Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.609.404 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 349 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Jako Miś o Bardzo Małym Rozumku, pamiętaj, że Rzecz, która przedstawia się dorzecznie w twoim łebku, może wyglądać mniej dorzecznie poza nim."
 
 Tematy różnorodne » PSR » Historia PSR

II Ogólnopolski Zjazd Racjonalistów [1]
Autor tekstu: Nina Sankari, Marek Ławreszuk


Fot. Agnieszka Zakrzewicz

Doroczny Ogólnopolski Zjazd Racjonalistów (grudzień 2007) odbył się w Pensjonacie Metalowców przy ul. Długiej w Warszawie i zgromadził ok. 40-procentową frekwencję członków stowarzyszenia oraz grono gości, co pozwoliło na przyjęcie sprawozdania i przeprowadzenie wyborów nowych władz stowarzyszenia, nie było jednak wystarczające do dokonania postulowanych zmian statutu PSR. Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zjazdu, którym został Marek Pawłowski, Prezydium Walnego Zjazdu (Mariusz Agnosiewicz, Nina Sankari, Marek Ławreszuk) i ukonstytuowaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Paweł Duńczewski, Małgorzata Koraszewska, Maciej Psyk i Mateusz Burzawa - przyjęto porządek obrad.


Fot. Andrzej Kierski

Do głównych punktów programu Zjazdu należało przedłożenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu, jak również sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2007 oraz wybór nowych władz. Ustępujący Prezes PSR Mariusz Agnosiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu, omawiając w nim wzrost liczebność organizacji, ostateczne uregulowanie jej statusu prawnego poprzez wpis do rejestru sądowego w listopadzie 2006 r. oraz najważniejsze inicjatywy statutowe zrealizowane przez Stowarzyszenie.


Mariusz Agnosiewicz i Marek Pawłowski, fot. Agnieszka Zakrzewicz

Za najważniejsze działania PSR w 2007 r. zostały uznane m. in. akcje protestacyjne (listy do organów państwowych, w tym do Ministra Edukacji R. Giertycha w sprawie wliczania oceny z religii do średniej ocen i do Ministra Kultury K. Ujazdowskiego w sprawie finansowania z pieniędzy publicznych Świątyni Opatrzności Bożej), poparcie Deklaracji Brukselskiej na rzecz humanistycznych i laickich fundamentów zjednoczonej Europy, debaty i konferencje (np. debata „Ateista w społeczeństwie polskim. Granice kompromisu" i zorganizowana wspólnie z Kołem Naukowym 'Libertas et Lex" konferencja „Jeśli nie religia, to co? O problemach światopoglądowych w polskiej szkole", stanowiąca część większego projektu „Etyczna szkoła"). PSR podjęła także inicjatywę włączenia się w akcje organizowane przez inne podmioty, np. w kampanię na rzecz polskiej transplantologii, w szczególności do podpisywania indywidualnych oświadczeń woli o przekazaniu własnych organów na cele transplantologiczne. Niektóre z tych działań nie zostały uwieńczona sukcesem, np. starania PSR o udział w tegorocznym Przystanku Woodstock (w spotkaniu przedstawicieli Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych) czy wniosek PSR o włączenie Stowarzyszenia do Komitetu Doradczego ds. ERRSW, w którym zasiadają przedstawiciele mniejszości.


fot. Agnieszka Zakrzewicz

Za inicjatywę, która odniosła największy sukces w 2006 r. należy uznać kampanię ateistycznego coming out Internetowa Lista Ateistów i Agnostyków, przy realizacji której poza jej pomysłodawcą, Markiem Ławreszukiem, pracowali w szczególności Paweł Duńczewski, Nina Sankari, Michał Przech i Mariusz Agnosiewicz. W czasie kilku miesięcy na listę wpisało się ok. 10 tys. osób, wśród których znalazło się liczne grono wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki i mediów. Akcja wywołała duży oddźwięk medialny, co ułatwia PSR realizację celów statutowych związanych z problematyką światopoglądową.

