Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
188.618.319 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29036 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 5670 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Rozwój Polski zależy nie tyle od kadry wykwalifikowanych hydraulików, mimo że są oni postrachem Francji czy Niemiec, ile od umiejętności spojrzenia trochę dalej poza najbliższy, to znaczy wyborczy horyzont. Cóż to bowiem znaczy, na przykład, uznanie oświaty i edukacji za najważniejszy priorytet rozwoju? Znaczy to przeznaczenie znaczącej, a może nawet kolosalnej części wydatków państwa na modernizację..
 Prawo » Prawa wolnomyśliciela

Apostazja czyli wystąpienie z Kościoła
Autor tekstu:

W jaki sposób osoba ochrzczona we wczesnym dzieciństwie po dojściu do pełnoletniości może wystąpić z kościoła katolickiego? Pytanie to słyszałem parokrotnie. Kiedyś zostało postawione pani adwokat mającej dyżur w nocnym programie „Radia dla Ciebie" przez jednego z dzwoniących słuchaczy i słuchacz ten nie otrzymał odpowiedzi.

Wyjaśniam więc jakie kroki winna podjąć zainteresowana osoba. Pierwszą rzeczą, której należysię dowiedzieć to informacja o tym na terenie której diecezji położona jest parafia, w której przyjmowało się chrzest. W świadectwie chrztu jest zawsze wymieniona nazwa właściwej parafii. Następne kroki polegają na zdobyciu adresu właściwej miejscowo kurii metropolitalnej i napisanie stosownego listu. Najlepiej taki list jest kierować na ręce kanclerza kurii, bądź ewentualnie biskupa ordynariusza. List taki jak wszelką urzędową korespondencję dobrze jest wysłać jako przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru. W wysyłanym liście należy poinformować o tym, że osoba występująca z kościoła posiadadwóch świadków. Muszą to być osoby pełnoletni i pełnoprawni członkowie kościoła katolickiego. Wskazane jest podanie nazwisk i adresów zamieszkania świadków. Świadkowie powinni się liczyć z tym, że podane o nich informacje mogą być sprawdzane w parafiach, w których aktualnie zamieszkują. Osoba występująca może załączyć kserokopię świadectwa chrztu. Można obok własnego, aktualnego adresu podać nazwę i adres parafii, w której się zamieszkuje. Znany jest mi przypadek zbierania informacji o osobie, która pragnęła być skreślona z listy ochrzczonych. Domniemuję, że czyniono to po to bydowiedzieć się czy list taki napisała osoba w pełni samodzielna i zdolna do składania oświadczeń woli (zdrowa i zrównoważona psychicznie).

Po otrzymaniu listu biskupstwo winno nadać bieg sprawie po czym w uzgodnionym terminie stawiamy się w towarzystwie świadków u proboszcza parafii. Sama procedura jest już bardzo krótka, po odczytaniu określonych formuł z kodeksu kanonicznego dotyczących głównie utraty praw kościelnych (np. nie można być świadkiem na ślubie katolickim, rodzicem chrzestnym) następuje wykreślenie osoby zainteresowanej z rejestrów kościelnych.

Prawo kościelne jest mimo modernizacji prawem archaicznym w pewien szczególnysposób czerpiącym ze wzorów rzymskich. W kościele katolickimchrzest jest sakramentem religijnych narodzin „dziecka bożego" we wspólnocie wierzących. Stąd też dla administracji wewnątrzkościelnej ma znaczenie miejsce(parafia) przyjęcia chrztu.


Od redakcji

Przykładowy list:

"Poświadczam przez ten dokument, że nie chcę być uważany za członka Kościoła Rzymskokatolickiego. W imię Praw Człowieka, żądam, by moje prawo do wolności religijnej było poszanowane: prawo do wyboru innej religii lub niewyznawania żadnej. Powodem dla którego opuszczam Kościół, jest fakt, że jestem osobą niewierzącą, więc moja dalsza przynależność doń pozostaje w sprzeczności z jego istotą i powoduje we mnie wyrzuty sumienia związane z fasadowością mojego dalszego pozostawania w Kościele, zwłaszcza, że od dawna nie uczestniczę w jego życiu — nie biorę udziału w nabożeństwach, procesjach, pielgrzymkach jak i innych formach praktyk religijnych Kościoła Katolickiego. Żądam także, by mimo tej decyzji, moje prawa jako obywatela i członka społeczeństwa nie były ograniczane, ani teraz ani w przyszłości. Co do religijnego wychowania moich (przyszłych) dzieci, zapoznam ich ze wszystkimi religiami, aby mogły, gdy będą dorosłe, swobodnie i świadomie wybrać tą, która będzie im odpowiadała, lub nie wybierać żadnej. Ja niżej podpisany, wykonuję mój akt apostazji w obecności dwóch świadków."

