Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
168.976.555 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7337 tekstów. Zajęłyby one 28957 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Kiedy będzie dostępna szczepionka na SARS-CoV-2 ?
Za miesiąc
Za pół roku
Za rok
Nie będzie możliwa
  

Oddano 1007 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Ludzie władzy od tysiącleci starali się słowem, własnym przykładem i represjami formować umysły dalekie od samodzielności, krytycyzmu, filozoficznej kultury myślenia. Najlepsi poddani i wyborcy to łatwowierna, podatna na emocjonalne apele masa, nawykła do myślenia życzeniowego.
 Prawo » Prawo wyznaniowe

Umowa czesko-watykańska z 2002 r. [2]

Artykuł 14

(1) Kościół katolicki ma prawo erygować i prowadzić zakłady służby zdrowia na warunkach ustanowionych porządkiem prawnym Republiki Czeskiej.
(2) Kościół Katolicki ma prawo udzielać w zakładach służby zdrowia posług duchownych i duszpasterskich osobom w nich umieszczonym, jeżeli o to proszą.
(3) Dalsze warunki dla udzielania i zapewnienia posług duchownych i duszpasterskich w zakładach służby zdrowia mogą być ustanawiane umową pomiędzy właściwym przedstawicielem kościelnym a właściwym zakładem służby zdrowia.

Artykuł 15

(1) Kościół katolicki, pod warunkami ustanowionymi porządkiem prawnym Republiki Czeskiej:
a) ma prawo udzielać posług duchownych i duszpasterskich w więzieniach, aresztach śledczych i innych zakładach o podobnym charakterze;
b) ma prawo wpływania na udzielanie usług poręczenia, mediacji i podobnych związanych z postępowaniem karnym oraz wykonywaniem kar i związanych z tym postanowień;
c) może otrzymać zarząd i prowadzenie obiektu, w którym jest urządzone więzienie.
(2) Bliższe warunki dla udzielania i zapewnienia posług wymienionych w ust. 1 stanowią umowy pomiędzy Kościołem katolickim a właściwym urzędem administracyjnym.

Artykuł 16

(1) Kościół katolicki ma, na warunkach ustanowionych porządkiem prawnym Republiki Czeskiej, prawo udzielać posług duszpasterskich osobom przynależnym do sił zbrojnych, jeżeli o to proszę.
(2) Dalsze warunki dla wykonywania postanowień zawartych w ust. 1 mogą być uściślone umowami pomiędzy Kościołem katolickim a właściwymi urzędami administracyjnymi. Postanowienie niniejsze nie stoi na przeszkodzie Układającym się Stronom w zawarciu oddzielnej umowy o udzielaniu posług duszpasterskich dla osób przynależnych do sił zbrojnych.

Artykuł 17

(1) Republika Czeska będzie starała się o dokończenie, w sposób możliwie jak najszybszy oraz znośny dla obu Stron, rozwiązywania spraw dotyczących majątku Kościoła katolickiego.
(2) W Republice Czeskiej zabezpieczenie ekonomiczne Kościoła katolickiego jest zagwarantowane porządkiem prawnym Republiki Czeskiej. W przypadku opracowania nowego modelu finansowania, zostanie zapewnione, by proces jego wprowadzania nie był, w okresie przejściowym, przyczyną problemów ekonomicznych w Kościele katolickim. Nowy system zastąpiłby system obecny.
(3) Właściwe organy Republiki Czeskiej oraz przedstawiciele Kościoła katolickiego będą wzajemnie współpracować w sprawach omówionych w ust. 1 i 2 zgodnie z artykułem 18 niniejszej umowy.

Artykuł 18

(1) W zagadnieniach dotyczących całego Kościoła katolickiego w Republice Czeskiej, szczególnie w sprawach wymagających nowych lub uzupełniających rozstrzygnięć, z ministerstwami i innymi urzędami administracyjnymi porozumiewa się Czeska Konferencja Biskupia. Postanowienie to nie wyklucza prawa Układających się Stron do porozumiewania się w tych zagadnieniach.
(2) Wyżej wymienione zagadnienia mogą być uregulowane zarówno nowymi umowami pomiędzy Układającymi się Stronami, jak i porozumieniami pomiędzy właściwymi urzędami administracyjnymi a Czeską Konferencją Biskupią, działającą za zgodą Stolicy Apostolskiej.

Artykuł 19

Ewentualne sporne zagadnienia dotyczące interpretacji lub stosowania tej umowy będą rozstrzygane przez Układające się Strony na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 20

Niniejsza umowa może być zmieniana lub uzupełniana na podstawie wzajemnego porozumienia Układających się Stron. Zmiany i uzupełnienia muszą nastąpić w formie pisemnej.

Artykuł 21

(1) Niniejsza umowa podlega ratyfikacji ze strony Republiki Czeskiej, zgodnie z jej porządkiem prawnym oraz ratyfikacji ze strony Stolicy Apostolskiej, zgodnie z jej przepisami proceduralnymi.
(2) Niniejsza umowa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca po dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.
(3) Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda z Układających się Stron może jednak, pisemnie, wypowiedzieć umowę; w tym przypadku moc obowiązująca umowy kończy się po upływie 6 miesięcy od doręczenia drugiej Układającej się Stronie informacji o wypowiedzeniu.

Sporządzono w Pradze dnia 25 lipca 2002 r., w dwu egzemplarzach, każdy w języku czeskim i włoskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

Za Republikę Czeską
Cyril Svoboda

Za Stolicę Apostolską
+ Erwin Josef Ender

Tłumaczyli: Aleksander Merker i Piotr Piątkowski


1 2 

 Zobacz także te strony:
Czeskie przygody okołokonkordatowe
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Czeskie przygody okołokonkordatowe
Apologia Biblii: Cudy w Biblii

 Dodaj komentarz do strony..   


« Prawo wyznaniowe   (Publikacja: 01-09-2002 Ostatnia zmiana: 24-01-2004)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 290 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365