Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
183.968.930 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7352 tekstów. Zajęłyby one 29008 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 3968 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Książki są lekarstwem dla umysłu."
 Kościół i Katolicyzm » Kościół i seksualizm

Sprawa Johna Doe 16 przeciw Stolicy Apostolskiej, Josephowi Ratzingerowi i innym [5]
Tłumaczenie: Dariusz Kot

Jakiekolwiek światło, jakie mógłby Pan rzucić na te kwestie, spotka się z moją ogromną wdzięcznością.

Z poważaniem,
ks. Thomas Brundage,
Wikariusz Sądowy
Archidiecezja Milwaukee
(list nie datowany)

Dokument 9

Powiadomienie Oskarżonego

Zgodnie z rozdz. 2 Instructio De Modo Procedendi In Causis Sollicitationis z 1962 r. i Kanonu 1507 Prawa Kanonicznego z 1983 roku, ja, niżej podpisany Przewodniczący Składu Sędziowskiego w niniejszym procesie przeciwko ks. Lawrence Murphy, powiadamiam ks. Murphy’ego o wniesionym przeciwko niemu oskarżeniu o solicytację Spowiedzi (c. 1387). Ks. Lawrence Murphy zobowiązany jest odpowiedzieć niżej podpisanemu na piśmie w terminie 15. dni roboczych, ustosunkowując się do zarzutów, że nakłaniał penitentów do grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu w okresie, gdy pracował w St. John's School for the Deaf w St. Francis, Wisconsin.

Na mocy cc. 1481.1 i 1723, ks. Lawrence Murphy zobowiązany jest wybrać prokuratora/adwokata i w ciągu 15. dni roboczych przedstawić autentyczne pełnomocnictwo niniejszemu Trybunałowi.

Niżej podpisany sędzia skontaktuje się z Pana adwokatem w najbliższym czasie, aby ustalić datę przesłuchania przez sędziów, zajmujących się niniejszą sprawą.

Wreszcie, Pana adwokat otrzyma kopie dokumentów: „Proces sądowy" i „Dyrektywy kanoniczne". Będzie Pan prawdopodobnie chciał skonsultować się ze swym adwokatem co do tych dokumentów przed przesłuchaniem.

Ks. Thomas T. Brundage
Przewodniczący Składu Sędziowskiego
Diecezja Superior, Wisconsin
3501 S. Lake Drive
Milwaukee, WI 53207
6 stycznia 1998

Notariusz:
(podpis nieczytelny)

Dokument 10

Jego Ekscelencja,
Kardynał Joseph Ratzinger
Kongregacja Doktryny Wiary
Piazza della S. Ufficio 11
00193 Rzym
Włochy

Drogi Kardynale Ratzinger,

jestem księdzem z Archidiecezji Milwaukee, żyjącym w Diecezji Superior w Wisconsin. Zwracam się do Waszej Ekscelencji w sprawie procesu, jaki rozpoczął się przeciwko mnie w Diecezji Superior na żądanie Archidiecezji Milwaukee. Jest to procedura dotycząca wyłączenia mnie ze stanu kapłańskiego, powołująca się na normy, ustalone przez Kongregację Doktryny Wiary w roku 1962, zwane De Modo Procedendi In Causis Sollicitationis.

Mój przypadek może być streszczony następująco: w 1974 roku odszedłem z St. John School fo the Deaf, St. Francis, Wisconsin, w Archidiecezji Milwaukee z powodu oskarżeń o wykroczenia seksualne. Arcybiskup Cousin, ówczesny arcybiskup Milwaukee, zgodził się, abym zamieszkał w domku letniskowym mojej rodziny w Diecezji Superior. Od tamtej pory żyję tutaj. Zakres moich praw i obowiązków kapłańskich nie został nigdy ograniczony, ale nie zostałem już nigdy później nigdzie przydzielony do pracy duszpasterskiej. Ponieważ znam język migowy, byłem jednak niekiedy wzywany, aby asystować w tym zakresie w rejonie mojego pobytu. Ponieważ moje uprawnienia kapłańskie nie były nigdy ograniczone, pomagałem także lokalnym parafiom Diecezji Superior, jeśli mnie wzywano. Nie było dalszych oskarżeń przeciwko mnie, od kiedy opuściłem St. John's w 1974 roku.

