Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
183.945.157 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7352 tekstów. Zajęłyby one 29008 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 3954 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Nigdy nie mamy pewności, że istota, która nam się "objawia" i wydaje nam polecenia jest Bogiem (..) Tak więc nie religia jest najwyższą instancją, która "objawia", co jest dobre, a co złe, ale również religię należy postawić przed trybunałem rozumu, który rozstrzyga, czy jej nakazy są rozumne i moralne.
 Kościół i Katolicyzm » Kościół i seksualizm

Sprawa Johna Doe 16 przeciw Stolicy Apostolskiej, Josephowi Ratzingerowi i innym [6]
Tłumaczenie: Dariusz Kot

385. Lawrence Murphy

30 maja 1998 towarzyszyłem arcybiskupowi Weaklandowi i biskupowi Flissowi podczas spotkania z arcybiskupem Bertone i jego personelem w sprawie postępowania. Stało się jasne, ze Kongregacja nie zachęca nas do kontynuowania procesu na podstawie 24 lat najwyraźniej dobrego sprawowania- bez formalnego odrzucenia go czy nakazu wstrzymania egzekucji już podjętych decyzji. Zostaliśmy także ostrzeżeni o trudnościach, towarzyszących postępowaniom związanym ze spowiedzią, zarówno jeśli chodzi o ścisłą kanoniczną definicję przestępstwa, jak i o czas, jaki upływa pomiędzy uzyskaniem informacji i podjęciem odpowiedniego działania. Arcybiskup Bertone zauważył, że nie zastosowanie się do jakiejkolwiek z norm, zakazujących kontaktów z członkami wspólnoty może stać się podstawą do nowego procesu kanonicznego.

491. Lawrence Murphy

1 lipca 1998 podczas spotkania z mecenasem M. Flynnem i szefami biura Archidiecezji dowiedziałem się, że społeczność głuchych domaga się natarczywie, aby został on zarejestrowany przez administrację stanową jako przestępca seksualny, aby pewne środki finansowe zostały udostępnione ofiarom i aby nigdy nie został on pogrzebany jako ksiądz, aby podkreślić powagę jego czynów. Dowiedziałem się, że związek trwał do dwóch lat po jego przeprowadzce do Boulder Junction.

522. Lawrence Murphy

22 lipca 1998 r. towarzyszyłem Arcybiskupowi Weaklandowi w spotkaniu z T. Brundage, B.A. Cusackiem, C. Deehr-Kooobem, J. Mullooly, bratem Patrickiem Leagges (z Trybunału Chicago) i L. Piaseckim, mającym na celu przedyskutowanie aktualnego statusu działań Archidiecezji przeciwko bratu Lawrence Murphy. W trakcie dyskusji nad rozmaitymi punktami widzenia i biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek zaleceń co do pogrzebu, podjęto decyzję, że nakazy zostaną powtórzone z większym naciskiem, zwłaszcza co do zakazu kontaktów z członkami społeczności głuchych; że zostaną podjęte starania o uzyskanie jego zgody na prywatny pogrzeb z zamkniętą trumną - ze względu na miejsce śmierci — w parafii św. Anny w Boulder Junction; że będzie wymagane natychmiastowe skierowanie listu do społeczności głuchych z przeprosinami; że Archidiecezja skontroluje stan jego prywatnej własności i że zostanie przygotowane oświadczenie Archidiecezji, kierowane do społeczności głuchych wraz z jego własnym listem z przeprosinami.

Dokument 14

Biskup Fliss,
Diecezja Superior
1201 Hughitt Ave.
Superior, WI 54880

Drogi Biskupie Flis,

dziękuję za czas poświęcony rozmowie telefonicznej przed kilkoma tygodniami. W tamtej dyskusji wspomniałem, że musiałem przepuścić list CDF przez translator komputerowy. Załączyłem kopię tłumaczenia (zob poniżej — przyp. DK). Jest to bardzo surowy przekład, komputer z pewnością nie jest w stanie rozróżnić pewnych subtelności prawa kanonicznego. Niemniej, daje nam on — nie mówiącym po włosku - ogólne pojęcie, co się wydarzyło.

Pokój z Tobą i ponownie — dziękuję
Ks. Thomas T. Brundage
Wikariusz Sądowy
Archidiecezja Milwaukee
15 sierpnia 1998 r.

(Uwaga!

Poniższy dokument NIE jest polską wersją „surowego przekładu" komputerowego, o którym pisze powyżej ks. Brundage, ale polską wersją profesjonalnego angielskiego przekładu z włoskiego oryginału, autorstwa katolickiego tłumacza Lori Piepera.