Należy pamiętać, że pozbawisz się tym sposobem śpiewów kościelnych i kapłana, który w innym przypadku zmówiłby stosowną modlitwę nad Twoim grobem, bowiem jak stanowi Kodeks kanoniczny: "Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy" (Kan. 1184)

*

Listy od Czytelników:

Przeczytałem artykuł o wystąpieniu z kościoła katolickiego. Sam z niego wystąpiłem, ale procedura była znacznie prostsza: w parafii, w której byłem ochrzczony poprosiłem o wydanie mi świadectwa chrztu, dla potrzeb kościoła (tu można powiedzieć ewangelickiego lub prawosławnego, albo innego, uznającego chrzty katolickie), gdyż chcę przyjąć nową wiarę. Po wypisaniu świadectwa chrztu, ksiądz robi notatkę w księgach parafialnych i koniec. Cała procedura trwa ok. 10 min.
Serdecznie pozdrawiam
Maciej Fotek (ONET)

*

Z naszych wskazówek skorzystał m.in. Andrzej Grząśko z Jastrzębia Zdroju...

Wypisałem się z kościoła według waszego wzoru i podaję jak to się odbyło...

Pismo skierowane do Kanclerza Kurii Biskupiej Diecezji Kaliskiej ks. dra Michała Kielinga:

Jastrzębie Zdrój, 19 IX 2003.

Oświadczenie woli — akt apostazji.
Poświadczam przez ten dokument, że nie chcę być uważany za członka Kościoła Rzymskokatolickiego. W imię Praw Człowieka, żądam, by moje prawo do wolności religijnej było poszanowane: prawo do wyboru innej religii lub niewyznawania żadnej.
Powodem dla którego opuszczam Kościół, jest fakt, że jestem osobą niewierzącą, więc moja dalsza przynależność doń pozostaje w sprzeczności z jego istotą i powoduje we mnie wyrzuty sumienia związane z fasadowością mojego dalszego pozostawania w Kościele, zwłaszcza, że od dawna nie uczestniczę w jego życiu — nie biorę udziału w nabożeństwach, procesjach, pielgrzymkach jak i innych formach praktyk religijnych Kościoła Katolickiego.
Żądam także, by mimo tej decyzji, moje prawa jako obywatela i członka społeczeństwa nie były ograniczane, ani teraz ani w przyszłości. Co do religijnego wychowania moich (przyszłych) dzieci, zapoznam ich ze wszystkimi religiami, aby mogły, gdy będą dorosłe, swobodnie i świadomie wybrać tą, która będzie im odpowiadała, lub nie wybierać żadnej.
Informuję, że zostałem ochrzczony w kościele pw. Nawiedzenia NMP, parafia Krzyżowniki, dekanat trzcinicki, w dniu 5 VII 1964 r. Obecnie należę do parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju.
Ja niżej podpisany, wykonuję mój akt apostazji w obecności dwóch świadków."

Odpowiedź z Kurii:

Kalisz, 2 X 2003. L.dz.1695/2003:

Szanowny Pan, Andrzej Grząśko...
W odpowiedzi na pismo z dn. 19 września 2003, uprzejmie prosimy udać się osobiście do Waszego Proboszcza celem odbycia rozmowy duszpasterskiej na tematy nurtujące Pana. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z kompetencją wszelkie oświadczenia woli należy składać u Proboszcza aktualnego zamieszkania, który zgodne z dyrektywami własnego Biskupa nada sprawie właściwy bieg.
Modlimy się w Pana intencji.
ks. Michał Kieling
Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.

Kolejne pismo zostało wysłane do parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju. Było to powyższe oświadczenie woli — akt apostazji, z załącznikami korespondencji z Kurią oraz odpisem świadectwa chrztu.

Dnia 10 października 2003 r. proboszcz tej parafii, w obecności zainteresowanego, wykreślił go z kartoteki parafialnej, wpisując adnotację: „Wystąpienie z Kościoła" (choć jednocześnie odmówił wydania potwierdzenia pisemnego). Proboszcz powiedział, iż informację o tym prześle do parafii miejsca chrztu.