Niemniej, prawie pięć lat temu niektórzy byli uczniowie St. John's zaczęli wznosić oskarżenia przeciwko mnie w Archidiecezji Milwaukee. Nie były to zarzuty o obecne wykroczenia seksualne, ale o występki, jakich rzekomo dopuściłem się w latach 1963 i 1969. Niektóre z zarzutów dotyczyły solicytacji spowiedzi.

Bez zbadania oskarżeń przeciw mnie w świetle norm z 1962 r. Archidiecezja Milwaukee rozpoczęła skierowane przeciwko mnie procedury karne, aby usunąć mnie ze stanu duchownego. Gdy mój adwokat, ks. Patrick R. Lagges, J. C. D., z Archidiecezji Chicago zwrócił uwagę na upłynięcie okresu przedawnienia, w jakim można było rozpocząć proces karny, Archidiecezja podjęła starania o rozpoczęcie procesu opartego o solicytację spowiedzi. Mój adwokat zwrócił uwagę, że proces może być prowadzony wyłącznie przez diecezję, w której zamieszkuję, czyli Diecezję Superior. Wówczas Archidiecezja Milwaukee nakłoniła Diecezję Superior do wszczęcia postępowania zgodnego z normami, podanymi w 1962 r. przez Kongregację Doktryny Wiary. Powiadomienie, informujące mnie o tym fakcie, zostało wydane 6 stycznia 1998 r. Diecezja Superior korzysta w trakcie prowadzonego postępowania z personelu Archidiecezji Milwaukee.

Zwracam się do Kongregacji Doktryny Wiary z następującego powodu: proszę o uznanie aktu wszczęcia postępowania przez Diecezję Superior za wadliwy. Oskarżenia przeciwko mnie dotyczą czynów, które rzekomo miały miejsce ponad dwadzieścia pięć lat temu. Stoi to w sprzeczności z normami z 1962 r., że akcja musi być podjęta w ciągu miesiąca od chwili domniemanej solicytacji.

Wasza Eminencjo, mam siedemdziesiąt dwa lata i moje zdrowie jest w kiepskim stanie. Właśnie przeszedłem kolejny zawał serca, przez co jestem bardzo osłabiony. Wykonałem wszystkie polecenia zarówno Arcybiskupa Cousinsa, jak i obecnego Arcybiskupa Weaklanda. Odprawiłem pokutę za wszystkie moje dawne wykroczenia i żyłem w pokoju w północnym Wisconsin przez dwadzieścia cztery lata. Chciałbym po prostu przeżyć czas, jak mi jeszcze pozostał, w godności mojego kapłaństwa. Proszę o pomoc Waszej Ekscelencji w tej sprawie.

Ze względu na zły stan zdrowia i ostrość zimowej pogody w Wisconsin, będę aż do Wielkanocy przebywał z wizytą u mego brata w Houston, w Teksasie. Prosiłbym zatem, aby do tego czasu Wasza Eminencja kierował wszelkie listy na adres mojego adwokata: ks. Patrick R. Lagges, J.C.D., Wikariusz Sądowy, Archidiecezja Chicago, 155 East Superior Street, Chicago, IL 60611, USA. Załączam kopię podpisanego przeze mnie upoważnienia, ustanawiającego o. Laggesa moim prokuratorem/adwokatem. Będę informował o. Laggesa o moich miejscach pobytu, dopóki nie wrócę do domu w Boulder Junction.

Z poważaniem,
oddany w Panu Jezusie,
ks. Lawrence Murphy,
P.O. Box 50
Boulder Junction, WI 54512
12 stycznia 1998

Dokument 11

Jego Excelencja,
Przewielebny Raphael Michael Fliss
Biskup Superioru, USA

POUFNE

Wasza Ekscelencjo,

piszę w sprawie już znanej Waszej Ekscelencji, dotyczącej Brata Lawrence Murphy’ego, księdza Archidiecezji Milwaukee, który mieszka obecnie w Boulder Junction (WI) i jest oskarżony o solicytację spowiedzi, której ofiarą padli niepełnosprawni nieletni. Brat Lawrence Murphy napisał list do Kongregacji, datowany na 12 stycznia 1998 r., w którym domaga się, aby akt o wszczęciu procesu, wydany przez trybunał diecezji Waszej Ekscelencji został uznany za wadliwy, ze względu na niezgodność z normami „Instructio de modo procedendi In causis solicitationis", gdyż „akcja musi zostać podjęta w ciągu miesiąca od chwili domniemanej solicytacji".

