3 ust. 2 wydaje mi się wątpliwe z punktu widzenia generalnie przyjmowanych zasad ustalania regulaminu postępowania jakiegoś ciała.

Poseł Jerzy Jaskiernia (SLD): Obecnie mamy następującą sytuację: poseł J. Szymański zaprezentował wariant 3, który jest wyrazem kompromisu obu wnioskodawców, potwierdzonym przez autorów wniosków. Wobec tego zwracam się do posła J. Ciemniewskiego, czy ma inną propozycję zapisu par. 3, ponieważ zbliżamy się do głosowania i chcielibyśmy wiedzieć, co ewentualnie będziemy głosowali. Rozumiem, że poseł J. Ciemniewski zmierza do złożenia poprawki dopar. 3, gdyż w tej chwili nie mamy innego trybu niż zgłaszanie poprawek do obecnej wersji.

Poseł Jerzy Ciemniewski (UW): Proponuję stwierdzenie, że Komisja Nadzwyczajna przedłoży sprawozdanie o projekcie ustawy o ratyfikacji konkordatu, nie później niż 30 sierpnia 1995 r.

Poseł Jerzy Jaskiernia (SLD): Mówimy cały czas o par. 3. Poseł J. Szymański zaprezentował wariant, który jest wynikiem kompromisu obydwu wnioskodawców, poseł J. Ciemniewski zgłasza inną redakcję tegoż przepisu.

Poseł Janusz Szymański (UP): Chciałbym jeszcze uzyskać potwierdzenie. Proponujemy z posłem S. Rogowskim niewielką korektę, po wypowiedzi posła J. Ciemniewskiego, polegającą na tym, że w par. 2, tiret 2 wyraz „zgodności" zamienilibyśmy wyrazem „relacji". Czyli przepis ten uzyskałby brzmienie: „ocenie relacji ustawy do projektu konstytucji, przedstawionego Zgromadzeniu Narodowemu przez Komisję Konstytucyjną do pierwszego czytania". Jest tu problem relacji.

Poseł Longin Pastusiak (SLD): Proszę o wyjaśnienie, co poseł J. Szymański rozumie pod pojęciem „relacji".

Poseł Janusz Szymański (UP): Terminu „zgodność" używa się do ostatecznego ukształtowanego aktu czy struktury i treści postanowień aktu. W tym przypadku jest to tylko projekt. Zostanie on ostatecznie ukształtowany po drugim czytaniu, a w gruncie rzeczy, jeszcze po rozpatrzeniu ewentualnych poprawek prezydenta i po potwierdzeniu w referendum. Stąd naszym zdaniem, użycie wyrazu „relacji" jest lepsze.

Poseł Wit Majewski (SLD): Bardzo szybko posuwamy się naprzód, ale chciałbym wrócić do paragrafu 2. Nie chodzi o ocenę zgodności ustawy z ewentualnym projektem czy przyszłą konstytucją, tylko chodzi o ocenę zgodności treści konkordatu. Ustawa to będzie jeden artykuł, w którym zostanie zapisane, że Sejm wyraża zgodę na ratyfikację. A taką ustawę moglibyśmy tylko konfrontować z trybem ratyfikacyjnym w nowej konstytucji a przecież nie o to chodzi. Nam chodzi o materialne porównanie treści konkordatu. Z tych względów ust. 2 musi być przemodelowany tak jak ust. 1 mówi, że chodzi o skutki które spowoduje uchwalenie ustawy ratyfikacyjnej, tak drugi musi dotyczyć treści, czyli prawa materialnego, a nie zgodności ustawy ratyfikacyjnej, która będzie jednozdaniowa.

Poseł Jerzy Jaskiernia (SLD): Czy na tle tego, co mówił poseł W. Majewski posłowie wnioskodawcy zechcą zaprezentować ostateczną wersję par. 2 tiret 2.

Poseł Kazimierz Pańtak (UP): Proszę, aby przedstawiciel Biura Legislacyjnego wypowiedział się w tej sprawie. Być może poseł W. Majewski ma rację, tylko że my ratyfikujemy nie konkordat a ustawę, która zezwala na ratyfikację konkordatu.


1 2 3 4 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Uchwała o trybie prac nad ustawą ratyfikacyjną
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej - 7 VII 1994


« Prace nad ustawą ratyfikacyjną   (Publikacja: 17-11-2003 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 2954 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365