Uznałem, że ważniejsze jest wierne odzwierciedlenie treści włoskiego resume, przesłanego przez Kongregację, niż zapoznanie czytelnika z tekstem doraźnego przekładu z translatora Yahoo, jaki załączył do swego listu ks. Brundage)

Resume spotkania kierownictwa CDF z Ich Excelencjami Prałatami, związanymi ze sprawą Lawrence C. Murphy, księdza oskarżonego o solicytację spowiedzi (Prot. Nr 111/96)

Spotkanie odbyło się w sobotę 30 maja 1998 r. w siedzibie CDF. Ze strony CDF obecni byli: Jego Excelencja Arcybiskup Tarcisio Bertone, Sekretarz, który przewodniczył spotkaniu, Wielebny o. Gianfranco Girotti, podsekretarz, Don Anthonio Manna z Urzędu Dyscyplinarnego, Don Michael Jackels (tłumacz) i br. Anthony Ramos. Obecni byli Ich Excelencje prałaci, którzy prosili o spotkanie: Jego Excelencja Rembert Weakland, Arcybiskup Milwaukee (USA), jego asystent, Jego Excelencja biskup Richard Sklba i Jego Excelencjia Raphael Fliss, Biskup Superioru (USA).

1. Jego Excelencja arcybiskup Weakland krótko przedstawił dotychczasowe ustalenia w sprawie, zwracając uwagę na to, co następuje: 1) wchodzi w grę bardzo wiele ofiar nadużyć ks. Murphy, wszystkie głuche; 2) w roku 1974 miała miejsce interwencja w sprawie ks. Murphy’ego, ale nic nie zachowało się na jej temat w archiwach diecezji (wygląda na to, że miał miejsce pozew cywilny, który zakończył się bez nałożenia na podejrzanego jakiejkolwiek kary, a rezultatem stało się odesłanie księdza do innej diecezji, tzn. Diecezji Superior); 3) obecnie społeczność głuchych jest niezwykle wzburzona tą sprawą i odrzuca wszelkie rozwiązania pastoralne; 4) z powodu długiego okresu czasu od zajścia wypadków, których dotyczy sprawa, nie jest już możliwe wszczęcie postępowania cywilnego przez stan Wisconsin; 5) ks. Murphy nie ma żadnego poczucia winy i wydaje się nie zdawać sobie sprawy z powagi zarzucanych mu czynów. Ponadto, 6) wchodzi w grę groźba ogromnego skandalu, jeśli sprawa zostanie nagłośniona przez prasę. Zgodnie z zebranymi zeznaniami, występki ks. Murphy miały swe źródło w spowiedzi.

2. Jego Excelencja Sekretarz CDF podkreślając, że minął długi okres czasu od chwili, kiedy wydarzenia miały miejsce (ponad 35 lat!), co stwarza poważny problem także w zakresie prawa kanonicznego, a także fakt, że żadne inne wieści o oskarżeniach o przestępstwa czy skandale wywołane przez o. Murphy nie pojawiły się w latach, gdy mieszkał on w Superior — pozostał przy stanowisku, że brakuje przesłanek, aby zalecić rozprawę kanoniczną. Zauważył on jednakże, że nie do przyjęcia jest, że mógł on [Murphy] sprawować eucharystię w społeczności głuchych w Milwaukee; będzie konieczne zatem zatem powstrzymanie go, przy użyciu także pewnych środków karnych. Na wszelki wypadek, Br. Murphy musi otrzymać nakaz odprawiania Eucharystii jedynie w Diecezji Superior, zwłaszcza, że jest to wspólne stanowisko zarówno jego Ordynariusza, czyli Arcybiskupa Miwaukee i Ordynariusza miejsca jego stałego zamieszkania. Takie zezwolenie musi jednak być mu zakomunikowane na piśmie.

3. W związku z możliwością procesu kanonicznego o przestępstwo solicytacji w trakcie spowiedzi, Jego Excelencja Sekretarz zwrócił uwagę na pewne związane z nim trudności: 1) przede wszystkim trudność w udowodnieniu tego typu przestępstw, które należy zinterpretować in stricto sensu (w ścisłym sensie); trudność, jaką ludziom głuchym sprawia dostarczanie dowodów i zeznawanie bez wprowadzania obciążających/drażliwych* treści, jeśli brać pod uwagę zarówno ograniczenia, wynikające z ich niepełnosprawności, jak i odległość wydarzeń w czasie. Niemniej — zauważył on [Sekretarz] — będzie konieczne skłonienie Murphy’ego do głębokiej refleksji nad powagą zła, jakiego się dopuścił i nad faktem, że będzie on musiał przedstawić dowody poprawy. 3) [Sekretarz] wspomniał wreszcie o rozbudowanych prawach do obrony w sądzie, funkcjonujących w USA i trudnościach, jakie pojawią się z tej strony na skutek działań prawników.