Brat Murphy stwierdza także, że chciałby dożyć do końca czasu, jaki mu pozostał, w godności kapłańskiej i dodał następujące uwagi:

— oskarżenia dotyczą czynów, jakie miały miejsce ponad 25 lat temu (1963-69)

— w roku 1974 „z powodu oskarżeń o wykroczenia seksualne" zrezygnował z pracy w St. John's School i za zgodą Arcybiskupa Milwaukee osiadł w Superior bez dalszych przydziałów do pracy duszpasterskiej

— zawsze postępował wg instrukcji byłego, a także obecnego arcybiskupa Milwaukee i żył w pokoju w północnym Wisconsin 25 lat

— ma teraz 72 lata i jest słabego zdrowia, a także oświadcza, że odprawił pokutę za wszelkie dawne grzechy

Niniejsza Kongregacja, po uważnym zbadaniu całej sytuacji, chce po pierwsze zwrócić uwagę, że ostateczność miesięcznego okresu, ustanowionego przez normy „Instructio" dotyczy wniesienia przez penitenta zastrzeżeń co do zobowiązań, nakładanych przez kanon 904 Kodeksu z 1917 r (nie przypadkiem poprawionego od strony formalnej przez Kodeks z 1983 r), a nie ustaleniu terminu akcji karnej.

Po drugie, Kongregacja po wzięciu pod uwagę tego, co o. Murphy zawarł w swoim liście, a przed podjęciem decyzji w sprawie procesu w celu ustalenia w świetle prawa kanonicznego zakresu odpowiedzialności obwinionego księdza — zachęca Waszą Ekscelencję, aby dobrze rozważył to, co kanon 1341 proponuje jako duszpasterskie środki zaradcze, służące naprawie skandalu i przywróceniu sprawiedliwości.

Pozwolę sobie wykorzystać tę okazję, aby życzyć Waszej Ekscelencji błogosławionej Wielkanocy w radości zmartwychwstałego Chrystusa. Z wyrazami szczerego poważania, pozostaję

oddany w Panu
Tarcisio Bertone
Kongregacja Doktryne Wiary
6 kwietnia 1998 r.

Dokument 12

Monsignor Tarcisio Bertone
Sekretarz Kongregacji Doktryny Wiary
00120 Vatican City State
Europe

Wasza Excelencjo,

z wdzięcznością przyjąłem do wiadomości list Waszej Ekscelencji z 6 kwietnia 1998 r., w sprawie brata Lawrence Murphy’ego, księdza Archidiecezji Milwaukee, mieszkającego w Diecezji Superior.

Po dokładnym rozważeniu życzenia Waszej Ekscelencji, aby zastosować duszpasterskie środki zaradcze, zawarte w kanonie 1341, osądziłem, że wszelkie racjonalne metody duszpasterskie zostały wyczerpane. Doszedłem do wniosku, że skandal nie może zostać w wystarczającym stopniu zneutralizowany ani sprawiedliwość przywrócona bez prawnego postępowania przeciwko bratu Murphy.

Skandal i poczucie niesprawiedliwości, które przepajają katolicką społeczność głuchych są tak intensywne, że zmusza to do bardzo ostrożnego zaprowadzania sprawiedliwości w tych naprawdę tragicznych okolicznościach.

Poinstruowałem Trybunał, aby w trakcie postępowania kierował się Instrukcją z 1962 r., zgodnie z życzeniem Waszej Ekscelencji.

Z poważaniem w Chrystusie
Przewielebny Raphael M. Flis
Biskup Superioru

Do wiadomości:
ks. Thomas T. Brundage
13 maja 1998 r.

Dokument 13, Kalendarium

103. Lawrence Murphy

8 lutego 1996 otrzymałem informację od Paula Janette, który stwierdził, że Lawrence rozłączył swój telefon, a list wysłany na adres w Boulder Junction został zwrócony. Telefon na probostwo kościoła św. Anny w Boulders Junction wyjaśnił nam, że Lawrence najwyraźniej ma w zwyczaju odwiedzać zimą brata w Teksasie i zamykać na ten czas dom letniskowy.


1 2 3 4 5 6 7 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Generator nieprawdopodobieństwa
Pakistański szejk wydaje fatwę przeciwko terroryzmowi

 Zobacz komentarze (13)..   


« Kościół i seksualizm   (Publikacja: 01-05-2010 Ostatnia zmiana: 02-05-2010)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 7274 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365