Drugim bardzo ważnym przedsięwzięciem było przygotowywanie PSR do wprowadzenia ceremonii humanistycznych w Polsce, w tym przygotowanie pierwszego w Polsce ślubu humanistycznego, przy pomocy merytorycznej zagranicznych towarzystw humanistycznych na całym świecie oraz przy udziale przedstawicielki Szkockiego Towarzystwa Humanistycznego jako celebrantki.


Iwona Olszewska, Juan Antonio Delgado Serrano,
fot. Agnieszka Zakrzewicz

PSR aktywnie uczestniczyła w działaniach podejmowanych przez zagranicznych partnerów, w tym organizacje humanistyczne, laickie i feministyczne. Przedstawiciele młodzieży racjonalistycznej Paweł Duńczewski, Paweł Piłat, Kaja Rogowska,, Przemysław Piela i Joanna Rutkowska wzięli udział (w kolejności wymienienia) w przedsięwzięciach organizowanych m.in. przez Norweskie Stowarzyszenie Humanistyczne, Stowarzyszenie Humanistyczno-Wolnomyslicielskim z Havellandu (Niemcy) i IHEYO w Brukseli (Seminarium „Równe szanse i inkluzja społeczna w pracy z młodzieżą"). Nina Sankari brała udział w spotkaniach laickich feministek, w szczególności na zaproszenie Europejskiej Inicjatywy feministycznej w Pradze i Kolonii, towarzysząc Alicji Tysiąc w jej wizycie w Paryżu i Bretanii.


Michał Przech, Wojciech Lefek, fot. Agnieszka Zakrzewicz

Za największe osiągnięcia organizacyjne roku należy uznać finalizację rejestracji Stowarzyszenia, wynajęcie lokalu dla jej siedziby głównej w Warszawie (w bardzo dobrej lokalizacji przy ul. Koszykowej 24/1) oraz przyjęcie PSR do IHEYO ze statusem pełnoprawnego członka. Dużym sukcesem było utworzenie Komitetu Honorowego Stowarzyszenia, do którego przystąpili wybitni uczeni i intelektualiści, w kolejności przyjęcia zaproszenia: prof. prof. Andrzej Nowicki, Adam Urbanek, Jerzy Drewnowski i Jan Woleński.


Piotr Szwajcer, fot. Agnieszka Zakrzewicz

Prezes Mariusz Agnosiewicz wskazał także na niedociągnięcia, do których zaliczył niezrealizowanie projektu wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie działalności PSR z funduszy europejskich z przyczyn formalno-prawnych, przesunięcie inauguracji projektu Wirtualnego Muzeum Boya, niedostateczne zaangażowanie Stowarzyszenia w sprawy doniosłe społecznie, za mała aktywizacja ośrodków terenowych oraz niezadowalające wykorzystanie zasobów ludzkich.

W zakończeniu swojego wystąpienia, Prezes pozytywnie podsumował działalność PSR w 2007 r., podkreślając dynamikę rozwoju Stowarzyszenia, coraz lepszą promocję działalności, coraz wyższą skuteczność i partnerstwo społeczne.


Dariusz Kaliszuk, fot. Andrzej Kierski

Sprawozdanie z działalności Zarządu zostało przyjęte większością 34 głosów przy 4 głosach wstrzymujących się.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia przedstawił Marek Ławreszuk pełniący obowiązki skarbnika od zaledwie kilku tygodni. Wskazał on na niedociągnięcia i zaniedbania w prowadzeniu dokumentacji finansowo-księgowej Stowarzyszenia, związanej np. z opóźniona rejestracją NIP-u. Zapoznał on Walny Zjazd z aktualnym stanem finansów PSR. Zgromadzeni przyjęli przedstawioną informację większością głosów. Jednocześnie Zarząd został zobowiązany do pilnego uregulowania wszystkich zaległości finansowych.

Andrzej Kierski jr i Małgorzata LeśniakNastępnie Walny Zjazd zapoznał się ze sprawozdaniami z działalności oddziałów terenowych PSR. Prezes Mariusz Agnosiewicz przedstawił ogólną informację, prosząc o jej uszczegółowienie przez przedstawicieli poszczególnych ośrodków.