4. Jego Excelencja Arcybiskup Weakland zobowiązał się do próby uzyskania od o. Murphy - którego porównał do „trudnego" dziecka — deklaracji skruchy; wszyscy trzej psycholodzy, którzy go zbadali, uznali go za „typowego" pedofila, który w związku z tym „sam siebie uważa za ofiarę". W tym kontekście Podsekretarz [CDF] zauważył, że ksiądz będzie musiał okazać czytelne oznaki skruchy „inaczej będziemy musieli uciec się do procesu". Jego Excelencja Sekretarz [Bertone] zaproponował skierowanie go na okres duchowych rekolekcji oraz udzielenia mu dodatkowych ostrzeżeń, aby można było stwierdzić, czy naprawdę wykazuje on skruchę czy nie — w innym wypadku narazi się na ryzyko poniesienia bardziej surowych konsekwencji, nie wyłączając wykluczenia go ze stanu duchownego. Potem poradził powierzenie go [opiece] księdza — duchowego kierownika, ze spotkaniami co drugi miesiąc.

5. Jego Ekscelencja Sekretarz ostatecznie podsumował dwa główne punkty instrukcji, które mają być przestrzegane w odniesieniu do księdza: 1) terytorialne ograniczenie w zakresie celebrowania Eucharystii i 2) napominanie, aby skłonić go do okazania skruchy.

Przed zamknięciem spotkania Jego Ekscelencja Arcybiskup Weakland uznał za ważne, aby ponownie oświadczyć, że będzie trudno skłonić społeczność głuchych do zrozumienia wąskiego zakresu tych ustaleń.

 

*tłumacz w przypisie podaje najpierw pierwsze, potem skłania się do drugiego znaczenia

Dokument 15

Jego Excelencja
Przewielebny Tarcisio Bertone, S. D. B.
Sekretarz Kongregacji Doktryny Wiary
Piazza del S. Uffizio 11
00193 Rzym, Włochy

Wasza Ekscelencjo,

dziękuję za resume spotkania, które ja, biskup Fliss i biskup Sklba odbyliśmy z Waszą Excelencją 30 maja 1998 r. w Rzymie, w związku z o. Lawrence Murphy, księdzem Archidiecezji Milwaukee, oskarżonym o solicytację spowiedzi. Dokument ten wydaje mi się być znakomitym podsumowaniem naszej konwersacji.

Po powrocie do domu z tej wizyty spotkałem się ze swymi doradcami, aby przygotować pastoralny plan, który będzie odpowiedzią na potrzeby o. Murphy, ofiar molestowania i szerszej katolickiej społeczności głuchych w Milwaukee. Chciałbym krótko poinformować Waszą Ekscelencję w tym względzie.

Po pierwsze poinstruowałem mojego Wikarego Sądowego, aby oficjalnie wstrzymał wcześniej rozpoczęty proces kanoniczny przeciwko o. Murphy.

Po drugie, poinstruowałem naszych kanonistów aby niezwłocznie wszczęli proces administracyjny w celu uznania o. Murphy za Niezdatnego do Posługi (c. 1044.2,2). Idąc za sugestią Waszej Ekscelencji, z pewnością poddam o. Murphy dodatkowym badaniom przez psychologów. Zatroszczymy się mocno, aby wszelkie prawa o. Murphy były respektowane w trakcie tych działań. Powinienem także odnotować, że o. Murphy korzysta w tej materii z pomocy adwokata, o. Patricka Lagges, J.C.D. z Diecezji Chicago.

Po trzecie, planuję wzmocnienie nakazów, które już są nałożone na o. Murphy. Muszę to zrobić, aby upewnić się, że o. Murphy nie próbuje nadal szukać kontaktu z członkami społeczności głuchych, które w przeszłości często powodowały ogromne zaniepokojenie w społeczności głuchych.


1 2 3 4 5 6 7 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Generator nieprawdopodobieństwa
Pakistański szejk wydaje fatwę przeciwko terroryzmowi

 Zobacz komentarze (13)..   


« Kościół i seksualizm   (Publikacja: 01-05-2010 Ostatnia zmiana: 02-05-2010)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 7274 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365