Dla pewności, Andrzej Grząśko uczynił to samo ze swojej strony, informując, iż został przez proboszcza w Jastrzębiu Zdroju wykreślony z listy wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, z załącznikiem kopii świadectwa chrztu. Informacja została przekazana celem dokonania odpowiedniej adnotacji w księgach parafialnych.

*

A oto relacja Mieczysława:

„zrzucenie z siebie kajdanów religijnego niewolnictwa to nie wszystko, chciałem jeszcze opuścić oficjalnie szeregi Kościoła, aby nie fałszować statystyk. Wszak Kościół określa liczbę wiernych na podstawie wzoru matematycznego: liczba chrztów — (liczba zgonów + liczba osób występujących z KK) = liczba wyznawców, W efekcie wszyscy ateiści, którzy nie wystąpili formalnie z Kościoła, są uważani za jego członków. Na szczęście odnalazłem w internecie artykuł pt. "Jak wystąpić z Kościoła Katolickiego?". Jeden jedyny, który udzielał konkretnych wskazówek. (...) Aby wystąpić formalnie z Kościoła Rzymskokatolickiego, należy:
1. Wystąpić do parafii, w której dokonano chrztu, o wydanie świadectwa chrztu.
2. Złożyć w parafii tożsamej z miejscem aktualnego zamieszkania wniosek o akt apostazji z uzasadnieniem (np. wyjaśniając, że wierzy się w coś innego, że dokonano aktu chrztu bez świadomej zgody zainteresowanego, etc.).
3. Do wniosku o akt apostazji należy dołączyć świadectwo chrztu i dane osobowe dwóch świadków — członków Kościoła Katolickiego, którzy nie utracili prawa do bycia świadkiem.
Artykuł „Jak wystąpić z Kościoła Katolickiego?" radził kierować pismo na ręce kanclerza kurii, lecz z mojego doświadczenia wynika, że wydłuża to procedurę (w telefonicznej rozmowie z kurią nakazano skierować je na ręce proboszcza parafii).
Nie jestem już członkiem KK: Z informacji zdobytych w internecie wynikało, że sam akt apostazji miał potrwać około 10 minut. W tym czasie ksiądz miał odczytać formułkę, że pozbawia mnie prawa do ostatniego namaszczenia, ślubu kościelnego, śpiewów kapłana nad grobem, bycia ojcem chrzestnym i wszelkich innych praw związanych z przynależnością do Kościoła, a na których mi nie zależało. Miał, ale proboszcz parafii pod którą podlegam, wystosował tylko wniosek o dokonanie wpisu, że wystąpiłem z Kościoła".


 Zobacz także te strony:
Jak zostać ekskomunikowanym
Wystąpienie
Stanowisko Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych ws. apostazji
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Akt apostazji
Jak zostać ekskomunikowanym

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (49)..   


« Prawa wolnomyśliciela   (Publikacja: 20-06-2002 Ostatnia zmiana: 30-01-2011)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Jerzy Kolarzowski
Doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Historyczno-Prawnym Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji). Współzałożyciel i rzecznik prasowy PPS (1987 - luty 1988), zwolniony z pracy w IPiP PAN (styczeń 1987), współredagował Biuletyn Informacyjny Ruchu Wolność i Pokój (1986–1987), sygnatariusz platformy Wolność i Pokój (1985), przekazywał i organizował przesyłanie m.in. do Poznania, Krakowa, Gdańska, Lublina i Puław wielu wydawnictw podziemnych. Posiada certyfikat „pokrzywdzonego” wystawiony przez IPN w 2003 r. Master of Art of NLP. Pisze rozprawę habilitacyjną "U podstaw europejskiej filozofii praw człowieka. Narodziny jednostki w sferze publicznej i prywatnej w pismach Braci Polskich". Zainteresowania: historia instytucji życia publicznego i prywatnego, myśl etyczna i religijna Europy (zwłaszcza okresu reformacji). Bada nieoficjalne nurty i idee inspirujące kulturę europejską. Hobby: muzyka poważna, fotografia krajobrazowa. Autor książki Filozofowie i mistycy

 Liczba tekstów na portalu: 51  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Polski i brytyjski samorząd terytorialny - zasadnicze różnice
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 609 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365