Jednym z największych sukcesów w tej dziedzinie było rozpoczęcie działalności przez Oddział Krakowski w dniu 15.11.2007 r., w inauguracji którego uczestniczyło ponad 50 osób, w tym wielu przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego, a także młodzieży ze Stowarzyszenia Młodych Intelektualistów z Krakowa. Przewodnicząca Oddziału Małgorzata Leśniak przedstawiła zamierzenia organizacji krakowskiej, zaproponowała także przeprowadzenie następnego zjazdu PSR w Krakowie.


Arkadiusz Andała i Przemysław Piela — ośrodek poznański PSR,
fot. Agnieszka Zakrzewicz

Przewodniczący oddziałów z Wrocławia i Poznania (odpowiednio Lesław Cymer i Przemysław Piela) przedstawili informację o działalności ośrodków, Mariusz Agnosiewicz odczytał w zastępstwie informację nadesłaną z Ośrodka Trójmiejskiego. W informacjach tych przewijały się wątki wspólne, dotyczące skąpej liczebności członków oddziałów oraz trudności z przebiciem się z informacją o stowarzyszeniu do szerszego grona społecznego, mimo prowadzenia lokalnej działalności wydawniczej, np. Akademii Wolnej Myśli w Trójmieście czy własnego kwartalnika i własnego serwisu internetowego we Wrocławiu. Przemysław Piela zwrócił uwagę na fakt, że próby zaistnienia PSR w ośrodkach akademickich w Poznaniu spotkały się z nieprzyjaznym przyjęciem, m.in. niszczeniem plakatów PSR.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i podjęcie uchwały w tej sprawie. W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi:
1. Prezes Zarządu Mariusz Agnosiewicz — większością 37 głosów przy 1 głosie wstrzymującym się
2. Członkowie Zarządu: większością 32 głosów przy 6 głosach wstrzymujących się
3. Komisja Rewizyjna: większością 34 głosów przy 4 głosach wstrzymujących się
4. Sąd Koleżeński: większością 34 głosów przy 4 głosach wstrzymujących się
5. Rzecznik etyki członkowskiej: większością 35 głosów przy 3 głosach wstrzymujących się.


Agnieszka Zakrzewicz, fot. Andrzej Kierski

Ze względu na brak wymaganego kworum do wniesienia postulowanych zmian Statutu (dotyczących m.in. obniżenia dolnej granicy wieku dla młodych członków PSR, zmniejszenia liczby członków wymaganych dla powołania formalnego oddziału PSR, ograniczenia liczby kadencji pełnionych pod rząd) , Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przeniesienie tego na następne Zgromadzenie. Jednocześnie, zgodnie z § 25 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, została jednogłośnie podjęta uchwała o przekształceniu Walnego Zgromadzenia Członków w Walne Zgromadzenie Delegatów w związku z przekroczeniem przez Stowarzyszenie liczby 100 członków.

Kolejnym ważnym punktem programu Walnego Zjazdu były wybory nowych władz. Kandydatury zgłaszało Prezydium Zebrania oraz członkowie Zjazdu. W wyniku tajnego głosowania na nową kadencję zostały wyłonione następujące władze (liczba uprawnionych do głosowania: 38):


1 2 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Kraków racjonalistyczny
Sprawozdanie Zarządu z działalności PSR w roku 2007

 Zobacz komentarze (1)..   


« Historia PSR   (Publikacja: 23-12-2007 Ostatnia zmiana: 06-07-2011)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Nina Sankari
Magister filologii rosyjskiej po studiach w b. ZSRR, magister jezyka i cywilizacji francuskiej po studiach na Sorbonie, uczyła francuskiego w College St. Elie w Libanie.

 Liczba tekstów na portalu: 11  Pokaż inne teksty autora
 Liczba tłumaczeń: 9  Pokaż tłumaczenia autora
 Najnowszy tekst autora: Quo vadis, PSR?

Marek Ławreszuk
Przedsiębiorca, członek Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, inicjator i współtwórca Internetowej Listy Ateistów i Agnostyków.

 Liczba tekstów na portalu: 6  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Jak Szymon H. eutanazję zamordował
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 5666 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365